Milé děti,
dnešní nábožko má název
- Desatero Božích přikázání
Je moc důležité, proto si o m dnes povíme podrobněji.
Ukazuje nám, jak máme správně žít, abychom v životě moc
„nebourali“. Podobně řidiči dodržují pravidla silničního
provozu, abychom všichni bezpečně dojeli do cíle.
V postu jsme si říkali, jak Mojžíš vedl na pokyn Hospodina
Izraelity z egyptského otroctví zpět do Zaslíbené země. Na
poušti na hoře Sinaj dostal od Hospodina dvě kamenné desky, na které vytesal deset
základních nařízení a příkazů, kterými se mají lidé řídit. Desatero je platné do dneška.
Pán Ježíš učil, že kamenné desky Desatera jsou pro tvrdost
lidského srdce, samé příkazy a zákazy. Lidé se ho ptali: "Které
přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl:
"První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný
pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z
celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!' Druhé je toto:
`Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad
tato dvě není." (Mk 12,28-31) Říká se mu ZLATÉ PRAVIDLO
A kdo je náš bližní? Náš bližní je nejen ten, koho máme rádi, ale
i ten, kdo nás potřebuje, kdo se objevuje v našem životě a my mu můžeme nějak
pomoci. Pomoci tak, jak bychom chtěli, aby naopak pomohl někdo nám. Ze dvou
tvrdých kamenných desek zákona se stává srdce plné lásky, které miluje Pána Boha a
lidi. Ježíš nás svým životem učí, jak se k sobě máme chovat. Máme mít jeden
druhého rádi tak, jako On rád nás. nás tolik rád, že za nás položil na kříži
život.
Namalujte a vystřihněte si dvě desky, pak je k sobě přiložte tak, aby utvořili srdce
I. deska - Láska k Pánu Bohu
- kdo rád Pána Boha, nevymýšlí si nic jiného, co mu usnadní život, pevně v Něho
věří
- nikdy nemluvíme špatně a neposmíváme se tomu, koho máme rádi
- koho máme rádi, chceme být s ním co nejvíce, navštěvujeme se, povídáme si s ním
II. deska - Láska k lidem
- nejvíc máme přece rádi rodiče a lidi kolem sebe
- když mám někoho rád, tak mu neubližuji
- ani před ním nejsem sprostý/á
- taky mu nic neseberu ani nezničím
- říkám o něm jen to dobré, nemluvím o něm ošklivě,
nelžu mu
- nežárlím jeho na kamarády, rodiče si jsou věrní
- nezávidím, že má někdo něco lepší a hezčí, než já