Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Velikonoce 2009 (č. 81)


ÚVODNÍK

Bez naděje člověk živoří.
Velikonoce jsou nadějí přeplněny!

Přidá se k nám Ježíš zmrtvýchvstalý:
odpouštějící hříchy,
blízký v proměněném chlebu,
povzbuzující ve svém slově,
vstupující do naší bezmoci a slabosti.
ON, jediný skutečný zdroj NADĚJE.

Proto – užijme si Velikonoce!

Jak?

Pokusme se hezky a v klidu oslavit svátost smíření.

Mějme odvahu naplánovat si čas takovým způsobem, abychom Velikonoce mohli oslavit v rodinném kruhu a s rodinou při liturgii v kostele. Jak krásné jsou obřady o velikonočním triduu!

Tak se nám Velikonoce stanou konkrétním prožitkem a zdrojem naděje, která má jméno Ježíš.

P. Jenda

 

SLOVO NA OKRAJ

Pln Ducha svatého se vrátil Ježíš od Jordánu: Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když skončily, vyhladověl.

Ve všech civilizacích existovali lidé, kteří pocítili, že jsou povoláni k nějakému zvláštnímu poslání, a odcházeli do pustiny (nejlépe na poušť), aby zde o samotě mohli přemýšlet a hlavně se ujistit, že jsou skutečně povoláni. Museli očistit svoji mysl a svoje tělo tvrdou askezí ode všech světských svodů.

Slovo půst vždy u lidí vyvolávalo a i dnes vyvolává představu něčeho nepříjemného, představu striktních nařízení a předpisů, které nějakým způsobem budou omezovat naši osobní svobodu. Anselm Grün však vysvětluje pravý význam tohoto kajícného úkonu a říká: "Půst nesmí vést k popření života, nesmíme proti sobě bojovat postem ze strachu před pudovými hnutími. Jde o to, abychom v sobě postem vyvolali to, co je dobré… Nepostíme se ze strachu před jídlem nebo sexualitou, ale v naději, že budeme vůči svým pudům svobodnější, že nad námi nebudou vládnout."

Nikdo po nás v postní době nebude vyžadovat, abychom se jako středověcí flagelanti bičovali do krve, nikdo po nás nebude chtít, abychom se jako farizeové okázale postili, nasadili ztrápené obličeje, vláčeli za sebou nohy a měli svěšenou hlavu. Bůh od nás bude vyžadovat to, co je v našich silách – nemá tedy cenu dávat si nějaká okázalá předsevzetí, jako to činí mnozí na Nový rok, aby pak za nějakou dobu konstatovali, že zůstalo pouze u slibů a přání.

Pokusme se alespoň po vzoru sv. Benedikta o dočasný útěk z tohoto hlučného světa (fuga mundi) do ticha duchovního rozjímání a podpořme je modlitbou a almužnou potřebným.

Bohuslav Zezula

 

ZPRÁVY Z FARNOSTI

 • Jak se setkávají rodiny a manželské páry v naší farnosti?
  Je velkým Božím požehnáním, že v poslední době má více manželských párů z naší farnosti zájem o pravidelná setkávání v menších skupinách. Po zasvěcení farnosti Panně Marii v květnu 2008 postupně vznikla tři manželská společenství. Když k tomu připočteme společenství, která se scházela již dříve a manželské páry, které mají svá společenství mimo naši farnost, pak je to hezká řádka věřících, kteří mohou těžit duchovní i lidskou posilu v církvi.
  Existuje dvojí možnost, jak se setkávat. Buď se schůzka koná nějaký večer v týdnu, nebo v neděli odpoledne. Obojí má své klady i zápory. Frekvence setkání bývá nejčastěji jednou za 14 dní. Materiálů na společné zamýšlení, které si vždy jeden pár připraví, je celá řada. Kněží z naší farnosti se snaží každé společenství občas navštívit. To je pak příležitost pro vzájemnou diskuzi, zodpovězení otázek nebo zamyšlení nad různými připravenými tématy. Většinou každá skupina občas vyjede na společný víkend či dovolenou. Takový pobyt umožňuje hlubší poznání.
  Manželé, kteří mají o nějaké setkávání zájem, se mohou kdykoliv přihlásit u našich kněží.

