Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Advent (č. 61)

- Úvodník
- Zprávy z farnosti
- Kulturní okénko
- Byli jsme na pouti
- Rok eucharistie
- Kolín nad Rýnem 2005
- Pro děti
- Jen díky Bohu
- Vánoční bohoslužby


ZAČÍNÁME

nový liturgický rok - nový rok spásy. Je nám nabídnuta nová šance začít znovu a lépe. Už tolikrát jsme znovu začínali - po každém přijetí svátosti smíření. Bylo to vícekrát než začátky nového adventu v našem životě. A přece jsme opět museli do zpovědnice a i napříště budeme muset jít. Tato skutečnost nás může deprimovat a vést k rezignaci. Nechce se nám už znovu začínat.
Avšak podívejme se na to z druhé strany. Není to naopak něco nádherného mít možnost znovu začít? Představme si, že bychom promarnili jednu jedinou šanci, a potom už nikdy, nikdy neměli možnost znovu začít. To by nás vedlo až k šílenství - jednou prohrát a už nikdy nemít možnost znovu se pokusit o vítězství, znovu usilovat o spásu své duše.
Proto buďme Pánu vděční, že nám dává stále novou šanci, novou možnost znovu začít. V této naději a s novou radostí tedy ZAČNĚME!

P. Marian OSB

 

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Milý otče Jane, vzhledem k datu vydání našeho zpravodaje se dá téměř říct, že přání ke Tvým 30-tým narozeninám je tak trochu "s křížkem po funuse", ale tuto významnou událost nelze opominout.
Phil Bosmans napsal: "S lidmi může jednat pouze ten, kdo je má rád. Nemůžeš-li jednat s lidmi láskyplně, pak jen si zůstaň ve svém království nebo se zabývej věcmi, které studí, ale lidi nech na pokoji".
Milý Jane, ve výčtu Tvých kladů by láska k lidem byla na prvním místě, k radosti všech, kdo se s Tebou setkali a setkávají. Přejeme Ti tedy, ať vlídnost a pochopení, radost a dobrota, se kterými přistupuješ k lidem, nachází odezvu i v jejich srdcích a oni Ti pak jsou oporou ve chvílích nejistot a zkoušek. Vše za láskyplné péče našeho nebeského Otce a pod ochranou Ježíšovy drahé Matky.

  • V listopadu skončil cyklus přednášek Úvod do křesťanství.
    Z důvodu velké vytíženosti otce Jana ve farnosti a jeho úvazku na KG Hostivař, byl 24. 11. závěrečnou přednáškou "Modlitba v našem životě" ukončen dvou a půl-letý cyklus přednášek "Úvod do křesťanství".
  • 5. 12. bude pro děti Mikulášská nadílka ve farním sále od 17 hod. Podrobněji na nástěnce.
  • 8. 12. Slavnost Panny Marie bez poskvrny prvotního hříchu počaté, slavnost strašnické farnosti. Sváteční bohoslužba v 18 hod.
  • 19. 12. Traxleři - vánoční koncert v divadle Miriam od 15 hod.

Zaměstnání - poptávka.
52letý absolvent SPŠ stavební, s praxí v hospodářské správě a investicích. Mohu nastoupit ihned.
Pavel Tater, tel. 274 814 671, 603 707 295

