Úvod k 15 modlitbám k uctění ran Spasitelových, které se od Něj naučila sv. Brigita
a k nimž obdržela přislíbení.
Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při
svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí:
"Moje tělo bylo ztrýzněno 5480 ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x Otče
náš a Zdrávas Maria s 15 modlitbami, jimž tě naučím. Tak do roka pozdravíš všechny mé
rány."
A dodal přislíbení:
"Kdo bude tuto pobožnost denně vykonávat po celý rok, obdrží následující milosti:
1. Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu.
2. 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno.
3. 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti.
4. Modlící se tuto pobožnost dosáhne prvního stupně dokonalosti.
5. 15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze mne věčně nelačnil, a svou
drahocennou Krev, aby věčně nežíznil.
6. Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítosti nad všemi jeho hříchy a jejich
dokonalé poznání.
7. Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a ochraně proti léčkám a
útokům nepřátel.
8. Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho duši.
9. Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít ze studnice svého
Božství, jehož neposkytnu v takové míře těm, kteří nekonali tuto pobožnost.
10. Kdokoli žil třicet i více let ve smrtelném hříchu a učiní předsevzetí, že bude tuto
pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu odpustím všechny jeho hříchy.
11. Budu ho hájit proti pokušením jeho pěti smyslů.
12. Nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí a jeho duši zbavím všech trestů.
13. Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit.
14. Žil-li dosud dle své vlastní vůle a měl by zítra zemřít, prodloužím mu jeho život, aby vše
napravil.
15. Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha bude bez konce.
16. Kde se budou modlit tyto modlitby, tam budu přítomen svou milostí."
Úvodní modlitba
Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele,
abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás
hříšníky.
Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, Otcem Piem a se všemi našimi ochránci na
pomoc, aby naše mysl nebyla ospalá a srdce vlažná, ale rozhořela se Tvou láskou i touhou po
spáse hříšníků, za které by Ti přinášela prostřednictvím Panny Marie oběti Tobě milé. Amen.
1. Kristovo utrpení na Olivetské hoře až po jeho korunování trním
Ó Ježíši Kriste, věčná Slasti těch, kteří Tě milují, Blaženosti převyšující jakoukoli radost a
žádost, spáso a Milovníku hříšníků: Ty jsi dosvědčil, že Tvou rozkoší je být se syny lidskými,
protože ses pro člověka učinil člověkem při naplnění času.
Rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jež jsi vytrpěl v lidském těle, když
nastával čas Tvého spasitelného umučení, v Božském Srdci předem stanovený. Vzpomeň na
smutek a hořkost, které podle Tvého vlastního svědectví naplňovaly tvou duši, když jsi při
poslední večeři myl nohy svým učedníkům, dal jim své Tělo a svou Krev, laskavě je těšil a
předpověděl jim své bolestné umučení.
Vzpomeň na svůj strach a úzkost i bolest, jež jsi ve svém božském Těle vytrpěl před mukami
kříže, když jsi po trojí modlitbě v krvavém potu byl od Jidáše, svého učedníka, zrazen, od
vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci nespravedlivě souzen, ve
vyvoleném městě o Veliké noci v kvetoucí mladosti nevinně odsouzen, ze svého roucha
svlečen, potupným pláštěm oděn, políčkován, na očích a na tváři zahalen, k sloupu přivázán,
krutě, nelítostně bičován, trním korunován, třtinou do hlavy bit a jinými nesčíslnými
potupami drásán.
Pro tato před svým ukřižováním vytrpěná muka, dej nám, Pane Bože, vroucně prosíme, před
naší smrtí pravou zkroušenost, pravdivé vyznání, upřímnou lítost, dostatečné zadostiučinění
a všech našich hříchů odpuštění. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který byl zbičován a odsouzen)
2. Kristovo zesměšnění
Ó Ježíši, pravá radosti, Svobodo andělů, Rozkoši ráje, vzpomeň na truchlivost a hrůzu, které
jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé jako nejdravější lvi Tě obstoupili, políčkováním,
pliváním a ostatními neslýchanými trýzněními Tě trápili.