 • Společné udílení svátosti nemocných
  V neděli Božího milosrdenství 19. dubna se bude udělovat během každé mše svaté svátost nemocných. Tato svátost nemocnému uděluje zvláštní milost, která mnohem intimněji spojuje nemocného s Kristovým utrpením; dává mu posilu, pokoj, i odvahu a také, je-li nutné, i odpuštění hříchů, jestliže se nemocný nemohl vyzpovídat. Chce-li Bůh, tato svátost umožňuje tělesné uzdravení.
  Před přijetím svátosti nemocných je třeba jít ke zpovědi. Stačí, pokud byl člověk v době před Velikonocemi.
  Kdo k ní může přistoupit: Věřící, který se nemocí nebo stářím začíná dostávat do nebezpečí smrti. Tentýž věřící ji může také přijmout vícekrát, pokud dochází ke zhoršení nemoci, nebo když se objeví jiná těžká nemoc. Tedy může ji přijmout i ten, kdo ji přijal v loňském roce.
  Rozhodnutí, zda ji přijmout či ne, záleží na vás. Kdo by potřeboval radu, může se poradit s kněžími.

 

PROGRAM FARNOSTI

Odpoledne pro seniory
Farní charita srdečně zve v sobotu 14. 3. na odpoledne pro seniory. Od 14:30 hodin se bude konat v sále přednáška doc. Zdeňka Susy s názvem Po stopách sv. Františka. Poté bude jako vždy možnost posedět, popovídat si a dát si k tomu něco dobrého.

Arcidiecézní setkání mládeže
Mladé zveme na diecézní setkání mládeže, které se koná v Kobylisích v sobotu 28. března. Podrobnosti na www.praha.signaly.cz.

Žehnání pokrmů
12. dubna – na Boží hod velikonoční se budou při všech bohoslužbách žehnat pokrmy (přineste si s sebou beránky, mazance, vajíčka...).

Udílení svátosti biřmování v naší farnosti
Mladí a všichni, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, ji přijmou z rukou Mons. Karla Herbsta v sobotu 23. května 2009 při mši svaté v 18:00.

Farní úklid
V pátek 29. odpoledne a v sobotu 30. května dopoledne proběhne farní úklid. Pomoc bude potřeba víc než kdy jindy vzhledem k blížícím se oslavám 15. výročí posvěcení našeho chrámu.

15 let posvěcení kostela
V sobotu 27. června od 17:00 za přítomnosti pana kardinála Miloslava Vlka si připomeneme, že náš kostel slouží již 15 let. Chceme Pánu Bohu děkovat za všechny milosti, které v něm dostáváme. Po mši svaté plánujeme společné posezení. Na oslavu pozveme i kněze, kteří v minulosti v našem novém kostele působili a kteří se ve farnosti narodili.

Připravujeme na dobu postní

Duchovní obnova pro manžele
Postní duchovní obnova pro manžele pod vedením P. Bohumila Koláře se uskuteční v sobotu 21. března od 10:00. Prosím, přihlaste se v sakristii. Oběd a hlídání dětí bude zajištěno.

Duchovní obnova pro farnost
Postní duchovní obnova pro farnost se koná v sobotu 28. března od 13:00. Povede P. Bohumil Kolář.

Cyklus kázání
Během postní doby proběhnou tři kázání na téma "Duchovní zkoušky v životě člověka". Promluvy budou v neděli při všech mších svatých, a to 15., 22. a 29. března.