Tříkrálová sbírka
Milé sestry a milí bratři v Kristu,
minulý měsíc jsem obdržela dva dopisy - od světícího biskupa Mons. Herbsta a od Mgr. Šimka (zástupce Arcidiecézní charity Praha), jejichž hlavním mottem je zajistit co nejvíce koledníků pro Tříkrálovou sbírku.
Ta se uskuteční ve dnech 3. - 9. 1. 2005. Peníze jí získané budou použity na projekty charitní domácí péče (pečovatelská služba na území Prahy) a na budování domova důchodců v Praze 5 - Třebotově. Část vybraných peněz může být vrácena farnostem či farním charitám na schválené sociální projekty.
Arcibiskupství pražské zve v této souvislosti koledníky a rodiče dětí, jež se této sbírky zúčastní, na mši sv. se závěrečným požehnáním pana kardinála Miloslava Vlka. Ta se bude konat v neděli 2. ledna 2005 v 15 hod. v Arcibiskupském paláci - v sále kardinála Berana. Poté bude následovat malé občerstvení a prohlídka paláce.
Naléhavě vás tedy prosím, a to nejen střední a starší generaci, ale též mládež a děti, abyste nám při chystané sbírce vypomohli. Věnujte, prosím, alespoň 3 hodiny svého volna tomuto bohulibému účelu. Jestliže se nám rozhodnete pomoci, budeme nesmírně rádi.
V případě kladného zájmu z vaší strany mi, prosím, zatelefonujte na číslo 274 812 031, nejlépe večer mezi 18. - 22. hod., nejpozději do 12. 12. t.r.
Za vaše aktivní se zapojení do Tříkrálové sbírky jménem Farní charity Strašnice předem děkuje

Ing. Ludmila Tylová

Nabídka od CK Palomino na dvě poutní cesty:
Únor 2005 (13.-20.2.) - Izrael (Betlém, Jeruzalém, okolí Galilejského jezera, Olivová hora, Křížová cesta, Nazaret, atd.) 8 dní, cena 13 900,- Kč. Polovinu ceny je nutné zaplatit ještě do konce roku.
Duben 2005 (28.4.-1.5.) - Polsko (Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka, Krakow - Lagiewniky, Cestochowa), 4 dny, cena 4 000,- Kč
Doprovázejícím duchovním bude P. Grzyb.
Bližší informace na nástěnce a v knihovně.

 

KULTURNÍ OKÉNKO

Advent a Vánoce 2004
Přinášíme Vám několik tipů na vybrané kulturní akce v Praze a blízkém okolí, o kterých možná nevíte a které stojí za návštěvu.

koncerty:
29. 11. předvánoční koncert vokální skupiny True Harmony v domově Sue Ryder (Michelská 7, Praha 4) od 17,30 h
10. - 12. 12. Pražské Vánoce - 5. ročník mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby a folkloru (viz http://www.choirs.cz/cz_fvk04.htm)
  vystoupení na Staroměstském náměstí (10. 12. v 15 h, 18 h)
  soutěž probíhá v KD Ládví (11. 12. 10-15 h)
  slavnostní koncert v KD Ládví (11. 12. od 16 h)
25. 12. koncertní provedení české vánoční mše J. J. Ryby "Hej, mistře!" (ZUŠ Nad Popelkou a pražské sbory) - kostel P. Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) od 15 hodin

výstavy, jesličky...
Muzeum lidových staveb Kouřim - 4., 5., 18. a 19. 12. adventní a vánoční program (lidová tvorba, zvyky, koledy) 10-16 h
skanzen Přerov nad Labem - 3. - 30. 12. lidové Vánoce v Polabí
kostel sv. Matěje (Praha 6) - tradiční perníkové jesličky
kostel Panny Marie Andělské (Hradčany) - jesličky v životní velikosti

 

