Milé děti,
dnes si přečteme 2. čtení a budeme si o něm povídat...
2. čtení – 1 Petr 4,13-16
Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste
také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte
snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás
spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto,
že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal
do záležitostí druhých lidí. (Trpí-li však,) že je křesťanem, za to
se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.
V prvním čtení jsme slyšeli zprávu, jak Ježíš odešel do nebe a
apoštolové spolu s Pannou Marií čekají na Ducha svatého, bojí se a modlí. Když na Duch
svatý po devíti dnech sestoupil, dostli odvahu, šli mezi lidi a odvážně všem hlásali radostnou
zprávu o Ježíši. Apoštol Petr píše křesťanům dopis a povzbuzuje je v lásce nejen k Pánu
Bohu, ale i k lidem.
Sám moc dobře , jak je těžké obstát a nezradit Pána Ježíše. Když Ježíše zatýkali a
vyslýchali u Kaifáše, seděl Petr na nádvoří. Jedna služka poznala, že Petr také patří mezi
Ježíšovy přátelele. On jej přede všemi zapřel, že vůbec neví, o čem mluví. U brány ho znovu
poznali a pak ještě jednou. Třikrát zradil. Pak zakokrhal kohout. V tu chvíli Petr zjistil, co
provedl, a lítostí se rozplakal.
Ten samý Petr, který se bál, zradil, ale upřímně litoval, teď v síle Ducha svatého dodává
novým křesťanům odvahu. Jako zlí lidé hledali
vinu na Ježíši, pak na apoštolech, dodnes hledají
vinu na křesťanech. Zeptejte se rodičů nebo
babičky a dědečka, jak ještě nedávno, za
komunismu, byli křesťané i v naší zemi tvrdě
pronásledováni a trpěli. Musíme ale rozlišovat.
Jestli jsme protivní, hádaví, sobečtí a lidé nás proto
nemají rádi, nebo jestli jsme dobří a upřímní
kamarádi, kteří pomáhají, a přesto se nám někdo
směje, uráží nás a nemá nás rád, protože máme rádi
Ježíše. Petr byl nakonec pro lásku k Pánu
ukřižovaný. Sám si z lásky utrpení ještě přitížil, nechal se křižovat hlavou dolů. Jaká
proměna!
Také my bychom tento týden měli prosit o dary Ducha svatého, které nám pomůžou být milí
a laskaví k lidem a zároveň se nebát těžkostí, které nás mohou pro naši víru potkat. Máme na
to týden, to si jistě dokážeme vyprosit sílu a odvahu být správnými křesťany, správnými
přáteli Pána Ježíše, ochotnými za něho položit pohodlí, úspěch a třeba i život!
Přijď již, přijď Duchu stvořiteli https://www.youtube.com/watch?v=HDowi-_Pi0w