Milé děti,
dnes slavíme poslední 6. neděli postní, která
se nazývá Květná neděle. Připomínáme si
Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma na
velikonoční svátky na mladém oslátku.
Květná proto, že lidé Ježíše vítají květinami
a palmovými větvičkami. Neboli Pašijová
neděle, protože se čtou pašije. Úryvek z
evangelia o umučení Pána Ježíše. Teď si
asi říkáte: „To je divný evangelium, radostná
zvěst a píše se o umučení Ježíše? Divné to
není, přece víme, že po Ježíšově umučení a smrti ….........!!!!
Připravte si větvičky kočiček nebo palmové listy a postavičky ze středečního nábožka
https://www.farnoststrasnice.cz/img/aktivity/e-nabozko-2021-23-03-velikonoce-cast1-
lida.html nebo si je ještě rychle vyrobte, a poslouchejte – začíná Svatý týden
Při svěcení kočiček většinou venku před kostelem ještě než začnee svatá se čte:
Mk 11,1-10
Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal (Ježíš) dva ze svých
učedníků napřed a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do
vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a
přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal: `Co to děláte?', řekněte: `Pán ho potřebuje a hned
ho sem zase pošle nazpátek.'„ (Učedníci) odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na
rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich ptali: „Co to děláte, že to
oslátko odvazujete?“ Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali. Přivedli oslátko
k Ježíšovi, přehodili přes své pláště a on se na posadil. Mnoho (lidí) prostíralo na
cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali:
„Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce
Davida, které přichází! Hosana na výsostech!“
a průvod přichází do kostela, jako Ježíš do Jeruzaléma
Hosana, hosana, Davidovu synu https://www.youtube.com/watch?v=Vkmxz-s-2I0
Mk 14,1-15,47
Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka.
Bylo dva dni před velikonocemi a svátky nekvašeného chleba. Velekněží a učitelé Zákona
hledali příležitost, jak by se Ježíše lstí zmocnili a jak by ho připravili o život; říkali totiž:
„Jenom ne o svátcích, aby nedošlo ke vzbouření lidu.“ Když byl Ježíš v Betánii v domě
Šimona Malomocného, přišla k němu při jídle žena s alabastrovou nádobkou
drahocenného oleje z pravého nardu, rozlomila nádobku a olej mu vylila na hlavu. Někteří
to však těžce nesli a mezi sebou si říkali: „Nač došlo k takovému plýtvání tím olejem? Vždyť
se ten olej mohl prodat zac než tři sta denárů a mohli jsme je dát chudým.“ A zlobili se
na ni. Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč jste na ni zlí? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť
chudé máte mezi sebou vždycky a můžete jim prokazovat dobrodiní, kdykoli chcete, mne
však vždycky nemáte. Udělala, co mohla: napřed moje tělo pomazala k pohřbu. Amen,
pravím vám: Všude na celém světě, kde bude hlásáno evangelium, bude se na její památku