BYLI JSME NA POUTI

Poutní místa Moravy

Na svátek Sv. andělů strážných 2. října a 3. října t. r. zúčastnili se někteří naši farníci zájezdu, společně s farníky z Řevnic a Krásné Hory, na poutní místa Moravy - Rajhrad, Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček a Olomouc. Duchovní program vedl pan farář P. Mgr. Z. Grzyb.
První zastávka v Rajhradě směřovala do benediktinského kláštera, založeného kolem roku 1048 Břetislavem I. V 18. století byl barokizován, v současné době je postupně rekonstruován, dosud zde není elektrické osvětlení, při mši sv. nelze používat mikrofon.
Odpoledne jsme za krásného počasí přijeli na Velehrad, kde jsme byli i ubytováni do dalšího dne. Exerciční dům Stojanov řídí řádové sestry, poutníky přijímají s láskou a ochotou. Všude panuje vzorná čistota, klid a výborná strava všem poutníkům chutnala.
K historii mariánských poutních míst se uvádí, že tato tradice vzniku pochází z doby, kdy Velehrad byl hlavním městem Velkomoravské říše a sídlem arcibiskupa věrozvěsta Metoděje (zemřel 885).
Zakladatelem prvního exercičního domu Stojanov byl arcibiskup Antonín Cyril Stojan, s úmyslem vybudování střediska pro sjednocení a obrodu slovanských národů ve víře.
V neděli po ranních modlitbách a mši sv. jsme autobusem pokračovali směrem na Sv. Hostýn a Sv. Kopeček k poutním chrámům a v odpoledních hodinách do Olomouce. Zde jsme navštívili katedrálu sv. Václava a po prohlídce města také kapli sv. Jana Sarkandera.
Závěrem uvádím ještě k našemu zájezdu a putování na posvátná poutní mariánská místa, co je smyslem těchto poutí. Setkání s Bohem, vyprošování si Jeho milostí prostřednictvím Panny Marie. Dříve poutníci cestovali pěšky, často za nepříznivého počasí, s minimálním pohodlím, dodržovali půst.
Pro dnešního poutníka je cestování na výše uvedená poutní místa rychlejší, je vytržením z hektického životního stylu dnešní doby, přináší mu potřebný klid k zamyšlení nad smyslem života s Bohem.
Zájezd všem poutníkům přinesl radost a zážitek ze společně prožitých chvil u Matky Boží.
Dík za duchovní vedení patří panu faráři Z. Grzybovi, za organizaci též pro strašnické farníky paní M. Mocové.

M. Beková

 

ROK EUCHARISTIE

Se začátkem eucharistického kongresu v mexické Guadalajaře, který proběhl ve dnech 10. - 17. 10. 2004 je spojen začátek Roku Eucharistie, vyhlášený Svatým otcem. Zakončen bude na příštím řádném shromáždění biskupského synodu, které by se mělo uskutečnit 2. - 29. 10. 2005 ve Vatikánu.
Při této příležitosti byl vydán apoštolský list Jana Pavla II - Mane nobiscum Domine, ze kterého vybíráme:

1. "Zůstaň s námi, Pane, neboť se připozdívá" (srov. Lk 24,29). Tak dva učedníci, jdoucí do Emauz, naléhali v podvečer dne vzkříšení na poutníka, který se k nim cestou připojil. Zabořeni do svých myšlenek je ani nenapadlo, že by onen neznámý byl právě jejich Mistr, který vstal z mrtvých. Nicméně zakoušeli vnitřní "žár" (srov. ttž, 32), když k nim mluvil a vysvětloval jim Písma. Ve světle Slova tála tvrdost jejich srdce a "otevřely se jim oči" (srov. ttž, 31). Ve stmívání končícího dne a v temnotě, která tížila jejich duše, byl onen poutník světlem, které probouzelo naději a otevíralo jejich duše pro touhu po plném světle: "Zůstaň s námi", prosili. A on přijal. A krátce na to Ježíšova tvář zmizela, ale Mistr zůstal před jejich očima pod způsobou "rozlámaného chleba", před nímž se jejich oči otevřely.

2. Obraz učedníků jdoucích do Emauz se dobře hodí k zaměření roku, v němž církev bude zvláště usilovat žít tajemství svaté eucharistie. Na cestě našich otázek a našeho neklidu, někdy i palčivých zklamání se Božský Poutník stává i nadále naším průvodcem, aby nás výkladem Písem uváděl do chápání Božích tajemství. Když se setkání stane plným, nastoupí na místo světla Slova ono světlo, jež vyvěrá z "Chleba života", jímž Kristus naplňuje svrchovaným způsobem svůj příslib, že "bude s námi po všechny dny až do konce světa". (srov. Mt 28, 20)