Mládež o prázdninách

Kola a voda
Ihned po vysvědčení odpoledne 30. června 2009 odjíždíme na kola a na vodu do jižních Čech. Návrat plánujeme 6. července. Na programu bude putování na kolech a dva dny na lodích po Vltavě. Cena 2.200 Kč.

S mladými k moři
Od 31. 7. do 9. 8. zveme mladé k pobytu u moře na Makarské. Cena 4 500 Kč.

PROGRAM NA VELIKONOCE 2009 najdete u programu bohoslužeb.

 

Z FARNÍ KRONIKY

POUŤ DO FILIPOVA

V noci z 12. na 13. ledna 2009 se konala pouť do Filipova ve Šluknovském výběžku, kde roku 1866 Panna Maria zázračně uzdravila nevyléčitelně nemocnou dívku.

Téměř naplněný autobus odjížděl od našeho kostela krátce po půlnoci.

Mši svatou ve 4 hodiny ráno sloužil nový litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který navštívil Filipov poprvé v životě. V kázání nás vyzval, aby se i každá naše domácnost stala malým Filipovem, tedy místem, kde se setkávají nebesa se zemí. Jeho povzbudivá slova byla provázena příjemným humorem.

Zpáteční cestu nám zkomplikovala dopravní nehoda, jíž jsme byli svědky. Museli jsme asi dvě hodiny čekat uprostřed pole na vyřízení policejních protokolů.

Chtěl bych vyjádřit upřímné poděkování organizátorům a všem čtenářům doporučit návštěvu tohoto místa milosti.

Petr Šimůnek

KONCERT DUO SEMPLICE

V divadle Miriam u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie se v sobotu 24. ledna konal hudebně poetický podvečer. Do všedních dnů byl tento koncert zážitkem a pohlazením po duši.

Na flétnu hrál Vít Homér, na harfu Lukáš Dobrodinský a Blanka Suriaková se zhostila uměleckého přednesu. Zazněla díla Glucka, Shakespeara, Mozarta, Seiferta, Faure, Preuerta i Homéra.

O tyto krásné okamžiky se spolu se svými hosty zasloužil především Lukáš Dobrodinský, dirigent našeho pěveckého sboru Cantus Amici.

Při této příležitosti vám chci přiblížit historii a činnost tohoto sboru.

Roku 1947 vznikl chrámový sbor mladých křesťanů v Nuslích u sv. Václava v Praze. Zakladatelem a prvním dirigentem byl J. M. Dobrodinský, po něm vedl sbor jeho bratr Václav – emeritní člen České filharmonie. Od r. 2004 se stal dirigentem 40ti členného sboru Lukáš Dobrodinský – harfista Severočeské filharmonie. V současnosti působí sbor Cantus Amici při našem chrámu – Neposkvrněného početí Panny Marie. Kromě liturgického zpěvu vystupuje sbor také na koncertech. Pro velký zájem duchovních doprovází svým zpěvem liturgii např. v chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, u sv. Vojtěcha a u sv. Václava na Smíchově. V minulých letech spoluúčinkoval sbor i při papežské návštěvě v Praze a absolvoval několik zájezdů do Itálie.

Cantus Amici má v repertoáru duchovní hudbu širokého spektra včetně skladeb současných i světových autorů.

Lednový koncert DUO SEMPLICE ve mně zanechal přání, abychom se mohli těšit na setkání s těmito umělci i v budoucnu.

Eva Janečková

DĚTSKÝ KARNEVAL

Třetí únorovou sobotu (21. 2.) se konal v tělocvičně ZŠ Brigádníků dětský karneval – tentokrát nás čekal výlet do Tramtárie. Sešlo se opravdu hodně masek: princezničky, broučci, beruška, kuchtíci, čarodějnice, kůň, rytíři a další.

