Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Jaké jsou výsledky ANKETY 2002?

Přinášíme výsledky ankety, kterou uspořádala redakce farního zpravodaje VZKŘÍŠENÍ. Anketa byla vyhlášena v postním čísle zpravodaje a týkala se fungování a činností strašnické farnosti. Anketu vyplňovali pouze farníci starší 15 let, tj. mládež a dospělí.


Rozložení respondentů

Všech odevzdaných anketních lístků bylo 103, z toho 25 % vyplnili muži, 75 % ženy.
Podle věku 50 % respondentů jsou senioři, 28 % mezi 46 až 65 lety, 15 % mezi 26 až 45 lety a 7 % je mladých do 25 let.
Ze všech odevzdaných anketních listů bylo 60 % doplněno dalšími návrhy a připomínkami, ale polovina ze všech "prázdných" byly listy lidí mladšího věku.
Několik farníků zdůraznilo, že je jim už přes 80 let, ale o dění ve farnosti mají upřímný zájem, i když se práce pro farnost již nemohou účastnit.
Doufali jsme, že anketu podpoří i farníci, kteří VZKŘÍŠENÍ nečtou, ale na farnosti jim záleží, ale z 90ti udali jen 2, že VZKŘÍŠENÍ nečtou.

Připomínky k farnímu zpravodaji VZKŘÍŠENÍ

 • oznamovat plánované akce v dostatečném předstihu
 • pokračovat v portrétech farníků
 • uvádět výsledky sbírek
 • podávat pravidelné informace o křtech, sňatcích, pohřbech, prvním sv. přijímání, biřmování
 • rozšířit zprávy z farnosti
 • vydávat zpravodaj častěji - 1× měsíčně - s uváděním akcí na příští měsíc

Na poznámku jednoho farníka připomínáme, že "Informace o spolehlivých firmách" neuvádíme na přání firem, ale pro pomoc farníkům, kteří si tyto naše služby velmi chválí.

Technické připomínky k průběhu bohoslužeb a k vybavení chrámu

 • instalovat v chrámu více květin, nejlépe stromkových, postrádány byly stromky o vánocích
 • mluvit od ambonu víc do mikrofonu, starší farníci neslyší, mluvit stejnou rychlostí a zřetelně s výraznou dikcí
 • také žalmům, které zpívá pan varhaník, není rozumět, bylo by lépe je číst
 • zrcadlo u oltáře je nevhodné, farníci z levé části chrámu se při pohledu na oltář v něm vidí, to je ruší (snad by šlo zastřít)
 • květinové truhlíky před sochou Panny Marie jsou nevhodné
 • upozornit farníky, aby nedávali nohy ve špinavých botách na klekátka v lavicích
 • Růženec

 • zahájit Anděl Páně a ostatní modlitby v předstihu tak, aby samotný růženec začínal přesně půl hodiny před mší sv.
 • vynechat modlitby, které do růžence nepatří
 • modlit se růženec tak, jak je v kancionálu a za každým Zdrávasem vkládat příslušná Tajemství
 • nahradit někdy růženec křížovou cestou nebo litaniemi
 • modlitbu za kněze se modlit před mší sv.
 • proč končit růženec pozdravem "Pochválen..."?
 • Končit růženec a modlitby tak, aby přede mší sv. bylo alespoň 10 minut čas na osobní modlitbu - v tichu!

Připomínky pro pana faráře a pana farního vikáře

 • určit čas pro duchovní rozhovor s knězem (mimo sv. zpověď)
 • udávat, za koho je sloužena mše sv.
 • sloužit i ranní mši sv. v 7 hodin při významných dnech (Popeleční středa, svátky známých světců)
 • pan farář by měl více dbát na výslovnost, v poslední době rychle mluví, polyká slova a není mu rozumět
 • pan farář by měl uvážit, zda jsou vhodné "vsuvky" při mši sv. jako "ruce nahoru", "všichni" apod.
 • kněží by měli občas farníky vybízet k zodpovědnému užívání medií (reagovat na pořady špatné, ale i dobré)
 • prosba panu kaplanovi o hlasitější vedení mše
 • naše bohoslužby jsou smutné, vážné, bez srdečnosti, výjimkou byl P. Grzyb
 • místo přímluv "za obrácení našeho národa" se navrhují přímluvy "za naše obrácení" a "za to, abychom byli užitečnými občany České republiky" ("Náš národ" nás při té první formulaci může oprávněně považovat za nafoukané soudce jeho kvalit)
 • čtení při nedělních mších by měli číst i laici z řadových účastníků