3. "Lámání chleba" - jak se na počátcích nazývala eucharistie - je odedávna středem života církve. Skrze ni Kristus v průběhu času zpřítomňuje své tajemství smrti a vzkříšení. V ní je osobně přijímán jako "živý chléb, který sestoupil z nebe" (Jan 6,51) a s Ním je nám dávána záruka věčného života, díky níž se už předem ochutnává věčná hostina nebeského Jeruzaléma. Vícekrát, a nedávno v encyklice Ecclesia de Eucharistia jsem ve stopách učení Otců, ekumenických koncilů a svých předchůdců, vybídl církev, aby se zamýšlela nad eucharistií. Proto nemíním v tomto listu znovu předkládat již nabídnuté učení, na které odkazuji, aby bylo prohloubeno a asimilováno. Nicméně jsem se domníval, že právě k tomu cíli by mohl být velkou pomocí Rok zcela zasvěcený této úchvatné svátosti.

4. Jak je známo, Eucharistický rok bude trvat od října 2004 do října 2005. Vhodnou příležitost pro tuto iniciativu mi poskytly dvě události, jež příhodně vytyčují začátek a konec: Mezinárodní eucharistický kongres, který se koná od 10. do 17. října 2004 v Guadalajaře v Mexiku, a Řádné zasedání biskupského synodu, který se bude konat ve Vatikánu od 2. do 29. října 2005 na téma "Eucharistie, pramen a vrchol života a poslání církve". K tomuto kroku pak přispěla jiná úvaha: na tento rok připadá Světový den mládeže, který se bude konat v Kolíně nad Rýnem od 16. do 21. srpna 2005. Eucharistie je životodárný střed; rád bych, aby se mladí shromáždili kolem něho a živili z něho svou víru a své nadšení. Již delší dobu jsem pomýšlel na podobnou eucharistickou iniciativu: je totiž přirozeným rozvíjením pastorálního zaměření, které jsem chtěl vtisknout církvi, zvláště od let přípravy Jubilea a k němuž jsem se vracel v následujících letech.

8. Dědictví Velkého Jubilea bylo jakýmsi způsobem shrnuto v apoštolském listu Tertio millenio ineunte. V tomto dokumentu programového rázu jsem navrhoval výhled pastorálního úsilí, které by mělo základ v kontemplaci Kristovy tváře v rámci církevní pedagogiky schopné směřovat k "vysoké míře" svatosti, o niž by se usilovalo především uměním modlitby (5). A jak by v této perspektivě mohla chybět pozornost k eucharistickému životu? Tehdy jsem psal: "Ve 20. století, zvláště po koncilu, značně vyrostlo křesťanské společenství ve způsobu slavení svátostí a zvláště eucharistie. Je třeba naléhat tímto směrem, tím, že se dává náležitý důraz na nedělní eucharistickou oběť a na samu neděli, pociťovanou jako zvláštní den víry, den vzkříšeného Pána a daru Ducha svatého, pravá Pascha týdne" (6). V souvislosti výchovy k modlitbě jsem pak vybízel, aby se pěstovala Liturgie hodin, kterou církev posvěcuje různé hodiny dne a rozdělení dob, jež je vlastní liturgickému roku.

9. Později vyhlášením Roku růžence a zveřejněním apoštolského listu Rosarium Virginis Mariae, jsem znovu zdůrazňoval kontemplaci (nazírání) Kristovy tváře, počínaje od mariánské perspektivy, a znovu jsem předložil růženec. Vždyť tato tradiční modlitba, tak doporučovaná Učitelským úřadem církve a tak drahá Božímu lidu, má výrazně biblické a evangelijní rysy, převážně zaměřené na Ježíšovo jméno a Jeho tvář, na niž se orant (modlící se člověk) upírá při kontemplaci tajemství a při opakovaném Zdrávas Maria. Opakování v jeho průběhu je jakousi pedagogikou lásky, vytvořené k tomu, aby v duši zažíhala samu lásku, jakou má Maria ke svému Synu. Kvůli tomu jsem dodal další zrání cestě trvající mnoho století; chtěl jsem, aby tato výsadní forma kontemplace doplnila své rysy opravdového "souhrnu evangelia" a tak jsem přidal tajemství světla (7). A jak nepostavit na vrchol tajemství světla svatou eucharistii?

