Milé děti,
dnes je svátek Nejsvětější Trojice.
Jan 3,16-18
Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět,
aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v
něho věří, není souzen; kdo nevěří, je odsouzen, protože
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."
Minulý týden jsme slavili svátek Seslání Ducha Svatého, velikonoční doba skončila. A dnes
se slaví svátek Nejsvětější Trojice - jednoho Boha jako Otce, Syna a Ducha Svatého. Často
se nám plete, že ani nevíme, ke komu se máme modlit. Jestli k Otci, Synu nebo Duchu
Svatému. Boha značíme jako Boží oko v trojúhelníku, tři osoby. Boží oko všechno vidí, Boha
nikdo neošidí. Tři Božské osoby se často přirovnávají k trojlístku. Je to jeden lístek,
přece jeden stonek, a přesto jsou lístky tři.
Někdo Boha ve třech osobách přirovnává k vodě
Bůh Otec – Stvořitel - led
Bůh Syn – Ježíš – Vykupitel - voda
Bůh Duch Svatý – Posvětitel – pára
Láska, kterou Bůh Otec ke svému Synu Ježíši a Ježíš ke svému Otci by nám měla
pomáhat mít se rádi nejen navzájem, ale všechny lidi a hlavně Pána Boha jako jednoho
Boha. Všichni asi znáte nejkratší modlitbu – je to znamení kříže – ať všechno děláme:
„Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen“.
Amen, staň se! Křížem by měl začínat náš den. Kříž by nás měl provázet po celý den, měl by
jím i končit. Bohu Otci můžeme děkovat za krásu stvoření, za náš život, se Synem Ježíšem
všechno prožívat a s Duchem Svatým se radovat, radit a mít se rádi.
Na konci mše svaté se s námi takto loučí kněz, posílá nás do světa a na cestu nám žehná:
K: „Pán s vámi.“
L: „I s tebou“.
K: „Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý.“ - děláme znamení kříže
„Jděte ve jménu Páně,“ to znamená ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.
L: „Bohu díky“.
To je dobře, Pane Bože, že jdeš všude se mnou, s tebou je to hned veselejší :)
V příloze najdete návod jak dělat kříž – zkontrolujte, jestli ho děláte opravdu dobře – velký, i
ten malý.