Milí bratři a sestry,
máme před sebou Svatý týden, do kterého vstupujeme Květnou nedělí. Letos díky
koronavirové karanténě budeme Velikonoce prožívat doma a v rodinách. Ještě před
měsícem jsme si něco takového nedokázali představit. Přesto nám nic jiného nezbývá.
Bohoslužby Svatého týdne bude přenášet Česká televize i další média. Máme také k dispozici
různá inspirativní videa, abychom mohli snadněji uspořádat domácí rodinnou bohoslužbu.
Odkazy na tato videa jsou na našich farních stránkách.
V našem farním kostele budou slouženy bez možnosti účasti lidu obřady takto: na Květnou
neděli v 16 hodin, na Zelený čtvrtek v 16 hodin, na Velký pátek v 15 hodin, na Bílou sobotu
ve 20 hodin a v neděli na Hod Boží velikonoční v 10 hodin. Tyto časy uvádím proto, abyste se
mohli případně v duchu připojit. Osobní účast není bohužel vzhledem k platné karanténě
možná.
Druhé a třetí církevní přikázání nám ukládá, abychom se alespoň jednou za rok vyzpovídali a
alespoň jednou za rok, nejlépe v době velikonoční, přijali Svátost oltářní. Velikonoční doba
trvá až do slavnosti Seslání Ducha svatého - letos tedy do 31. května. Modleme se, aby do té
doby bala epidemie už za námi. Pokud nemáte vážný důvod, odložte prosím zpověď na
vhodnější dobu. Zvláště vy starší jste nákazou nejvíc ohroženi a proto se prosím držte doma.
Podobně, jako existuje křest touhy, existuje také dokonalá lítost. Svých hříchů litujeme
nikoliv ze strachu před trestem, ale z lásky k Pánu Bohu. Právě láska k Bohu je hříchem
narušena nebo ztracena a proto také musí být znovu motivem dokonalé lítosti. Při tom si
zároveň umiňujeme, že se ze svých hříchů vyzpovídáme, jakmile to bude možné. Pro
takovou lítost Bůh odpouští všechny hříchy, včetně těžkých. Situace pandemie nám
umožňuje prohloubit svůj vztah k Bohu i k sobě navzájem. Víc než jindy si uvědomujeme
důležitost svátostí pro náš život. To je na celé situaci to dobré.
Pokud by někdo neodkladně potřeboval vyzpovídat, jsem samozřejmě k dispozici. Také rád
udělím svátost nemocných každému, kdo ji potřebuje.
Arcibiskupství pražské stanovilo, že křty dospělých, které se měly uskutečnit o Velikonoční
vigilii, se překládají na Svatodušní vigilii v sobotu 30. května. V naší farnosti máme dva
katechumeny, kteří měli být o Velikonocích pokřtěni. Také máme deset biřmovanců.
Předběžně plánuji, že by přijali svátost biřmování v neděli 31. května dopoledne v katedrále.
Prosím, abyste je provázeli svou modlitbou.
Každý den na vás všechny myslím, modlím se za vás a těším se na shledání, doufejme, v
lepších časech. Každou neděli obětuji za celou farnost mši svatou.
V Praze dne 2. 4. 2020 P. Karel Kočí, farář