10. Právě v srdci Roku růžence jsem vyhlásil encykliku Ecclesia de Eucharistia, jíž jsem chtěl vysvětlit tajemství eucharistie v jejím neoddělitelném a vitálním vztahu k církvi. Připomínal jsem všem, aby slavili eucharistickou oběť s nasazením, jaké zasluhuje, tím, že budou i mimo mše svaté prokazovat Ježíšovi, přítomnému v eucharistii, kult klanění, hodného takového velkého tajemství. Zvláště jsem znovu předložil požadavek eucharistické spirituality tím, že jsem poukázal na vzor Panny Marie "eucharistické ženy" (8).
Rok eucharistie se tedy staví na pozadí, jež se rok po roce obohacovalo, i když stále zůstává zakořeněno do tématu Krista a do kontemplace Jeho tváře. V jistém smyslu se nabízí jako rok syntézy (shrnutí), jako jakési vyvrcholení celé vykonané cesty. Tolik věcí by se dalo říci, aby se tento Rok prožíval dobře. Omezím se na to, abych poukázal na některé výhledy, které mohou všem pomoci, aby docházeli k osvíceným a plodným postojům.

12. Eucharistie je světlem především proto, že v každé mši svaté liturgie Božího slova předchází eucharistickou liturgii v jednotě obou "stolů" - totiž stolu Slova a stolu Chleba. Tato souvislost se vynořuje v eucharistické řeči Janova evangelia, kde Ježíšovo kázání přechází od základního představení jeho tajemství k vysvětlení vlastního eucharistického rozměru: "Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj" (Jan 6,55). Víme, že právě toto způsobilo krizi u většiny posluchačů a přimělo Petra, aby se stal mluvčím víry ostatních apoštolů a církve všech dob: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života" (Jan 6,68). Ve vyprávění o učednících jdoucích do Emauz sám Kristus zasáhne, aby ukázal, "začínaje od Mojžíše, probíraje dále všechny proroky", jak "všechna Písma" vedou k tajemství jeho osoby (srov. Lk 27,27). Pod jeho slovy se rozhořívají srdce učedníků, vytrhávají je z temnot smutku a zoufalství, vzbuzují v nich touhu zůstat s Ním: "Zůstaň s námi, Pane" (Lk 24,29).

16. Všechny tyto dimenze eucharistie v aspektu, který více než všechny podrobuje zkoušce naši víru: je to tajemství jeho "skutečné" přítomnosti. S celou tradicí církve věříme, že pod eucharistickými způsobami je skutečně přítomen Ježíš. Přítomnost - jak účinně vysvětlil papež Pavel VI. - jež se nazývá "skutečná", ne skrze vyloučení, jakoby jiné formy přítomnosti nebyly skutečné, ale skrze antonomazii (přejmenování), protože v její síle se celý Kristus stává přítomen ve skutečnosti svého těla a své krve (14). Proto víra po nás žádá, abychom stáli před eucharistií s vědomím, že stojíme před samým Kristem. Právě jeho přítomnost dává ostatním dimenzím (rozměrům) - hostiny, velikonoční památky, eschatologického předjímání - význam, který jde mnohem dál, než je pouhý symbolismus. Eucharistie je tajemstvím přítomnosti, kterou se svrchovaným způsobem uskutečňuje Ježíšův příslib, že s námi bude zůstávat až do konce světa.

