Milé děti,
minulou sobotu 16. května jsme slavili svátek svatého
Jana Nepomuckého. Tohoto našeho českého svatého
znají lidé téměř po celém světě. Se svatým Václavem,
Vojtěchem, Prokopem, svatou Ludmilou a svatou
Anežkou patří Jan z Pomuku k hlaním patronům,
ochráncům, naší vlasti. Li jim svěřují své starosti,
prosí za ochranu před zlem, aby se za v nebi
přimlouvali. Světci se totiž svým ušlechtilým životem a
modlitbami dostávají do těsné blízkosti Boha. Věří se, že
jsou po své smrti opravdu v nebi.
Největším Přímluvcem u Boha je Ježíš, Boží syn. Ve
čtvrtek budeme slavit Ježíšovo nanebevstoupení. Ježíš 40. den po zmrtvýchvstání
odchází zpět ke svému Otci do nebe. Jeho poslední slova jsou: "Ať se vaše srdce
nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků.
Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a
připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde
jsem já“.(J 14,1-3)
Ježíš odchází, aby nám připravil v nebi místo, počítá s námi.
Ježíš se o nás stará, nás rád. Nejprve nás učí dobře žít,
mít rádi sebe i druhé, dokonce i své nepřátele. Zemře za nás
všechny na kříži, aby nám Bůh mohl odpustit hříhy. To je
ten největší skutek lásky, položit život za druhé. Vstane z
mrtvých. Pak učí, jak máme žít, odejde do nebe. Tady
starost o nás nekončí, slibuje, že pošle Přímluvce Ducha
svatého. To budeme slavit ještě za 10 dnů od
Nanebevstoupení, v neděli 30. května. V neděli 22. listopadu
na slavnost Ježíše Krista krále si budeme připomínat slíbený Ježíšův příchod na konci
časů jako Krále nebe a země, kdy si nás vezme do nebe, abychom se společně s Ním,
i s Pannou Marií, se svatými a všemi našimi dobrými blízkými věčně radovali.
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého o svatém Janu Nepomuckém, ještě
něco navíc podle www.deti.vira.cz
Jan Nepomucký žil v době vlády Václava IV, syna Karla IV. Narodil se kolem roku
1350 ve vesnici, která se tehdy jmenovala Pomuk. Dnes ji můžeme najít v
jihozápadních Čechách, 33 km od dnešní Plzně pod názvem Nepomuk.
Ve 14. století v českých zemích vládl král Karel IV. z rodu Lucemburků. Jeho vláda
přinesla lidem monoho dobrého. Po jeho smrti se však ujal
vlády jeho lehkomyslný syn Václav IV. Pořádal neustále hony
a hostiny, staral se jen o svoji zábavu a vůbec mu nezáleželo
na poddaných. Brzy se dostal do sporu s pražským
arcibiskupem Janem z Jenštejna. Ten si k vyjednávání s
králem přizval Jana z Nepomuku, vzdělaného, poctivého a
odvážného kněze.
Jan se stal arcibiskupovým nejbližším spolupracovníkem a zároveň zpovědníkem
manželky Václava IV., královny Žofie. Nebál se napomínat samotného krále, a tak
brzy upadl v jeho nemilost a král se rozhodl, že se ho zbaví.
Dal Jana pozvat na hostinu do královského paláce, kde ho
zatkli a krutě mučili. Podle legendy chtěl král vyzvědět na
Janovi, co