Pro toto trýznění a pro potupné nadávky a rouhání, jimiž Tě, Pane Ježíši, všichni Tvoji
nepřátelé trápili, prosíme Tě, vysvoboď nás ode všech našich nepřátel, viditelných i
neviditelných, a dej nám ve stínu Tvých křídel dospět k dokonalosti a věčné spáse. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který byl posmíván)
3. Kristovo přibití na kříž
Ó Ježíši, Stvořiteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou rukou řídíš svět, vzpomeň
na přehořkou bolest, kterou jsi vytrpěl, když Židé nejdříve ruce Tvé tupými hřeby na kříž
přibili a pak prorážejíce Tvé nohy bolest na bolest k ranám Tvým přidávali a tak ukrutně
rozepjali Tvé svaté Tělo na délku i šíři Tvého kříže, že se vymkly klouby Tvých údů.
Pro památku této přesvaté a hořké bolesti na kříži, prosíme Tě, naplň nás bázní a dej nám
svou lásku. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který byl krutě přibíjen na kříž)
4. Kristova modlitba za jeho katy
Ó Ježíši, nebeský Lékaři, rozpomeň se na mdlobu a zsinalost, kterou jsi vytrpěl při vztyčení
kříže, rozdrásán na všech svých údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že nebylo a není
bolesti, jež by byla podobna Tvé; neboť od chodidla nohou až k temeni hlavy nebylo na Tobě
zdravého místa. A přece, nedbaje všech bolestí, modlil ses za své nepřátele k svému Otci:
"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti dopřej nám, aby tato připomínka Tvého
přehořkého umučení přispěla nám k odpuštění všech našich hříchů. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který nás učí milovat nepřátele)
5. Kristovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům
Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku, pomni oné truchlivosti, kterou jsi pocítil, když jsi spatřil v
zrcadle své Nejjasnější Velebnosti jak předurčení vyvolených, kteří zásluhami tvého umučení
budou spaseni, tak i zavržení zlých, kteří pro své hříchy budou zavrženi.
Pro hlubinu své slitovnosti, jíž se Ti zželelo nás, ztracených a zoufalých hříšníků, kterou jsi
projevil kajícímu lotru na kříži slovy: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji!," prosíme Tě,
milovaný Ježíši, uděl nám své milosrdenství v hodině naší smrti. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který je plný slitování a milosrdenství)
6. Kristův odkaz na kříži
Ó Ježíši, milování hodný a žádoucí Příteli všech, vzpomeň si na onen zármutek, který jsi
pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé a známí Tě opustili.
Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jen svou milovanou Matku, která v nesmírné bolesti své
duše při Tobě stála nejvěrněji, a kterou jsi odporučil svému učedníku slovy: "Hle, Matka
Tvá!"
Prosíme Tě, přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši, slituj se nad
námi ve všech našich souženích a trápeních tělesných i duševních a dej nám útěchu v čase
soužení a útrap, zvláště v hodinu naší smrti. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který Tě ustanovil naší Matkou)
7. Kristova žízeň
Ó Ježíši, nevyvážná Studnice dobroty, Ty jsi v nesmírné lásce zvolal na kříži: "Žízním!" po
spasení lidského pokolení. Prosíme, rozněť žádost našich srdcí po všem, co je dokonalé, a
uhas v nás úplně žízeň hříšné tělesné žádostivosti a žár zálib světských. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který touží po naší spáse)
8. Kristův nápoj
Ó Ježíši, Sladkosti srdcí a nesmírná Lahodo duší, pro hořkost octa a žluči, jež jsi okusil pro
nás, dopřej nám, abychom v hodině smrti hodně přijali Tvé Tělo a Tvou Krev pro útěchu a
uzdravení svých duší. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který octem a žlučí byl napojen)
9. Kristův výkřik úzkosti na kříži
Ó Ježíši, Moci královská a Radosti mysli, vzpomeň bolesti a úzkosti, jež jsi vytrpěl, když z
hořkosti smrti za posměšného spílání Židů jsi zvolal velikým hlasem: "Bože můj, Bože můj,
proč jsi mne opustil!"
Pro tuto úzkost žádáme snažně, abys nás neopouštěl v našich úzkostech, Pane a Bože náš.
Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který v opuštěnosti trpěl za nás)
10. Kristovy Četné rány
Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a Sílo každého času, vzpomeň si, že od hlavy až k nohám
pohroužil ses pro nás do tůně utrpení.