17. Velké tajemství eucharistie! Tajemství, které musí být především dobře slaveno. Je třeba, aby mše svatá byla postavena do středu křesťanského života a aby se v každém společenství udělalo všechno, aby byla sloužena důstojně, podle stanovených norem, s účastí lidu, tím, že se použijí různí služebníci při výkonu předvídaných úkolů a s vážným přihlédnutím k posvátnému rázu, který musí charakterizovat zpěv a liturgickou hudbu. Konkrétním závazkem tohoto Roku eucharistie by mohlo být důkladné prostudování Zásad a norem pro užívání Římského misálu v každém farním společenství. Výsadní cestou, kterou jsou věřící uváděni do tajemství spásy konané ve svatých "znameních", zůstává pak to, že se věrně sleduje průběh liturgického roku. Ať se pastýři postarají o "mystagogickou" katechezi (t.j. uvádějící do tajemství), tak drahou církevním Otcům, která pomáhá objevit schopnost gest a slov liturgie, a tím napomáhat věřícím, aby přešli od znamení tajemství a aby do něho zahrnuli celou svou existenci.

18. Zvláště je třeba pěstovat, jak při slavení mše svaté, tak při uctívání eucharistie (Nejsvětější Svátosti) mimo mši svatou, živé vědomí skutečné přítomnosti Krista, tím, že se snažíme dosvědčovat ji tónem hlasu, gesty, pohyby, a celkovým chováním. V tomto ohledu normy připomínají - a já sám jsem měl příležitost to nedávno zdůraznit (15), jaká důležitost musí být přikládána chvílím ticha, jak při slavení (celebrování), tak při eucharistické adoraci. Jedním slovem je nutné, aby celý způsob, jak zacházejí s eucharistií kněží i věřící, měl rysy krajní úcty (16). Přítomnost Ježíše ve svatostánku musí vytvářet jakýsi pól přitažlivosti pro stále větší počet duší zamilovaných do Něho, schopných být s Ním dlouho a naslouchat hlasu a téměř cítit záchvěvy Jeho Srdce: "Okuste a vizte, jak je Pán dobrý" (Ž 34,9).

29. O Sacrum Convivium, in quo Christus sumitur! (Ó svatá hostino, při níž se přijímá Kristus). Rok eucharistie vzniká z úžasu, s nímž se církev staví před toto velké tajemství. Tento úžas nepřestává zalévat mou duši. Z něho vyvěrala encyklika Ecclesia de Eucharistia. Pociťuji to jako velkou milost sedmadvacátého roku Petrovy služby, který začínám, že mohu celou církev volat, aby kontemplovala, chválila, a zcela zvláštním způsobem adorovala tuto nevýslovnou Svátost. Rok eucharistie ať je pro všechny vzácnou příležitostí, aby si uvědomili tento nesrovnatelný poklad, který Kristus svěřil své církvi. Ať je podnětem k její mnohem živější a procítěnější celebraci (slavení), z níž bude vyvěrat křesťanská existence (život) proměněný láskou.
Nicméně tolik iniciativ může být uskutečněno v tomto výhledu podle úsudku pastýřů místních církví. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti jistě nabídne v tomto ohledu užitečné návrhy a nápady. Avšak nežádám, aby se dělaly mimořádné věci, nýbrž aby všechny iniciativy byly poznamenány hlubokou niterností. Kdyby plodem tohoto Roku bylo také jen to, že by se oživilo ve všech křesťanských společenstvích slavení nedělní mše svaté a že by vzrostla adorace mimo mši svatou, dosáhl by tento Rok milosti významného výsledku. Je to dobrou věcí mířit vysoko a nespokojovat se s průměrnými měřítky, protože víme, že můžeme vždy počítat s Boží pomocí.

30. Vám, drazí spolubratři v biskupském úřadu, svěřuji tento Rok s jistotou, že přijmete mé vybídnutí s celou svojí apoštolskou horlivostí.
Vám, kněží, kteří každý den opakujete konsekrační slova a jste svědky a hlasateli velkého zázraku tajemství lásky, k němuž dochází ve vašich rukou, dejte se oslovit milostí tohoto zvláštního Roku tím, že budete každý den sloužit mši svatou s radostí a nadšením primice a že budete rádi dlít na modlitbách před svatostánkem.
Vám všem, věřící, znovu objevte dar eucharistie jako světlo a sílu pro svůj každodenní život ve světě, při výkonu svých zaměstnání a ve styku s nejrůznějšími poměry. Především ho znovu objevte, abyste plně prožívali krásu a poslání rodiny.
Hodně nakonec očekávám od vás, mladí, zatímco vás znovu zvu na setkání Světového dne mládeže v Kolíně nad Rýnem. Zvolené téma: "Přišli jsme se mu poklonit" (Mt 2,2), je zvláště vhodné k tomu, aby vám poskytlo správný postoj, jakým prožívat tento Rok eucharistie. Neste k setkání se s Ježíšem, skrytým pod eucharistickými způsobami, veškeré nadšení vašeho věku, vaše naděje a vaše schopnosti milovat.
Ať ke všem dospěje mé požehnání, jež přináší milost a radost.

