Milé děti,
při mši svaté čteme z Matoušova evangelia
Mt 25,31-46
Ježíš řekl svým učedníkům:ijde Syn člověka ve sslávě a
s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před
něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako
pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly
po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní
mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás
připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi
najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a
ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl
jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme viděli
hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme viděli na cestě, a
ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme viděli nemocného nebo ve
vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro
jednoho z chto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po
levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho
anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl
jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve
vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme viděli
hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili
jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto
nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však
do věčného života.“
Dneska slavíme Ježíše, jako Krále nebe i země, který přijít na konci časů. Král, kterého
vojáci oblékli ho do rudého pláště, do ruky mu dali proutěné koště a na hlavu trnovou korunu.
Posmívali se mu, plivali na něj, uráželi jej. Král, který byl odsouzen na smrt ukřižováním.
Pán a Král, který zvítězil, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa a sedí po Otcově pravici.
Každou neděli se modlíme se, že přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
Už anděl Gabriel Panně Marii slíbil, že její miminko Ježíš bude synem Nejvyššího, Jeho Otec
mu dá trům krále Davida a že bude kralovat navěky.
Jak jsme slyšeli, po pravici, na pravou dobrou správnou
stranu postaví ovce, na opačnou kozly, kteří se vyhánějí
do pouště jako nečistá zvířata. Ovce se ptají, jak si to
zasloužily, že jsou na správné straně? Láskou, která
myslí na druhé, která všem přeje dobro. Láskou, která v
každém vidí Ježíše, ne svůj vlastní prospěch.
Je dobře, že si dneska připomínáme Krista jako Krále.
Na zemi přece nežijeme jen tak ze dne na den, ale pro