Liturgie

 • před mší svatou by mělo být ticho alespoň 10 minut
 • v chrámu by mělo být během bohoslužeb naprosté ticho
 • kněz by měl vyžadovat od farníků větší sebekázeň v průběhu bohoslužeb
 • rodiče by měli své děti ukáznit, nenechat je křičet a plakat, tlouct do dveří, a když je nezvládnou, vyjít s nimi ven
 • malé děti se ženou nést dary k oltáři a této cti ještě nerozumí, s obětními dary se předhánějí
 • dětem se nemají dávat na hraní zpěvníky
 • bylo by vhodné, aby při dětské mši sv. seděly děti v předních lavicích, odpadlo by běhání po kostele
 • k sv. přijímání by se mělo přistupovat ve dvojicích
 • v neděli při mši sv. v 9 hodin by mohl pro třetí frontu podávat sv. přijímání jáhen nebo pověřený laik, aby se předešlo nevhodnému "pouštění" do zástupu, který přistupuje k sv. přijímání
 • Zpěv

 • zajistit varhanní doprovod i na všední dny
 • varhany znějí jako harmonium, ač jsou nové, oproti dřívějšku, když našeho pana varhaníka zastupoval jiný varhaník a varhany zněly libě
 • pan varhaník kouskuje některé písně a modlitby, lidé jsou zmateni
 • proč pan varhaník předzpěvuje "Prosme Pána!", když v jiných kostelích se to nedělá a i u nás, když tu byli biskupové, to nebylo
 • když se přímluvy čtou, neměly by se odpovědi zpívat
 • proč se nezpívají mešní a mariánské písně z kancionálu např. "Bože před tvou velebností", "Bože, cos ráčil" a jiné
 • chorál Te Deum je nahrazen něčím, co zpívá jen kněz, protože to nikdo nezná
 • některé písně hraje pan varhaník příliš rychle
 • na dětské mši by se měly zpívat písně, které děti umí nebo je písně naučit
 • byl i návrh změnit hudbu v chrámu na nahrávky a sbory
 • o Vánocích postrádali farníci koledy

Návrhy na zlepšení funkce farnosti a společenství

"Společenství máme dobré, ale trochu studené"
"Není nikdo, za kým by člověk šel a řekl své nápady, nikdo, kdo by akce koordinoval".

 • největší problém je, že chybí komunikace mezi jednotlivými skupinami
 • další hlavní nedostatek je nedostatečná práce s mládeží. Práce s mládeží by měla být prioritou.
 • chybí farní rada a ekonomická rada
 • kdo je ředitelem farní charity?
 • zástupci farních společenství by se měli scházet aspoň 2× do roka
 • více pozornosti věnovat ministrantům (zvýšit jejich počet a pracovat s nimi: tábor, výlety, společenství)
 • zapojit do práce s ministranty i jejich rodiče
 • podchytit mládež (mezi 12 a 15 roky) a najít osobnost, která by je dokázala zaujmout
 • zavést náboženskou výuku, která by děti bavila a zaujala
 • měl by se založit skautský oddíl pro děti od 7 do 12 let
 • zlepšit práci s docela malými dětmi nebo teprve začít?
 • uspořádat anketu pro děti, aby se samy vyjádřily, co by si ve farnosti přály
 • respondent č. 13 hledá skupinu flétnistů a schopného "vedoucího", který by skupinu vedl
 • seznámit mezi sebou rodiny s adoptovanými dětmi (pokud by chtěly), případně i s lidmi, kteří mají "adopci na dálku"
 • společenské večery pořádat v rámci oslav posvěcení chrámu (třeba s předchozím půstem) - specialita farnosti
 • do příprav zapojit hlavně muže
 • organizovat kratší akce, třeba polodenní, aby se jich mohly zúčastnit i rodiny s dětmi
 • chybí společenství lidí středního věku (zaměstnaných)
 • zapojit do aktivit farnosti více muže, cit.: "aby nebylo přebabíno"
 • řadu akcí např. pro děti a mladé by měli od oltáře ohlašovat jejich organizátoři
 • umožnit použít jednu farní místnost na "farní kavárničku", kde by si farníci mohli např. po nedělních mších sv. popovídat nebo 1× či vícekrát týdně sejít. Navrhovatelka nabízí zdarma pomoc 3 hodiny týdně i úklid

Návrhy na zlepšení duchovního života farníků a znalostí věrouky a bible

 • pořádat katecheze pro všechny věkové skupiny
 • pořádat biblické hodiny
 • pořádat debatní posezení s panem farářem nebo s panem vikářem v menších skupinách
 • pořádat krátké duchovní obnovy (třeba v sobotu) pro přihlášené
 • organizovat exercicie
 • pořádat cyklus o historii církve a vývoji jednotlivých kultur vzhledem k církvi

Ostatní návrhy na toto téma jsou i v námětech na kázání a přednášky.