Z Vatikánu, 7. října, památka P. Marie Růžencové, roku 2004, ve 26. roce pontifikátu.
Jan Pavel II.

 

KOLÍN NAD RÝNEM 2005

Světový den mládeže se Svatým otcem

Všichni mladí lidé (starší 16 let) jsou srdečně zváni na celosvětové setkání se Svatým otcem v Kolíně nad Rýnem (proběhne ve dnech 15. - 21. srpna 2005).
Patronkou Kolína nad Rýnem je svatá Voršila, ochránkyně mládeže a vychovatelek, přímluvkyně za šťastný sňatek a dobré manželství. Podle legendy cestou za svým snoubencem byla její loď zahnána prudkou bouří až do ústí Rýna. Aby se dostala dále, musela s jedenácti družkami pracně veslovat proti proudu řeky.
Ve srovnání s tím je nám připravena do Kolína cesta daleko pohodlnější. Předběžná cena za dopravu autobusem nepřesáhne 2.000 Kč, cena za pobyt včetně jídla a základního zdravotního pojištění bude 4.300 Kč. Dále budou účastníci přispívat ještě 10 euro na fond solidarity s chudými státy. Důležitější ovšem je, co se v Kolíně účastníkům nabízí?
XX. světový den mládeže oficiálně začne v úterý 16. srpna 2005. Bude zahájen eucharistickou slavností, jíž bude předsedat kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner. Obřad se uskuteční na loukách ve městě. Ve středu až pátek 17. - 19. srpna proběhnou tři dny duchovní přípravy. Nejdůležitější částí těchto dní jsou dvě katecheze biskupů v národních jazycích a slavení svátosti smíření, jeden den je vyhrazen pro pouť do kolínské katedrály, velkolepé gotické stavby mistra Gerharda, v době vzniku považované za nejkrásnější architekturu v celém křesťanském světě.
Příjezd a přivítání Svatého otce se plánuje na čtvrtek 18. srpna odpoledne. Večer 19. srpna se bude ve farnostech kolínské diecéze slavit Křížová cesta. Vyvrcholením Světového dne mládeže bude v areálu Sankt Augustin-Hangelar v sobotu 20. srpna noční bdění (vigilie) a v neděli 21. srpna slavení eucharistie, které bude předsedat Svatý otec.
Na různých místech kolínské diecéze proběhne navíc "festival mládeže", vždy odpoledne a večer od 17. do 19. srpna. Budou to kulturní vystoupení, představení, která přispějí ke vzájemnému obohacení ať už uměním, nebo náboženskými či duchovními zkušenostmi ze života mladých lidí z celého světa. Skupiny mládeže z farností, které by se chtěly zapojit, se mohou ještě přihlásit.
Přihlášky na Světový den mládeže se mají podávat pokud možno hromadně, celá skupina nebo farní společenství. Zasílají se na Diecézní centra pro mládež, (u nás tedy na adresu DCŽM Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4 - Kunratice), přihlásit se je možné i přes internet www.kolin2005.signaly.cz. Tam jsou také zveřejňovány aktuální informace.
Podle legendy svatá Voršila nakonec přes všechno úsilí nedorazila do zaslíbené Bretaně, kde ji očekával snoubenec, princ Aetherius. Právě v blízkosti Kolína byla její loď přepadena pohanskými válečníky kmene Hunů a všech jedenáct panen i s ní bylo týráno a pak zabito. Bezprostředně nato podle legendy sestoupilo z nebe 11 tisíc andělů a zahnali vojáky na útěk. Svatá Voršila s družkami nalezla tedy mnohem vznešenější cíl své cesty, došla do nebeského království, kde se teď může přimlouvat i za nás. Kéž naše kroky chrání a vede po cestách, které nás přivedou nakonec k dobrému...

