Milé děti,
blíží se nejdůležitější svátky celého roku - Velikonoce. Jsou ještě
důležitější než Vánoce.I když tento týden se slaví svátek, který
spíš souvisí s Vánocemi.
Ve čtvrtek 25. března si připomeneme Zvěstování Panny
Marie. Proč takhle divně uprostřed postu? Liturgický rok je jako
malý orloj, na kterém se točí několik koleček nezávisle na sobě.
To si povíme někdy později. Když si spočítáte 25. březen + 9
měsíců těhotenství Panny Marie = 25. prosinec Slavnost
narození Pána Ježíše. Událost, kdy Panna Maria řekla andělovi:
„ANO FIAT, ať se mi stane podle tvého slova“, se přece
musí ležitě oslavit. Bez Mariina FIAT bychom Velikonoce
těžko slavili. Minule jsme si vyprávěli o Josefovi, který se také
nechal vést Bohem. Mlčky poslouchal ve snu andělovy pokyny a skvěle dokázal ochránit a
vychovat Božího syna. Marie a Josef nás učí, jak poslouchat.
V neděli si budeme připomínat Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Lidé Ježíše radostně
vítají palmovými větvičkami, místo koberce dávají na zem pláště a šátky. Všichni volají Hosana
https://www.youtube.com/watch?v=Vkmxz-s-2I0. Ježíš přijíždí na oslátku. Na jedné straně radost a jásot
lidí, na druhé zloba a nenávist farizeů. Touto nedělí se začíná Svatý neboli Pašijový týden. O
utrpení a smrti Pána Ježíše uslyšíme nebo si přečteme v evangeliu. Najděte si je v Bibli Mk
14,1-15,47. Vyskytuje se tam spousta postav, tak si o nich něco povíme, abychom byli na neděli
dobře připraveni a všemu dobře rozuměli.
Žena s alabastrovou nádobkou drahého oleje pravděpodobně Marie - sestra Marty a
Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvý 4. den po jeho smrti. Z vděčnosti, z úcty a z lásky Ježíšovi
potřela nohy drahým olejem. Ježíšovi to nejlepší. A nakonec je svými krásnými vlasy utřela. To
popudilo Jidáše...může to být ta samá žena, Marie Magdalská. O tom se stále diskutuje.
Jidáš – Jidáše si kdysi Ježíš vybral jako svého učedníka. Jistě už tenkrát věděl, že to bude právě
on, kdo jej zradí. Měl na starosti pokladnu, ze které Ježíšova družina rozdávala chudým. Kdo
pracuje s penězi, stále je počítá, je v neustálém pokušení si dát něco stranou, pro sebe. Jidáš
nakonec Ježíše za 30 stříbrných farizeům zradí a tím ho pošle na smrt. Prozradí ho lstí, Ježíše
jakoby z lásky před vojáky políbí. Když pak zjistí, co udělal, v zoufalství hodí peníze veleradě
na zem, uteče a za městem se oběsí. Ježíš při večeři právě jemu podá kus chleba omočený v
míse, aby ostatním naznačil, kdo Ho zradí.
Oslátko mladý oslík na kterém ještě nikdo neseděl. Ježíš měl výsadu jako král. Lidé
vzpomínají na krále Davida. Bohatí jezdili na koni, Ježíš z pokory na oslu.
Velikonoční beránek v Ježíšově době se slavili starozákonní Velikonoce na památku vyjití
Izraelitů z Egypta s Mojžíšem do Zaslíbené země. Den před odchodem, poslední egyptská rána)
měli (obětovat) upéci beránka, sníst jej a jeho krví potřít trámy dveří. Kde neuposlechli, tam do
rána zemřel prvorozený syn. Událost Velikonoční večeře je předobrazem obětovaného Ježíše,
abychom my mohli jít do nebe, jako do Zaslíbené země.
Petr, Jakub, Jan tři nejbližší a nejdůvěrnější Ježíšovi učedníci. Ježíš je s sebou vzal na horu
Tábor, kde byl proměněný. Vzal je s sebou do Getsemanské zahrady, kde se modlil před svým
zatčením. Ze strachu se krví potil. Tito jeho kamarádi se měli také modlit, ale oni spali... Petr
byl pruďas, zmatkář, ale Ježíše měl moc rád. Ježíše 3x zapře než ráno 2x zakokrhá kohout. Petr
si nezoufá, ale lítostí pláče, je mu to líto. I přes všechny tyto chyby, ale pro jeho upřímnost,
věrnost a lásku si jej Ježíš nakonec vybere svým nástupcem zde na zemi. Apoštol Jan byl
Ježíšovi věrný. Jako jediný učedník doprovázel Ježíše spolu s Ježíšovou maminkou Marií a
Marií Magdalskou pod kříž. Ježíš maminku Marii svěřil do ochrany právě Janovi a Janovi
Marii jako svou matku.
velekněz Kaifáš – nejvyšší duchovní v Jeruzalémském chrámě
velerada – nejvyšší politické zřízení, rada starších
Pilát - Izrael byl římskou provincií, které vládli Římané. Císař Tiberius pověřil správou území
Jeruzaléma právě Pontia Piláta. Pilát neměl rád Židy, byl krutý a k tomu zbabělý. Jeho žena mu
radila, aby Ježíše propustil, zdál se v noci sen, že Ježíš je spravedlivý. Pilát neposlechne.
