Milé děti,
vítám na našich stránkách i děti, které sice na náboženství do Strašnic nechodí, ale
chtějí se k m přidat, aby se dozvěděli něco zajímavého o Pánu Bohu. Na každý
týden se vám pokusíme s katechetkou Radkou připravit malé "e-nábožko". Spolu s
rodiči se můžete něco zajímavého dozvědět, popovídat si na dané tema, vyplnit
rébusy nebo si vybarvit obrázky, pokud vám je rodiče vytisknou. A odpovědi na
otázky nám můžete posílat na adresu lida.burianova@seznam.cz,
Pamatujete si, kde jsme spolu skončili při poslední hodině náboženství?
Vyprávěli jsme si o Mojžíšovi, jak ho statečná maminka poslala v ošatce ještě
jako miminko po řece Nil, aby mu zachránila život. Tohoto Mojžíše si Bůh vyvolil,
aby zachránil izraelský národ od zlých Egypťanů. Setkal se s ním v hořícím keři,
když pásl ovce. Dostal za úkol dovést Izraelity zpátky do Zaslíbené země, do
Izraele.V Egyptě strávili 430 let.
Kdo z vás si vzpomene, jak se vlastně Izraelité dostali do Egypta a proč tam
přišli?
Je to celý dlouhý příběh o Josefovi a jeho bratřích 1.Mojžíšova (Genesis) 37-50
http://www.biblenet.cz/app/b?book=Gen&no=37
https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/josef-a-jeho-bratri-1
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213603244-biblicka-
patrani/309298380010005-josef-a-jeho-bratri/titulky
A nyní zpátky k Mojžíšovi. Mojžíš je pro nás důležitý právě v postu.
Vyvedl Izraelity z Egypta, aby se mohli vrátit zpátky do Zaslíbené země. Velká
noc, Velikonoce se slaví na památku, kdy se jim podařilo odejít. Farao byl zatvrzelý,
nechtěl je pustit, byli pro něho levná pracovní síla. Proto Bůh dopustil "rány" – voda
Nilu se proměnila v krev, všude mezi Egypťany se objevily žáby, pak komáři,
mouchy, dobytčí mor, vředy, krupobití, kobylky, tma - ale nic nepomohlo. desátá
rána, smrt prvorozených, přiměla faraona, aby je propustil.
Každá rodina měla obětovat beránka a jeho krví označit veřeje domu. Upečeného
beránka měli jíst v noci spolu s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Přepásaná
bedra, na nohou opánky a v ruce hůl. Takto měli být připraveni na cestu. Tu noc
pobil Hospodinův anděl všechny prvorozené v domech, kde nebyly veřeje
označeny beránkovou krví.
Toto je starozákonní Veliká noc, Velikonoce, také Pascha, neboli Přejití.
Trest stihl i faraonova syna a farao konečně Mojžíše a všechny jeho lidi propustil. Ti
hned utíkali, farao si to ale rozmyslel. Vyslal vojsko, aby je pronásledovalo a
přivedlo zpátky. Na břehu Rákosového moře Mojžíš rychle vztáhl ruku nad moře,
které se rozestoupilo a všichni bezpečně, suchou nohou, přešli na druhý eh.
Voda se za nimi hned zavřela a všichni pronásledovatelé i s vozy a koňmi se utopili.
Izraelité byli zachráněni, hráli na bubínky, zpívali a tančili.
Úkoly pro mladší děti
1. vybarvi obrázek https://www.vira.cz/img-obrazky/omalovanky/bible/mojzis-v.gif
2. zahrajte si hru skákejte jen po značkách rozmístěných na zemi a "nenamočte
se" – přejděte suchou nohou
Pouští pak Izraelité putovali 40 let. Často remcali, Možíšovi vyčítali, že odešli z
Egypta, měli hlad, žízeň ... Bůh je ale neopouštěl. Na každen jim seslal manu a
když udeřil holí do skály, vytryskla voda.
Úkoly pro starší děti
Pokus se, třeba spolu s rodiči zodpovědět na tyto otázky, třeba jen některé, a
můžeš mi je poslat mailem
1. 40 let na poušti – podobně jako 40...?
2. Mana, malé bílé lupínky – co se jí podobá?
3. Voda ze skály v našem kostele je symbol skály, ze které tryská voda. Víš
kde? Čeho je předobrazem?
4. Desatero Mojžíš na hoře Sinaj dostal od Hospodina dvě kamenné desky
Desatera. Umíš je vyjmenovat a vysvětlit? Proč jsou čísla na deskách na
obrázku rozdělená na 3+7 a ne na 5+5?
http://fatym.com/storage/201911081047_desatero-pro-deti-sirka.jpg
5. Pro desky Desatera měli Izraelité vyrobit schránku nazývanou Archa úmluvy
a umístit ji ve stanu setkávání s Hospodinem. Ve 2. knize Mojžíšově 25,10-
22 najdeš její popis, pokus se podle svých možností vyrobit desky Desatera
a Archu úmluvy – pošli fotku
6. Rouška a zářící tvář – 2. kniha Mojžíšova 34, 29-30,33
Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl,
že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité
Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. dyž k nim Mojžíš
domluvil, přikryl si obličej rouškou.
Dnes nosíme povinně všichni roušku, ze které nám jsou vidět jenom oči. aspoň
naše oči září radostí, i dnes lidem, které potkáváme rozdáváme svým pohledem
radost. Radost, kterou svět nemůže dát
https://www.youtube.com/watch?v=DuhRwis48ps