Slavnost Zvěstování Páně
Mešní texty:
1. čtení – Iz 7,10-14
Žalm 40,7-8a.8b-9.10.11
2. čtení – Žid 10,4-10
Evangelium – Lk 1,26-38
"Tady jsem, abych plnil tvou vůli" jsou slova dnešního žalmu, která svatý Pavel vkládá do úst
Ježíši Kristu - dnešní druhé čtení z listu Židům. A touto `vůlí' jsme posvěceni obětováním těla
Ježíše Krista jednou provždy.
Dnešní svátek je kristologický. Současně je také mariánský. Celé dnešní evangelium se
koncentruje kolem Mariina "Staň se mi podle tvého slova" - podle tvé vůle, Bože.
Bůh nás stvořil bez nás, ale nechce nás spasit bez nás, jak píše svatý Augustin. A tak je Panna
Maria mluvčí lidstva, očekávajícího spásu. V jejím Fiat může najít každý člověk dobré vůle
svůj vlastní hlas pro Boha. Toužíme a voláme po Bohu, prosíme ho o milost, o pomoc, o
spásu. Není lepší způsob, než se naladit na hlas Panny Marie, lépe řečeno - dát jí sebe, své
starosti i radosti, zásluhy i prohry, dobro i hříchy, jistoty i obavy, vše, co jsme již od Boha
dostali - všechny milosti - i to, co bychom si přáli, a poprosit ji, aby to předala Pánu Bohu, jak
jen ona to umí.
Bůh dovolil, aby lidstvo padlo, protože věděl, že se nad ním může a dokáže smilovat. Měl
svůj plán "B". Celý tento plán "B" závisí na tom, co Maria odpoví na Gabrielovo zvěstování.
Celé stvoření se zatajeným dechem čeká, co Maria řekne.
S Mariiným Ano přichází zvrat v dějinách světa a v něm člověka. Začínají se nové dějiny.
Zkáza je zažehnána. To, co Bůh očekával od Evy s Adamem, konečně dostává od Marie. Tak,
jako je Eva matkou lidí stvořených, je Maria matkou lidí znovustvořených, obnovených. O ní
zcela platí, co čteme v knize Zjevení: Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím
nové.“ (Zj 21, 5).
Její velikost je v naprosté odevzdanosti do Boží vůle. Můžeme říci - v její dokonalé
nepatrnosti. Ví, že všechno, co je a co má, má od Boha, že jemu a jen jemu patří zcela a
úplně. Ona je ztělesněním dokonalé lásky k Bohu v dokonalé poslušnosti.
Přemýšlíme-li, co dělat v současné situaci v našem světě a v podmínkách, které jsme si
nevybrali, nemáme lepší možnost, než se držet Marie. Dejme jí sebe (ve všech ohledech
toho slova) a ona nás dokonalým způsobem odevzdá Bohu. Bůh na nás shlédne milostivě -
jako by ani nemohl jinak, tváří v tvář té, která ho nikdy neodmítla a stala se jeho dokonalým
příbytkem.
První kroky Panny Marie po zvěstování mířily k svaté Alžbětě. Když k ní přišla, prožila Alžběta
přítomnost Spasitele. Maria s sebou přinesla Krista s jeho božstvím i lidstvím, toho kterého
přijímáme v Nejsvětější svátosti oltářní. Mysleme na to, když v tuto domu nemůžeme
přijímat fyzicky, ale "pouze" duchovně. Poprosme ji, aby také nám přinesla svého Syna a
abychom se ve svém nitru radostně pohnuli.
25. 3. 2020 P. Karel