Paní Tramtárie nás přivítala a řekla nám, jak se do Tramtárie dostaneme. U paní pokladní jsme dostali jízdenku na vlak, který na nás už čekal – a pak už hurá do Tramtárie! Cestou jsme museli vystoupit na osmi zastávkách, kde jsme plnili určité úkoly. Ve Vílově jsme zpívali a tančili víle, ve Vodňanech jsme chytali ryby, v Babicích jsme pomáhali stařeně, v Kozojedech jsme krmili velikého lva, aby nesnědl všechny kozy, v Letkovicích jsme si zalétali, ve Výhledech jsme se mohli rozhlédnout z výšky, na Ovčárech jsme pomáhali ovečkám přejít lávku a ve Spáleném Poříčí jsme se snažili uhasit oheň strašidelnému Ohnivákovi. Po splnění všech úkolů jsme dojeli do Tramtárie, kde jsme na hradě bojovali s rytířem, a tak jsme mohli vysvobodit Bílou paní.

Pak následovalo vyhlášení nejlepších masek. Na prvním místě se umístil kůň, druhý byl strojvedoucí a na třetím místě skončila čarodějnice. Na závěr karnevalu jsme si pochutnali na dortíku se šlehačkou. Bílá paní nám ještě poděkovala za vysvobození a paní Tramtárie nás pozvala na další karneval opět za rok.

Karneval se nám moc líbil a děkujeme všem, kteří ho připravili.

Tomanovi

TŘÍDENNÍ MODLITEB

Od 30. ledna do 1. února se uskutečnilo celosvětové setkání Modlících se matek. Také naše skupinka se připojila k tomuto mohutnému proudu modliteb vznášejících se k Bohu z více než 90 zemí, kde toto hnutí působí. Scházely jsme se vždy v 17. hodin.

První den, v pátek, jsme v našem kostele přednášely Bohu modlitby pokání za vlastní hříchy a prosby za jejich odpuštění. Z větviček trní jsme u oltáře upletly trnovou korunu. Skutečné trny – symbol našich hříchů – připomínaly, že i malá poranění často dlouho bolí. Děkovaly jsme Pánu, že přes to všechno nás miluje a dává nám sílu kráčet za ním, v radosti a naději, že je nám odpuštěno a že nás miluje navzdory naší hříšnosti. Tak nám ukazuje, že i my máme své děti milovat, i když upadají do hříchu a působí nám bolest.

V modlitbě křížové cesty jsme prosily za odpuštění a pomoc k překonání naší touhy snímat z ramen dětí kříže, které jsou pro ně velmi důležité. Neboť tím jsme nedovolily Bohu naplnit je milostmi, které každý kříž provázejí. Modlitbou růžence jsme se připravily ke slavení mše svaté.

V sobotu jsme konaly zástupné pokání před Ježíšem vystaveným v Nejsvětější svátosti, za hříchy světa. Jako přímluvkyně jsme stanuly před Bohem a chtěly jsme mu tak projevit lásku. Společnou modlitbou růžence jsme prosily za všechny děti naší farnosti. I druhý den tridua jsme ukončily slavením mše svaté.

Neděle byla dnem chval a díků za požehnání a veškeré dobro, kterými Bůh obdařil naše rodiny. Vzdávaly jsme chválu a dík i za ty, kteří na to nepamatují! Zasvětily jsme Panně Marii a společně se modlily růženec. Při mši sv. jsme Bohu předložily prosby za jejich uzdravení na těle i na duši, za obrácení k Bohu a za dar víry. Pro sebe jsme si vyprošovaly vytrvalost v modlitbě. Spolu s dary jsme k oltáři nesly hořící svíčky. Každá symbolizovala hořící srdce matky, babičky apod.

Po všechny tři dny jsme vyprošovaly našim dětem svět, kde vítězí dobro nad zlem.

M.T.