Pro šíři i délku svých ran, nauč nás, tonoucí příliš v hříších, plnit v celé šíři a s pravou láskou
Tvá přikázání. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který se stal mužem bolesti)
11. Kristovy hluboké rány
Ó Ježíši, nejhlubší Propasti milosrdenství, prosíme Tě, pro hloubku Tvých ran, jež pronikly až
do dřeni Tvých kostí a útrob, abys nás, tonoucí příliš v hříších, vynesl a ukryl v skrýši svých
ran, Pane, až by se utišil Tvůj hněv. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, v jehož hlubokých ranách je naše spása)
12. Kristovy krvácející rány
Ó Ježíši, Zrcadlo pravdy, Znamení jednoty a Pouto lásky, pomni nesčetných svých ran, jimiž
jsi byl od hlavy až k nohám poset a nejsvětější Krví svou zbarven. Jaké nezměrné bolesti jsi za
nás na svém přečistém Těle vytrpěl! Milosrdný Ježíši, co jsi měl ještě učinit a neučinil jsi?
Prosíme Tě, vpiš své rány svou nejdražší Krví do našich srdcí, abychom v nich četli Tvou
bolest a Tvou smrt, abychom stále, až do konce života, trvali v díkůčinění. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který nepřestává být zraňován)
13. Kristova poslední úzkost
Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, vzpomeň na bolest, kterou jsi
vytrpěl, když všechny síly těla i Srdce Tvého Tě úplně opustily a když nakloniv hlavu jsi řekl:
"Dokonáno jest!"
Pro tuto úzkost a bolest smiluj se nad námi při dokonání našeho posledního zápasu, když
duše každého z nás bude sklíčena a duch zarmoucen. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který na kříži dokonal naše vykoupení)
14. Kristova smrt
Ó Ježíši, jednorozený Synu Nejvyššího Otce, Záře a Obraze Jeho podstaty, pomni oné
naprosté oddanosti, v níž jsi svému Otci odevzdal svého ducha slovy: "Otče, v ruce Tvé
poroučím svého ducha!" A s tělem rozdrásaným a srdcem pukajícím, s velkým výkřikem
otevřels útroby svého milosrdenství. Za naše vykoupení jsi vypustil duši.
Pro tuto nejdražší smrt Tě prosíme, Králi svatých, posilni nás k odporování ďáblu, světu, tělu,
abychom světu odumřeli, Tobě živi byli a v poslední hodině našeho skonání přijmi ducha
každého z nás jako poutníka k Tobě se vracejícího. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, který byl poslušný až k smrti)
15. Kristovo poslední a úplné vylití krve
Ó Ježíši, pravý a plodný vinný Kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou Krev, kterou jsi
přehojně prolil jako hrozen v lisu. Z boku kopím probodeného vycedil jsi nám Krev a Vodu k
napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo, a posléze jako kytička myrhy visel jsi na kříži mezi
nebem a zemí. Tělo Tvé jakoby pomizelo, vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň Tvých kostí
zvadla.
Pro toto přehořké umučení a vylití Tvé drahocenné Krve, prosíme Tě, dobrotivý Ježíši, přijmi
duši každého z nás v zápase smrti. Amen.
Otče náš...
Zdrávas Maria... (...Ježíš, z jehož probodeného srdce vytryskly prameny milosrdenství)
Závěrečná modlitba:
Ó sladký Ježíši, zraň naše srdce, aby slzy kajícnosti byly nám chlebem ve dne i v noci, a obrať
nás zcela k Sobě, aby naše srdce Ti byla milá a příjemná a skonání života takové, abychom si
po smrti zasloužili Tebe chválit se všemi svatými na věky.
Prosíme Tě, Bože, přijmi naše modlitby a skutky, a dej, aby spolu s obětí Tvého Syna na kříži
a ve mši svaté přispěly k obrácení hříšníků a k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Amen.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále, miluji Tě Tvou láskou za sebe i za celý svět.
Můj Ježíši, Tvému Srdci s důvěrou svěřuji tento úmysl... Shlédni na něj a učiň, k čemu Tě
Srdce Tvé pobádá. Nechť Ono samo jedná. Spoléhám na Tebe, ó Ježíši, svěřuji se Ti, úplně se
Ti odevzdávám. Jsem jist, že mě nezklameš.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím, že mne miluješ! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe
důvěřuji! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Království Tvé! Amen.