Milé děti,
dnešní nábožko má název
- Desatero Božích přikázání
Je moc důležité, proto si o něm dnes povíme podrobněji. Ukazuje nám, jak máme správně žít,
abychom v životě moc „nebourali“. Podobně řidiči dodržují pravidla silničního provozu, abychom
všichni bezpečně dojeli do cíle.
V postu jsme si říkali, jak Mojžíš vedl na pokyn Hospodina Izraelity z egyptského otroctví zpět
do Zaslíbené země. Na poušti na hoře Sinaj dostal od Hospodina dvě kamenné desky, na které
vytesal deset základních nařízení a příkazů, kterými se mají lidé řídit. Desatero je platné do
dneška.
Pán Ježíš učil, že kamenné desky Desatera jsou pro tvrdost lidského srdce, samé příkazy a
zákazy. Lidé se ho ptali: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl:
"První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého,
z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!' Druhé je toto:
`Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není." (Mk 12,28-31) Říká
se mu ZLATÉ PRAVIDLO
A kdo je náš bližní? Náš bližní je nejen ten, koho máme rádi, ale i ten, kdo nás potřebuje, kdo
se objevuje v našem životě a my mu můžeme nějak pomoci. Pomoci tak, jak bychom chtěli, aby
naopak pomohl někdo nám. Ze dvou tvrdých kamenných desek zákona se stává srdce plné lásky, které
miluje Pána Boha a lidi. Ježíš nás svým životem učí, jak se k sobě máme chovat. Máme mít jeden
druhého rádi tak, jako On má rád nás. Má nás tolik rád, že za nás položil na kříži život.
Namalujte a vystřihněte si dvě desky, pak je k sobě přiložte tak, aby utvořili srdce
I. deska - Láska k Pánu Bohu
- kdo má rád Pána Boha, nevymýšlí si nic jiného, co mu usnadní život, pevně v Něho věří
- nikdy nemluvíme špatně a neposmíváme se tomu, koho máme rádi
- koho máme rádi, chceme být s ním co nejvíce, navštěvujeme se, povídáme si s ním
II. deska - Láska k lidem
- nejvíc máme přece rádi rodiče a lidi kolem sebe
- když mám někoho rád, tak mu neubližuji
- ani před ním nejsem sprostý/á
- taky mu nic neseberu ani nezničím
- říkám o něm jen to dobré, nemluvím o něm ošklivě, nelžu mu
- nežárlím jeho na kamarády, rodiče si jsou věrní
- nezávidím, že má někdo něco lepší a hezčí, než já
1. přikázání: V jednoho Boha věřiti budeš
Pane Ježíši, v Tebe věřím.
Pane Ježíši, v Tebe doufám.
Pane Ježíši, Tebe nade všechno miluji.
Proti 1. přikázání se prohřešuje ten, kdo v Pána Boha nevěří, nemá ho rád, svoji víru zapírá,
nemodlí se a kdo věcem nebo lidem dává takovou moc, kterou má jenom Bůh.
Heslo k zapamatování:
Já jsem tvůj Bůh, zdroj všeho dobra,
víra v jiné není dobrá.
2. přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo
„Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ (Iz 6,3)
Proti 2. přikázání se prohřešuje ten, kdo Boží jméno a jména svatých používá jako žert, nadávku,
k pověrám a kletbám. Kdo si neváží, případně ničí věci, které nám Pána Boha připomínají: kříže,
obrazy, sochy, bohoslužebné předměty, posvěcená místa a posvěcené osoby.
Heslo k zapamatování:
Jméno Boží v úctě mám,
nadarmo je neříkám.
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil
„Bůh požehnal a posvětil sedmý den,
neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“
(Genesis 2,3)
Proti 3. přikázání se prohřešuje ten, kdo v neděli a v přikázané svátky vynechá vlastní vinou a
bez vážné příčiny mši svatou. A dále i ten, kdo pracuje bez nutné potřeby.
Heslo k zapamatování:
V neděli už nepracuj,
Pána Boha oslavuj,
tím svou duši posvěcuj.
4. přikázání:
Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a bylo ti dobře na zemi
„Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít manželku Marii.
Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.“
(Mt 1, 20)
Proti 4. přikázání se prohřešuje ten, kdo nemá rád svoje rodiče, hrubě se k nim chová, špatně o
nich mluví, stydí se za ně, nemodlí se za ně, neposlouchá je, nepomáhá jim, když to potřebují.
Také ten, kdo nedbá jejich dobrých rad a napomenutí.
Heslo k zapamatování:
Za rodiče vděčný jsem,
díky nim jsem to, co jsem.
5. Přikázání: Nezabiješ
„Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě,
dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě.“
(Jeremiáš 1,5)
Proti 5. přikázání se prohřešuje ten, kdo si škodí na zdraví (alkohol, drogy, kouření…), kdo se
lehkomyslně a dobrovolně vrhá do nebezpečí a kdo sám sebe zabije. Proti životu bližního se
prohřešuje ten, kdo ho ohrožuje na životě a zdraví, kdo ho úmyslně bije, zraňuje, usmrcuje. Dále
i ten, kdo zlomyslně a dobrovolně zraňuje a usmrcuje zvířata.
Heslo k zapamatování:
Život je posvátný a patří Bohu
a já ho žít mám, jak nejlíp mohu.
6. přikázání: Nesesmilníš
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“
(Mt 5,8)
Proti 6. přikázání se prohřešuje ten, kdo sprostě mluví, poslouchá nebo říká neslušné vtipy,
dívá se na nestydaté obrázky nebo filmy. Dále ten, kdo se zvědavě dívá, když je někdo vysvlečen
a kdo se neslušně dotýká těla druhého člověka nebo svého vlastního.
Heslo k zapamatování:
Čistota je mravní ctností,
Božím darem a milostí.
7. přikázání: Nepokradeš
„Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.“
(Přísloví 15,16)
Proti 7. přikázání se prohřešuje ten, kdo si bez dovolení vezme věc, která mu nepatří,
přivlastní si věci, které si vypůjčil, ošidí druhého člověka o peníze nebo věc a také i ten, kdo
úmyslně druhého člověka okrádá o čas zbytečnostmi.
Heslo k zapamatování:
Mám tu výzvu k zamyšlení:
Neber nic, co tvoje není.
8. přikázání: Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému
„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“
(Jan 8, 32)
Proti 8. přikázání se prohřešuje ten, kdo si vymýšlí, lže, přetvařuje se, překrucuje pravdu a
žaluje. Dále i ten, kdo úmyslně druhého pomlouvá a ničí mu dobrou pověst.
Heslo k zapamatování:
Snaž se v pravdě vždycky žít
a lásce tak věrný být.
9. přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého
„Neste si vzájemně břemena, a tak naplníte Kristův zákon.“
(Gal 6,2)
Proti 9. přikázání se prohřešuje ten, kdo svého manžela nebo manželku opustí, zradí slovem nebo
činem. A také ten, kdo druhému rozbije manželství a rodinu.
Heslo k zapamatování:
Svým chtíčem rozbít, co Bůh spojil, to je velký malér,
kdo ovládá svoje tělo, to je správný frajer.
10. přikázání: Aniž požádáš statku jeho
„Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život
není zajištěn tím, co má.“
(Lukáš 12, 15)
Proti 10. přikázání se prohřešuje ten, kdo druhému závidí, dychtí po věcech, které mu nepatří a
nerad se s druhými o svůj majetek dělí.
Heslo k zapamatování:
Nenaříkej, že druzí mají víc.
Kdo nemá Boha, nemá nic.