 

OD LÍDY

PRO DĚTI

Milé děti,
už před jarními prázdninami začala čtyřicetidenní doba postní. Chybí vázy s květinami, na oltáři je jen suchá trnová koruna a pár kamení. I oči mají půst. Učíme se větší lásce k Pánu Bohu. Z Bible víme, jak se Adam s Evou měli v ráji dobře, přesto už i po nich Pán Bůh chtěl, aby se postili. Jenže oni, jak víme, nevydrželi. My máme nyní příležitost sami sobě dokázat, že nemusíme mít všechno, nač si vzpomeneme, že z lásky k Pánu Bohu leccos vydržíme.

Svatý Klement Maria Hofbauer, křestním jménem Jan, se narodil roku 1751 u Znojma. Jeho maminka byla moudrá a zbožná žena. Představte si, že mu nedovolila se postit! Věděla, že lepší než půst je poslušnost. Teprve až když byl Jan hodný, mohl se postit.

Zvláštní oběti prý Jeník přinášel v hodině počtů. Na rozdíl od svého bratrance Jahna byl bystrý a rychlý. Často čekal, až bude také bratranec s příkladem hotový. Jahn se pak pyšně usmíval, že umí počítat stejně dobře jako on. Pan učitel se nestačil divit: "Můj Bože, to je opravdu těžší než darovat chléb nebo jablko."

Děti, přeji nám všem radost, že se můžeme postit, že můžeme Pánu ukázat, jak jej máme rádi.

Lída

A CO SE PRO VÁS, DĚTI, CHYSTÁ?

První svaté přijímání dětí
Příprava na první sv. přijímání začíná v pátek 20. března v 16.00 na faře (pozor, změna termínu prvního setkání). Kromě dětí se budou scházet i rodiče. Spojenými silami se tak budeme snažit dobře připravit nejen děti, ale celé rodiny na významnou slavnost v životě. Termíny setkání: 27. března, 3. dubna, 17. dubna, 24. dubna, 15. května a 22. května. První zpověď bude v sobotu 6. června v 16.30. První svaté přijímání pak proběhne v neděli 7. června 2009 v 10.30.

Pečení albánských perníčků
plánujeme v sobotu 21. března (před misijní nedělí) od 10 hodin v učebně. Od loňského roku máme výborné recepty. V neděli perníčky budeme nabízet za dobrovolný příspěvek. Výtěžek opět věnujeme na "albánskou misii" pro P. Jana Houkala.
Pomáhat nám tentokrát mohou i děti rodičů, kteří se zúčastní duchovní obnovy.

Křížová cesta s dětmi
se uskuteční v úterý 31. března od 17 hodin v našem kostele. Děti si doma nakreslí jedno z vybraných zastavení, které s sebou přinesou. Všechny obrázky – jako každý rok – vystavíme v kostele.

Pletení pomlázek a velikonoční dílna
proběhnou v sobotu 4. dubna od 10 hodin si přijďte uplést pomlázku, ozdobit vajíčka různými technikami a vyrobit zajímavé velikonoční ozdoby. Přineste si barevné stužky, vyfouknutá vajíčka, odstřižky látek a všechno, co by se nám mohlo hodit na velikonoční výzdobu.

Loutkářská dílna
Na Zelený čtvrtek 9. března od 10 hodin jsme do farního sálu pozvali hosta (loutkoherce) pana Vladimíra Tausingera, který nám ukáže, jak se vyrábějí loutky, a sdělí vše zajímavé, co se loutkového divadla týká. Kdo bude chtít, může si nějakou loutku také vyrobit.

Křížová cesta na Petřín
Na Velký pátek dopoledne 10. března se půjdeme pomodlit s naším jáhnem Vladimírem Hudouskem na Petřín. Sraz bude v 10 hodin u kostela ve Strašnicích, nebo v 11 hodin u Prvního zastavení křížové cesty na Petříně. Děti přivedeme zase zpět ke kostelu kolem 13. hodiny.
Nezapomeňte na teplé oblečení, případně pláštěnku!

Zkouška všech ministrantů
na Bílou sobotu 11. dubna od 9 hodin.

