Milé děti,
tento týden si naše povídání rozdělíme na dvě části
I. v první se ještě vrátíme k Mojžíšovi, jako
předobrazu Pána Ježíše
II. v druhé části si povíme, jak to bylo po Ježíšově
slavném vjezdu do Jeruzaléma, o podobenstvích
4. neděli postní se četlo evangelium o uzdravení
slepého, minulou neděli, 5. postní, o vzkříšení
Lazara (vše najdete v nedělních e-katechezích),
příští neděli budeme číst o Ježíšově vjezdu do
Jeruzaléma a podrobně si vše rozebereme. Více
najdete také v katechezi u Radky a Anička
připravila Křížovou cestu.
Ale nejprve k úkolům z minulého týdne:
Mladším dětem se jistě podařilo vybarvit obrázek Mojžíše a přejít suchou nohou
přes kamínky
Sarší děti určitě správně odpověděli, pro kontrolu:
1. 40 dní byl Pán Ježíš na poušti, 40 dní trvá postní doba, mimo nedělí
2. mana na poušti Izrelité něvěděli, co padá z nebe, ptali se "man hú," - co to
je? je symbolem pokrmu a síly, kterou Bůh dává člověku na jeho cestu,
podobně Eucharistie
3. voda ze skály – křtitelnice, předobraz křtu
4. Desatero - 10 = 3 + 7
první deska - 3 přikázání vztah k Buhu Miluj svého Boha celým svým
srdcem, celou duší i celou myslí
druhá deska 7 přikázání vztah k sobě navzájem Miluj svého bližního
jako sám sebe
Větší přikázání nad tato dvě není (Mk 12, 29-31) podrobně po
Velikonocích
5. A co Archa úmluvy? Povedla se vám vyrobit? Určitě ano :))
I. Mojžíš jako předobraz Pána Ježíše
Mojžíš vyvedl lid z egyptské nadvlády zpět do Zaslíbené země, odkud odešli
v době hladu s Jákobem. Josef, kterého prodali braři za ??? stříbrných
obchodníkům, je tenkrát pozval do Egypta. Díky snům věděl, že Hospodin
předpovídá 7 let hladu v celém kraji – sen o 7 tučných a 7 hladových kravách a
o klasech...
Pán Ježíš byl prodán za ???? stříbrných?
Jako Mojžíš vede lid pouští, Pán Ježíš vede nás do zaslíbené země, do nebe.
Náš kostel symbolizuje stan, se kterým lidé putovali pouští a Bůh byl s nimi.
Pán Ježíš nás svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním vede do nebe
Izraelité putovali pouští, z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby
obešli edomskou zemi. Avšak lid propadl edómskou zemi. Avšak lid propadl na
cestě malomyslnosti, mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás
vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda!
Tato nuzná strava se nám protiví.poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid
štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával:
„Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k
Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin
Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na kůl. Když se na něj
kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového
hada a připevnil ho na kůl. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada
bronzového, zůstal naživu. (Nm 21, 4-9)
Podobně pohled na Ježíšův kříž nás má uzdravit.
Mojžíš Izraelity dovedl na samé hranice Izraele, odkud bylo vidět na
Zaslíbenou zemi, zvědové přišli se zprávou, že je to skutečně zeme "zaslíbená".
Na hoře Nebo zemřel. Před svou smrtí, podobně jako Pán Ježíš učedníkům,
dává poslední rady, najdete je ve svých červených knížkách Bůh mluke svým
dětem na str. 27 Pravidla života, v Bibli kniha Dt 6, 4-5; Dt 20,19; Ex 22,21n; Dt
22,1; Dt 24, 14-15; Dt 24, 20-22, Lv 19,33-34; Lv 19,14; Lv 19, 17-18 a další.
Najdete si je na http://www.biblenet.cz/
tyto rady se hodí i na dnešní dobu...Podobně Pán Ježíš mluví k učedníkům v
podobenstvích
Desatero si podrobně probereme až po Velikonocích
II. O podobenstvích
Pán Ježíš mluví ke svým učedníkům v podobenstvích. Těsně před svým
zatčením a smrtí dává Ježíš poslední rady, jak žít. Aby tomu dobře rozumněli,
jsou tato podobenství z jejich života. Paní učitelka, teď možná rodiče, když vám
chtějí vysvětlit něco, co potřebujete pochopit, třeba z matemetiky, tak vám
dává slovní úlohy. A hned to jasný, že ;)) Ježíš mluví O Samaritánovi, O ztracené
ovci, O dobrém pasýři, O vinaři, O svatební hostině, O otci a dvou synech, O
celníku Zacheovi a dalších. Některé najdeteje opět ve svých "bibličkách" od
strany 66, nebo v Bibli. Je jich mnohem více...
A ještě malé úkoly
starší děti
1. za kolik stříbrných byl prodán Josef, za kolik Pán
Ježíš?
2. had na poušti se stal symbolem zdravotníků.
Sice se mu říká podle starověkého řeckého lékaře
Aeskulapova hůl, ale biblický původ u Mojžíše.
Kde jej můž často vidět a co ti to jako
křesťanovi připomínat? Nezapomínej na to!!!
3. Mojžíšova Pravidla života - Dt 24, 20-22 - Když
budeš setřásat olivy nebo ořezávat hrozny,nech na
stromě a na révě zbytek pro chudé co ti to
připomínápro dnešní dobu? Zkus si další pravidla
přenést do dnešní doby?
4. podobenství – poznáš podle obrázku? Připomeň si
toto podobenství Lk 10, 29-37
5. pracovní listy – máte je dole zobrazené
https://deti.vira.cz/files/files/importovano/kriz12.jpg
https://deti.vira.cz/files/files/importovano/otec-a-syn10.jpg
- mladší děti
mohou vybarvit obrázek o Mojžíšovi a o dobrém pastýři mají navíc i
písničku:
http://www.chvaly.nasefara.cz/?list=jezisi-kriste-pastyri-
nas&akordy=ano&filtr=&stitek= pusťte si raději druhé video – lepší nahrávka
1. Ježíši Kriste, Pastýři náš,
my, tvoje ovečky, známe Tvůj hlas,
kterým nás voláš za sebou teď.
Prosíme, po celý život nás veď.
R: Zvonky tvých oveček Tebe chválí,
nebeský Pastýři a náš Králi.
2. Tvá věrná náruč laskavě zve
zlekaná jehňátka ve chvíli zlé.
Ráno i večer Ty při nás stůj
a jednou přijmi nás v ovčinec svůj.