Uzávěrka příštího čísla

16. září 2024

Příspěvky posílejte na zpravodaj@farnoststrasnice.cz

Archiv

O zpravodaji

Počátky farního zpravodaje jsou spojeny s novými aktivitami na půdě strašnické farnosti a novým kostelem. Datují se od roku 1993, kdy na Velikonoce vyšlo první číslo. P. Marian Klener v úvodníku ke zcela prvnímu číslu píše:

„Vlastní zmrtvýchvstání je největší zázrak, který Ježíš během svého pozemského života vykonal. Tato skutečnost se stala hlavním tématem katecheze apoštolů, především Pavla, neboť šlo o hmatatelný důkaz Ježíšova božství.“

„A tak jako vzkříšený Pán zcela tiše a nenápadně vyšel z hrobu nikým nepozorován, podobně jsme i my, po období mlčení a zdánlivého klidu, v tichosti vzkřísili k životu myšlenku postavit u nás ve Strašnicích chrám.“

„Současně s tím vším však chceme vzkřísit i všechny ostatní aktivity, které mají v naší farnosti sloužit růstu Božího království. Zde je také důvod, proč jsme si do záhlaví našeho farního zpravodaje dali název Vzkříšení.“

Zpravodaj vycházel nepravidelně podle potřeb farnosti. Většina čísel byla spojena s různými církevními svátky (Vánoce, Velikonoce, Seslání Ducha sv. apod.) nebo obdobími (Advent, postní doba atd.). Frekvence vydávání se ustálila na čtyřech číslech ročně v nákladu 300kusů, které bývají pravidelně zcela rozebrány.

Patronace nad časopisem a úvodní slovo patří našim kněžím. Na tvorbě zpravodaje se podílí několik stálých spolupracovníků, kteří se starají o náplň časopisu, jakož i jeho technické zpracování. Své místo – zejména v rubrice Kronika – mají již pravidelně příspěvky z řad farníků. Zpravodaj pravidelně informuje o dění ve farnosti, upozorňuje na zajímavé tipy s náboženskou tematikou (nejen) v oblasti kultury a nezapomíná ani na děti, které zde mají svou rubriku. Drobné zpestření přinášejí čtenářům zpravodaje jeho „okénka“, např. Knižní okénko s pravidelnými tipy na novinky a zajímavé publikace k zapůjčení ve farní knihovně nebo duchovně-teologické okénko, které přináší zamyšlení nad biblickými úryvky či nadcházejícími událostmi daného období, anebo zodpovídá otázky věřících tazatelů.

Celkový obraz zpravodaje velmi hezky vyjádřila jedna z jeho pravidelných čtenářek:

„Farní zpravodaj chápu a vnímám jako dopis dětí, kteří píší svým rodičům a vyprávějí jim, co zažily, kde byly a co je čeká. Též je Vzkříšení dopisem Otce, který píše svým dětem a povzbuzuje je k dobrému. A to je opravdu radostné a svědčí to o tom, že tvoříme jednu velkou rodinu, ve které mají její členové k sobě blízko.“

Redakce vždy uvítá vaše články, podněty a připomínky. Osobně je můžete předat či sdělit v knihovně, nebo je můžete poslat e-mailem na adresu zpravodaj@farnoststrasnice.cz.