Nástěnky

 • nástěnky - hlavně v hlavní předsíni - jsou nepřehledné
 • určit na nástěnkách stabilní místa pro naše farní aktivity
 • nástěnky oznamují samá oznámení o cizích akcích
 • na nástěnce uvést stabilně adresy ČT a rozhlasu, kam by lidé mohli psát o pořadech (kritiku i chválu)
 • omezit požadavky různých korporací se složenkami

Informace o farních společenstvích a aktivitách

požaduje 71 % respondentů, 24 % kolonku nevyplnilo a 4 farníci si výslovně nepřejí o tom nic slyšet.

Pouti

Kdo byl alespoň jednou na farní pouti, chce, aby se pouti pořádaly, až na jednoho, kterému je to jedno. Naopak pro konání poutí jsou i někteří z těch, co se žádné pouti dosud nezúčastnili.

Zapojení farníků do farních aktivit - skupin

Do společenství je ve farnosti zapojeno 47 % respondentů, 29 % se nezapojilo pro stáří nebo nemoc a 13 farníků (14 % anketních lístků) slibuje, že se do práce farnosti zapojí. Pouze jedna mladší žena uvádí, že ve farnosti na ničem nepracuje ani pracovat nehodlá, farní aktivity ji nezajímají a katolický tisk nečte. Díky za upřímnost!
Velké rezervy jsou ještě mezi farníky, kteří se ankety nezúčastnili.

Přednášky

69 % farníků přednášky vítá, 26 % kolonku nevyplnilo (starší) a jen 5 % přednášky výslovně odmítlo
Bylo by dobré, kdyby v naší farnosti vznikla tradice na přednášky o všem možném včetně politiky a zdravovědy.

Nejčastější návrhy na témata přednášek (seřazeno podle počtu návrhů):

 • problematika rodin
 • problémy manželství
 • výklad Písma (bible)
 • katechismus
 • psychologie
 • církevní problematika
 • církevní dějiny
 • problémy života v současné době
 • výchova
 • duchovní život
 • téma hříchu
 • ekumenismus
 • mužům z farnosti je svatost přežitek

Návrhy na přednášející (uvedeno bez titulů):

 • prof. Halík
 • prof. Skoblík
 • biskup Malý
 • P. Opatrný
 • P. Eliáš
 • dr. Grygar
 • prof. Wolf
 • Kateřina Lachmanová
 • biskup Paďour
 • dr. Příhoda
 • P. Reinsberg
 • Marek Eben

Další kulturní akce

Pořádání koncertů vítá 77 % farníků, výslovně je odmítlo jen 9,5 %.
Společenské večery nechce navštívit 60 % respondentů, z toho 35 % zřejmě kvůli věku.
Večerů mladých se z věkových skupin do 45ti let výslovně nechce zúčastnit 50 %, kolonku nevyplnilo 23 % a účast potvrdilo 27 % respondentů.


Z různých dotazů, žádostí a návrhů farníků uvádíme ještě poděkování našim kněžím, zejména panu faráři, za laskavý a trpělivý přístup k farníkům, paní Lídě Burianové za velkou práci, kterou věnuje skupině dětí z farnosti, několik anketních lístků vyjádřilo, že se ve farnosti cítí doma a jsou tu rádi. Jedna paní uvádí, že je jí přes 90 let a pro svůj věk se nezapojila do žádné farní skupiny, ale za farnost se modlí. Ze srdce jí děkujeme.


Náměty na kázání

(co by chtěli farníci slyšet)
 • Bůh je láska
 • milosrdenství Boží × zavržení hříšníků
 • peklo a očistec
 • hřích
 • čistota v manželství a před manželstvím
 • andělé strážní
 • výklad mše sv. a jejích částí
 • postavení žen a laiků v současné katolické církvi u nás a v zahraničí
 • zásady "fair play" v lidských vztazích
 • katolík × jiné církve × svátosti
 • neomylnost papeže
 • výhody a nevýhody kněžského celibátu
 • zjevení a poutní místa

Návrhy na obohacení velikonoční liturgie

 • pečlivější příprava postupu bohoslužby
 • práce se světlem
 • při liturgii Bílé soboty při postupném rozsvěcování Kristova světla počkat s rozsvícení m centrálního světla až do chvíle, kdy si všichni rozsvítí své světlo
 • vysvětlující vsuvky ruší liturgii


K návrhům na kázání a dalším jednotlivým přáním v anketních lístcích upozorňujeme, že k mnoha tématům máme ve farní knihovně fundované knihy, které mohou vaše dotazy podrobně zodpovědět a osvětlit vám nejasnosti.
V poslední době najdete i v Katolickém týdeníku, zvláště v jeho příloze Perspektivy, mnoho vhodných článků.

Redakce farního zpravodaje VZKŘÍŠENÍ

Twitter Facebook YouTube RSS