Květnový víkend dětí v Kosově Hoře
proběhne od čtvrtka odpoledne 30. dubna do neděle 3. května. Letošní první květnový víkend jsme pro naše děti zajistili na faře v Kosově Hoře u Sedlčan. Nymburk a jeho okolí máme již důkladně prozkoumané, proto jsme našli jiný zajímavý kraj, kde se nám bude jistě také líbit. Přihlášky najdete na webových stránkách nebo v sakristii. Vyplněné odevzdejte do 15. dubna.

Pouť k Pražskému Jezulátku
se uskuteční v pondělí 22. června na poděkování za uplynulý školní rok. Od 16 hodin zde bude P. Jan Balík sloužit děkovnou mši svatou.

Soutěž – Rok svatého Pavla
dále pokračuje!!! Po úspěšném podzimním kole naší sms soutěže, po výstavce pěkných a zajímavých Svatopavlovských sborníků nás na jaře čekají další tři kola sms soutěže. Dál sbírejte zajímavosti o svatém Pavlu do sborníků, které odevzdejte koncem května. Opět je vystavíme. Kdo by se chtěl do soutěže ještě zapojit, je vítán. Odměnu si zaslouží všichni soutěžící.

Dětský den
Na dětském dnu 7. června odpoledne od 15 hodin se společně vydáme do měst, kde svatý Pavel evangelizoval, a na závěr všechny soutěžící po zásluze odměníme.

 

PORTRÉT OSOBNOSTI

V prosincovém farním zpravodaji jsme si připomněli 100. narozeniny pana JUDr. Zdeňka Žemličky. Plánovaný rozhovor však nebylo tehdy možné uskutečnit, neboť byl hospitalizován ve vinohradské nemocnici. Až v únoru tohoto roku bylo možné jej doma navštívit a položit mu pár otázek.

(Z původního záměru vytvořit klasické interview však záhy sešlo, neboť pan doktor mluvil bez přestávky 3 hodiny a posvátná hrůza nedovolovala jej takřka přerušovat).

Dveře bytu otevírá muž, který na první pohled vypadá na osmdesát let. Je perfektně oholený a hned se omlouvá, že se mu špatně chodí, protože je po operaci pravé stehenní kosti. Jdeme za ním do jeho pokoje. Velké množství knih napovídá, že před sebou máme inteligentního člověka, o čemž se vzápětí rychle přesvědčujeme. Hned začíná mluvit – jeho hlas je sice energický, ale laskavý a zpoza brýlí se na vás dívají jasné oči, které přitahují jako magnet. Stylizace jeho vět je precizní, během svého monologu používá gesta a spíše připomíná antického řečníka.

Ze záplavy tohoto "neveřejného přelíčení" byla vybrána následující fakta:

 • Pan Žemlička je pelhřimovský rodák a v r. 1927 maturoval na tamním gymnáziu.
 • Velký vliv na něj měl mimo jiné i jeho dědeček Rudolf Rupp, věhlasný tiskař.
 • JUDr. Žemlička začínal v r. 1937 jako okresní soudce ve Vimperku s platem 1012 korun (plat dělníka v té době činil 600 – 900 korun). Zde působil do r. 1938 a po obsazení Sudet nastoupil ve Volyni, kde pracoval 12 let.
 • V padesátých letech byl rozhodnutím akčního výboru zbaven funkce soudce, propuštěn, následně vyhozen i z bytu a nucen odjet do Prahy k rodičům manželky. Po dobu dvou měsíců nepobíral plat a rok marně hledal uplatnění ve svém oboru.
 • Na doporučení JUDr. Klose, který byl jeho známým a v té době působil na ministerstvu vnitra, dále energické podpoře své manželky a díky Božímu řízení mohl nastoupit do Národního podniku KOVOMAT, který sídlil v té době na Václavském náměstí, a zde byl zaměstnán jako podnikový právník.
 • V r. 1968 byl Národní radou jmenován předsedou senátu pro Prahu 10.
 • Do důchodu odešel ve svých 80 letech (30. 6. 1988).
 • Do svých 97 let jezdil trabantem po Pelhřimově.
 • Ze svého dětství si vybavuje den, kdy u příležitosti narozenin císaře Františka Josefa recitoval v Národním domě v Litomyšli tuto báseň:
  Let šedesát a sedm již náš císař pán dnes vládne.
  Tak v síle jaré jako květ,
  jenž nikdy neuvadne.
 • V té době mu bylo 8 let a uvedenou básničku musel odříkat před vystoupením celkem stokrát, než byla paní učitelka úplně spokojena.
 • Naprosto přesně si vybavuje událost dne roku 1918, kdy T. G. M. zavítal do Tábora. Pan prezident vystoupil z vlaku na nádraží a před budovou již čekalo koňské dvojspřeží, které jej mělo přivézt slavnostně na náměstí. Studenti místního gymnázia však koně vypřáhli a sami prezidenta na náměstí dopravili. Zde pak pronesl Masaryk památnou větu: "Tábor je náš program."
 • Sílu do života dodává panu Žemličkovi víra v Boha a víra v druhé lidi. Jako příklad můžeme uvést MUDr. Oldřicha Krumpla z pelhřimovské nemocnice, který jej operoval a panu Žemličkovi pak daroval knihu s tímto věnováním: "Úžasnému člověku, kterého jsem náhodně potkal a kterého si neskutečně vážím za jeho člověčenství."

Bohuslav Zezula

 

SLOVO NA ZÁVĚR

Ve všech evangeliích to jsou ženy, kdo spěchá k hrobu a setkává se se vzkříšeným Kristem. To byla jistě velká výzva pro mužskou církev. Lukášova zpráva ukazuje skepsi mužů vůči zprávám žen: "Apoštolům ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim." Muži chtějí všechno vidět a uchopit, ono neviditelné však nespatří. Ženy mají cit pro zrození a smrt. Setrvávají u kříže, zatímco muži prchají.

I dnes by bylo dobré uvěřit poselství žen, protože ony mají zdravý cit pro to, co by v nás mohlo probudit život. Velikonoční evangelia jsou tedy pozváním, abys Ty dnes dával pozor na to, co Ti chtějí říci ženy doma v rodině, v práci nebo při osobním setkání.

Ženy, které se u hrobu setkaly se Vzkříšeným, nám chtějí dodat odvahu: je to vnitřní tušení našeho srdce. V jeho tichých impulzech zakoušíme vzkříšení. V něm se nás často dotýká vzkříšený Kristus, abychom měli odvahu vstát, přicházet k lidem, říkat, co máme na jazyku.

Proto dnes vědomě naslouchej tichým hlasům svého srdce: vědí totiž, že vzkříšení se může stát i pro Tebe skutečností. Věří, že život zvítězí nad smrtí a že láska je silnější než smrt.

z knihy Anselma Grüna Tajemství velikonoční radosti (vydalo Karmelitánské nakl. 2002)

Vybíráme si ty nejjednodušší a nejschůdnější cesty a bojíme se duchovní námahy. Co však nic nestojí, za nic nestojí. Víra, která pramení z Kristova slavného vzkříšení, má větší cenu než bohatství, moc a sláva, neboť ty jsou pouze dočasné a pomíjivé. I naše víra může projít určitou krizí, ale nikdy nemůže zbankrotovat a pro všechny věrné "vkladatele" je pak připraven "nebeský úrok", jehož hodnotu si nedokážeme představit...

Bohuslav Zezula

Velikonoční přání

Víte, že nejpoužívanější slovo v posledních měsících je ekonomická krize?

Víte, jaké slovo je nejdůležitější? Ježíš – ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, živý, který má rád člověka.

Požehnané Velikonoce přejí a modlitbou provázejí

P. Jenda, P. Vladimír, jáhen Pavel

Twitter Facebook YouTube RSS