Milé děti,
zdravím vás po velikonocích, jistě jste si je hezky, ale
asi dost netradičně prožili. Moc by zajímalo, jestli
to bylo lepší, když chodíte na velikonoční obřady s
rodiči do kostela a moc tomu nerozumíte, nebo letos
doma, když jste si všechno s rodiči vysvětlovali.
Můžete mi napsat nebo namalovat, jaké vlat letošní
Velikonoce byly.
Než si začneme povídat, vrátíme se k otázkám z minulých katechezí.
- v katechezi Svatého týdne jste měli na obrázcích určit, ke kterým zastavením
křížové cesty se jednotlivé obrázky vztahují Ježíš padá pod křížem; Ježíše sundali z
kříže a dali Marii na klín, tzv. Pieta; Veronika podává Ježíšovi roušku
- v katechezi Vzkříšení
jednotlivé fotografie v pořadí 2, 3, 1
které svátky slavíme 40 dnů po Ježíšově vzkříšení – Nanebevstoupení Páně
za dalších 10 dnů – slavnost Seslání Ducha Svatého, neboli Letnice
Kdybychom teď byli společně na faře v učebně, otočili bychom sešit na zadní stranu,
kam si od začátku školního roku lepíme proužky barevných papírků s apoštolským
Vyznáním víry. To si lepíme s dětmi, které chodí první rok, ti ostatní by měli mít
nalepeno a znát zpaměti ;))
Poslední náboženství před adventem, když jsme dokončili v kostce Starý zákon od
stvoření světa až po proroka Daniela, jsme si lepili
VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO,
STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ
v adventu
I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO,
JENŽ SE POČAL Z DUCHA SVATÉHO,
po Vánocích jsme přidali
NARODIL SE Z MARIE PANNY.
a nyní po Vzkříšení
TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM,
BYL UKŘIŽOVÁN, UMŘEL, POHŘBEN JEST, SESTOUPIL DO PEKEL,
TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH.
...a budeme pokračovat, asi tušíte, co bude následovat. Do konce školního roku
potřebujeme celé probrat.
Toto Vyznání víry předávali apoštolové, když je Ježíš vyslal, aby šli lidem hlásat
radostnou zvěst, že Ježíš vstal z mrtvých. To je na naší víře nejdůležitější. Věříme, že
Ježíš vstal z mrtvých.
Zprávy od jednotlivých evangelistů se někdy trochu liší. Jako když si povídáme, co
jsme zažili. Ale to podstatné je stejné.
Sami učedníci tomu ze začátku nerozuměli. První, kdo zjistil, že Ježíš vstal z
mrtvých, byly ženy. Dvě, někde i Marie, kterým to řekl anděl jinde se píše, že dva
andělé. Ženy pak běžely pro učedníky. Ke hrobu se radostně rozběhli Petr a Jan, aby
se ujistili, že je to pravda.
První, komu se Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevil, jak najdeme v evangeliu, byla
hříšnice Marie Magdaléna. Ježíš kdysi ochránil před ukamenováním, odpustil jí její
hříchy. Marie Magdalena spolu s Pannou Marií a apoštolem Janem věrně a statečně
šla s Ježíšem na Golgotu, neopustila ho. Tolik ho milovala. Smutná v neděli ráno
stála u prázdného hrobu a plakala. A Ježíš na zavolal a ona ho po hlase poznala.
Radostí zvolala:“Rabbuni, Mistře!“
Dalším, komu se Ježíš zjevil byli dva učedníci, kteří po Ježíšově smrti e vzdali a
vraceli se domů, do vesnice Emauzy, kde bydlel jeden z nich, Kleofáš. Ježíš se k nim
přidal, vyptával se, co se v Jeruzalémě stalo. Pak jim vyprávěl, že se tak splnilo
všechno, jak bylo napsané v Písmu. Nechápali. Poznali ho při večeři, při lámání
chleba. Zjistili, že jim celou dobu radostí hořelo srdce.
Pak byli učedníci ze strachu před vojáky zavřeni v Jeruzalémě v domě a Ježíš k nim
přichází zavřenými dveřmi. O tom jsme si povídali v neděli a Radka píše o nevěřícím
Tomášovi.
Učedníci byli původem rybáři a Ježíš s nimi nebyl. Sedm z nich se tedy rozhodlo,
že půjdou lovit ryby. Lovili v noci. Časně vstávali, aby nachytali dostatek ryb a stihli
je ještě ráno prodat na trhu. Ale do rána nic nechytili. Ježíš stál na břehu a radil jim,
aby hodili síť na pravou stranu. Petr věděl, že se vyplatí Ježíše poslechnout, podobný
příběh už zažil, když si je Ježíš vybíral k sobě jako pomocníky. Ondřeje, bratra Petra,
Jakuba a Jana. V noci nic neulovili a ráno jim Ježíš radí, zajedou na hlubinu.
Zkušení rybáři namítali, že nic nechytí, ale přesto poslechli. Sítě se pod množstvím
ryb málem protrhly.
Tentokrát poslechli hned. Ulovili 153 ryb. Nemohli je utáhnout. Vtom Jan poznal, že
na břehu je Ježíš. Petr všeho nechal a radostí skočil do vody a plaval za ním. Na
břehu na všechny čekal Ježíš. Chystal snídani, chléb a na ohni pekl rybu.
Ježíš slibuje, že z učedníků udělá rybáře lidí, Mk 1,17. Pravou stranou lodi se myslí ta
pravá, správná strana, jak nám radí Ježíš. Tam máme zaručený úspěch. A proč číslo
153? V době Ježíšově lidé znali 153 druhů ryb. Znamená to, že „rybáři lidí“ chytí do
sítě všechny lidi bez rozdílu. Do Ježíšova království tedy patří každý z nás. Kd se
necháme chytit, čeká nás bohatá hostina. Zároveň je to závazek. Abychom byli i my
poslušní rybáři, kteří v pravý čas poslechnou a vydají se na lov, aby se všichni lidé na
Ježíšovu nebeskou hostinu dostali.
Děti, zahrajte si vaši oblíbenou hru Na rybáře a nakreslete jak rybáři chytají rybičky.