Nakonec nechává rozbouřený dav lidí rozhodnout, koho propustit. Ježíše nebo Barabáše?
Na důkaz neviny, že on za nic nemůže, si myje ruce.
Barabáš zločinec a vrah odsouzený na smrt. Bylo zvykem na Velikonoce propustit jednoho
odsouzeného, dát mu milost. Pilát se bezradně ptá lidí. Lidí, kteří nedávno Ježíši volali Hosana,
teď dávají milost Barabášovi a Ježíše posílají na smrt.
Služka je to obyčejná prostá žena, která ve zmatku ještě
udává Petra, kterého viděla s Ježíšem. Petr ze strachu lže a
zapírá. Služce to nedá a usvědčuje ho znovu.
Kohout – stal se symbolem zrady.
Šimon z Kyrény unavený muž, který se vrací z práce z pole.
sílu. Davy lidí běsní a bojí se, že podívaná na Golgotě
nebude, protože odsouze Ježíš už nemá sílu. Co kdyby
zemřel dřív? Šimone pomoz. Ježíšovi pomáhá v té nejtěžší
chvíli. Tradice přidává i Veroniku s rouškou, do které Ježíš
zázračně otiskl svou tvář.
zločinci jeden po pravici, druhý po levici. Byli to zřejmě revolucionáři proti římské okupaci,
proto byli popravováni ukřižováním jako otroci a vzbouřenci stejně jako Ježíš. Ten po levici na
Ježíše naléhal, aby je osvobodil, když je Boží syn. Druhý, lotr po pravici, Ježíše prosil, aby si na
něho vzpomněl, bude ve svém království. Měl víru. Ježíš mu slíbil: „Ještě dnes budeš se
mnou v ráji“. Druhý setník věděl, že oni dva jsou odsouzeni právem, jak si zaslouží. Lotr po
pravici je pravděpodobně prvním svatým, který se s Ježíšem dostal do Ráje.
Židovský král – INRI – náps na kříži, zkratka - Ježíš nazaretský, král židovský
setník nazývaný Longin, měl s Ježíšem soucit a poznal v něm Božího syna. Setník Ježíšovu
smrt potvrdil kopím, které Mu bodl do boku. Vytryskla krev a voda.
Josef z Arimatie bohatý člen židovské velerady, který byl tajným Ježíšovým učedníkem. Po
Ježíšově smrti sebral všechnu svou odvahu a na Pilátovi si vyžádal Ježíšovo tělo. Nechtěl jej
vystavit posměchu. Měl pro sebe koupený hrob vytesaný ve skále. Tam položili Ježíšovo mrtvé
tělo zavinuté do vzácného plátna, které koupil farizeus Nikodém, který se také s Ježíšem tajně
scházel. O něm se dočtete ve 4. postní nedělní katechezi.
Marie Magdalská, Marie, matka Jakuba Mladšího i Josefa, a Salome ženy, které byly
Ježíšovi na blízku a všude jej doprovázely ještě o nich uslyšíme (jedna z Marií je
pravděpodobně sestra Lazara a Marty)
Děti, teď jsem na vás vychrlila tolik jmen, že jste z toho určitě celí diví. Vůbec se vám
nedivím. Ale hned zjistíte proč. Postavy jsou právě z nedělních pašijí. Vaším úkolem bude
jednotlivé postavy nakreslit a vystříhat, stačí jako kartičky. Také nemusí být všechny, záleží,
jak jste zdatní výtvarníci a kolik máte času. Začněte od těch nejdůležitějších. Můžete zapojit
celou rodinu. Je to příprava na neděli. se budou pašije číst, budete jednotlivé postavy lépe
znát a porozumíte, proč se právě tak chovají. Nebo na velký papír nakreslete celou scénu v
Jeruzalémě a vrch Golgota. Vystříhané postavičky si na správné místo nalepte.
Pak si ještě vyrobte sebe a vaši rodinu – kam byste si stoupli vy, kolik máte odvahy? K práci
si můžete pustit:
J. S. Bach – Matoušovy pašije https://www.youtube.com/watch?v=P21qlB0K-Bs
V neděli si nezapomeňte přinést do kostela kočičky nebo jiné větvičky na posvěcení (pokud
sledujete mši svatou online, platí posvěcení i na dálku, nebojte). Posvěcené se pak dávají za kříž
na stěně jako připomínka.... čeho? Přemýšlejte :))