-av-

 

PRO DĚTI

AHOJ DĚTI!

mám pro vás příběh ševce Martina, který měl nedávno svátek. [mapa švec Martin]

Poté, co ševci Martinovi zemřela žena a dítě, bydlí sám ve své ševcovské dílně. Má rád Boha a pravidelně si čte v Písmu svatém - Božím slově. Jak si tak jednoho zimního dne čte a přemýšlí, zdá se mu, jako by k němu promluvil sám Ježíš: "Zítra tě navštívím, Martine!" Švec má velkou radost a hned začne všechno doma uklízet a připravovat na vzácnou návštěvu.
Už od časného rána je na nohou. Zatímco nedočkavě vyhlíží oknem svého suterénního pokoje Ježíše, uvidí pouze unaveného zametače, jak prochází po chodníku kolem domů a odhrnuje sníh. Martinovi je ho líto, vždyť je taková zima! Soucitně ho pozve domů a nabídne mu horký čaj, aby se zahřál. Podobně to udělá i s polozmrzlou ženou, která nese v náručí dítě. Dítěti švec daruje i vyspravené botičky, které kdysi vyrobil pro vlastní dítě. O něco později zase vidí, jak trhovkyně žene chlapce, protože jí z hladu ukradl jablko. Martin vyjde ven a jablko jí zaplatí, aby se na chlapce už nezlobila. Vždyť nechtěl krást!
Večer sedí celý skleslý u svého stolu, protože Ježíš ho nenavštívil, jak slíbil. Pro útěchu si čte ve své Bibli. Najednou si všimne Ježíšových slov: "Cokoliv jste učinili jednomu z mých nejpotřebnějších bratří, mně jste učinili…" Zdá se mu, jako by Ježíš říkal: "Vždyť já jsem tě přece jen navštívil, ale tys mě nepoznal!" Toho večera jde švec Martin spát, protože pochopil něco nového a důležitého.

Přejme si letos v adventu, abychom mohli činit dobro a ani o tom nemuseli vědět. Nezapomeňme si číst pravidelně z Bible, všímat si Ježíšových slov a těšit se z každého setkání s Ním. Poradí vám i s výběrem vánočních dárečků, ukáže, kdo potřebuje pomoci, kdo potřebuje potěšit.

Přeji vám i sobě veselí a radost nejen nyní v adventu, o vánocích, ale stále!

Ahoj Lída

 

JEN DÍKY BOHU

Jen díky Bohu
se můžeš usmát skrz slzy;
nést svůj úděl dál, kdyžs to už málem vzdal;
modlit se, když jsi se slovy v koncích;
milovat, když máš mnohokrát zlomené srdce;
sedět tiše, když se ti chce lomit rukama v zoufalství;
mít porozumění, když nic nedává smysl;
poslouchat, ač bys raději neslyšel;
sdílet své pocity s ostatními, neboť sdílením ulehčíš své břímě.

Vše je možné
jen díky Bohu.

(Brian Cavanaugh - Kolik váží sněhová vločka)

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

[Vánoce 2004]

24.12.Štědrý den16 hod. a 24 hod.
25.12.Hod Boží vánoční7, 9, 10.30 a 18 hod.
26.12.Sv. Rodiny - obnova manželských slibů7, 9, 10.30 a 18 hod.
31.12.sv. Silvestra17 hod.
1.1.2005Panny Marie, Matky Boží7, 9, 10.30 a 18 hod.
2.1.2. neděle po narození Páně7, 9, 10.30 a 18 hod.
Twitter Facebook YouTube RSS