Milé děti,
jak se vám podařilo z minula určit, jaké svátosti
Ježíš ustanovil, než odešel do nebe?
komu úkol být nástupcem předal Pán Ježíš?
Nástupcem ustanovil Ježíš apoštola Petra. Stal se
tak prvním papežem. Ježíš jej ustanovil slovy:
„Ty jsi Petr = Skála; a na té skále zbuduji svou
církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče
království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na
zemi, bude přijato v nebi“ Mt 16, 18-19
kdo jsou papežovi pomocníci a co mají za úkol?
Biskupové, kněží a jáhni i každý křesťan nebo člověk,
který koná ve světě dobro.
kdo všechno patří do Ježíšovy rodiny, jakým způsobem
se může někdo další přidat? Do Ježíšovy rodiny patří
všichni lidé, zvlášť pokřtění, křesťané kteří přijali
svátost křtu.
jak se s Ježíšem co nejvíce sblížit? V modlitbě a v
Eucharistii. Ježíš při Poslední večeři proměnil chléb ve
svoje tělo a víno ve svoji krev. Tím ustanovil svátost
eucharistie slovy: „Vezměte a jezte z toho všichni, toto
je moje tělo, které se za vás vydává“. Pak vzal kalich,
vzdal díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni,
toto je kalich krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto
je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku“ 3.euch. moditba.
jak si uklidit? Svátost smíření. Pán Ježíš po svém vzkříšení přišel mezi
apoštoly, dechl na a řekl: Přijměte Ducha sv. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (srov. Jan 20, 19 - 23)
co když bude někdo nemocný? Svátost nemocných. O této svátosti píše apoštol
Jakub, aby k vážně nemocnému nebo umírajícímu zavolali kněze. Je-li to možné,
udělí nemocnému svátost smíření a pomaže posvěceným olejem a přijme eucharistii
jako posilu pro nemoc, aby se uzdravil, nebo na cestu do nebe - pak se nazývá
viatikum.
co dělat, když se chce někdo stát důležitým pomocníkem a sloužit lidem jako
Ježíš? Svátost kněžství. Stejně jako Petrovi:Dám ti klíče království nebeského, a co
odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude ijato v nebi“
Mt 16,19
co dělat, aby se muž a žena mohli stát manželi a starat se o děti, které se jim
narodí? Svátost manželství. Ježíšův první zázrak se stal právě na svatbě. Manželé si
tuto svátost udílejí vzájemně manželským slibem. Slibují si lásku, úctu a věrnost až
do smrti. Biskup, kněz nebo jáhen jim dávají pouze požehnání.
na koho se obrátit, aby nám moudře poradil? Svátost biřmování. Uděluje se
slovy: „Přijmi pečeť darů Ducha svatého“. Je to svátost dospělosti, kdy pokřtěný
člověk dostává sílu Ducha svatého. Apoštolové devět dnů od Ježíšova odchodu do
nebe čekali a modlili se. Desátý den na ně sestoupil Duch svatý a oni dostali odvahu a
sílu jít o Ježíšovi kázat a šířit křesťanství do celého světa. A nebáli se položit za
Ježíše i život!
Křest, biřmování a kněžství se udělují jednou provždy, nemohou se opakovat ani rušit.
Svátosti nás přibližují blíž k Pánu Ježíši. Pomáhají nám na cestě do nebe, abychom si
byli s Pánem Ježíšem co nejblíž i tady na zemi a věděli, proč vlastně žijeme. Jen
tak ráno vstávat, najíst se, jít do školy... proč to všechno? Protože se připravujeme na
nebe, kde se budeme všichni společně s Ježíšem a všemi svatými radovat. Zve nás
všechny!
Většina z vás jistě aspoň jednu svátost přijala. Křest. Starší z vás možná chodí ke
svatému přijímání a ke svátosti smíření. Některé děti před vážnou operací od kněze
dostaly svátost nemocných. Na starší děti čeká svátost biřmování, budete dospělí
buď svátost manželství nebo na kluky svátost kněžství, děvčata zasvěcený život.
Můžete si doma s rodiči o svátostech popovídat, prohlédnout fotky a modlit se, aby se
nám do nebe šlo s Pánem Ježíšem vesele a radostně. A když si nevíš rady, jak se
rozhodnout? Jednoduše se zeptej: „Ježíši, poraď mi, prosím, co bys to dělal ty na
mém místě?“
Pán volá, poslouchej https://www.youtube.com/watch?v=hrIhnLr5mLc