3. neděle velikonoční
Milé děti,
dnešní evangelium se ješ stále
vrací k velikonočním událostem
Ježíšova zmrtvýchvstání. Znamená
to, že jsou to opravdu důležité
okamžiky, které si máme
připomínat.
Učedníci jsou smutní, o Ježíšovi se
po jeho smrti nic neví. Jdou do
Emauz, do domu ke Kleofášovi a
cestou se k nim přidává Ježíš, ale
dělá, jako by nic...všechno si nechá vyprávět a pak sám vysvětluje. Učedníci stále
netuší, večer při večeři při lámání chleba. A zpětně jim dochází, že jim při
setkání vlastně radostí hořelo srdce.
Při slavení každé mše svaté se zpřítomňují velikonoční události. Příběh o setkání s
emauzskými učedníky je základem. Nejprve Ježíš vykládá Písmo, to je dnešní
bohoslužba slova. Lámání chleba je bohoslužba oběti. Kněz proměňuje chléb v tělo
Pána Ježíše a víno v Jeho krev. Stále stejnými slovy jako Ježíš při poslední večeři.
Kněz potom proměněnou hostii láme, jednu, tu velkou. Malé rozdává mezi lidi při
svatém přijímání, jako při večeři v Emauzích...
Hoří i nám radostí srdce, když slyšíme o Ježíši? me radost, že všechno dobře
dopadlo, že Ježíš vstal z mrtvých a je s námi? Když m je smutno, když někam
jdeme, doma, když máme strach, je s námi i když na něho zrovna nemyslíme...
Dává nám radost a pokoj - víme, proč jsme na světě, život nekončí smrtí. S Pánem
Ježíšem má život smysl. Víme, že se všichni společně jednou sejdeme v nebi.
Zazpívejte si:
- Všichni sejdeme se v nebi
https://zpevnik.proscholy.cz/pisen/906/vsichni-sejdeme-se-v-nebi
- Nebojte se, radujte se https://www.youtube.com/watch?v=sQbQsDuWF1I
- Můžeš mít radost ve svém srdci https://www.youtube.com/watch?v=DuhRwis48ps
Dodatek pro starší:
Svatý Ignác z Loyoly byl statečný rytíř. V bitvě utrpěl vážné zraně dělovou koulí. Musel
dlouho ležet, aby se uzdravil. Dlouhou chvíli si krátil čtením. Zjistil, že když čte nějaké
klasické knížky, že mu není tak dobře, jako při čtení Bible nebo nějakých náboženských
knih, kdy mu srdce hoří radostí. Zamiloval si Ježíše, přijal víru a založil řád jezitů. Na jejich
znaku je planoucí srdce, heslem Omnia ad maiorem Dei gloriam (Všechno k větší slávě
Boží) Malou ukázku z filmu najdete na http://www.paolody.com/ignaciodeloyola-teaser2/
V Praze je klášter Emauzy založený roku 1347 císařem Karlem IV. Roku 1372 byl
vysvěcený. Stalo se to na Pondělí Velikonoční, kdy se čte evangelium o Ježíšově cestě
do Emaus, odtud pochází označení Emauzy. Můžete se tam vypravit. Bude to jistě kratší
cesta než šli učedníci. A ať vám cestou hoří srdce!
mapa Jeruzalem - Emauzyhttps://goo.gl/maps/8KPMjk4eS21P8LkG8
mapa – Strašnice – klášter Emauzyhttps://goo.gl/maps/2nDL4qMrJnCY2Gcy8
Evangelium – Lk 24,13-35
Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy,
která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo.
Jak tak hovořili a uvažovali,iblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako
by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu
rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu
odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto
dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta,
který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši
velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že
on je ten, který vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to
stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho
tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z
našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“
A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci!
Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od
Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech)
Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by
chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se
nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal
chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely
oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo
srdce, když k m na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se
vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i
jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak
vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba.