Milé děti,
dnešní evangelium volně navazuje na úryvek z minulé neděle. Farizeové se
stáleemožně snaží Ježíše nachytat. Minule na denáru, nyní na přikázání.
Stále provokují. Chtějí ho obvinit a co nejrychleji se ho zbavit:
Evangelium – Mt 22,34-40
Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a
jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře,
které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání.
Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý
Zákon i Proroci.“
Farizeové a zákoníci svůj vztah k Bohu stavěli na dodržování
všemožných příkazů a zákazů, které vyhledali v Tóře (v Zákoně). Tóra je
prvních 5 knih Mojžíšových Starého Zákona. Základem je Desatero. Tóra
ale obsahuje 613 příkazů. Jejich dodržování bylo pro farizeje měřítkem
svatosti. Není divu, že se nemohli dohodnout. Ježíš za největší a
nejdůležitější označí 1. přikázání Desatera lásku k Bohu podle 5. knihy
Mojžíšovy (Dt 6,4-5): „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první
přikázání.“ Je to zárov první věta modlitby „Š´ma Israel“, kterou se Židé dodnes stále modlí.
O lásce k bližnímu cituje ze 3. knihy Mojžíšovy (Lv 19,18): „Nebudeš se mstít synům svého lidu a
nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního, jako sebe samého. jsem Hospodin.“ A pak
jen shrnuje a dodává: „Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ Vlastně i náš
celý život! Ježíš odpověděl přesně podle Zákona. Je to celá 1. a 2. deska Desatera. Nebylo co dodat.
A jak je to s námi?
- Posloucháme rodiče, protože chceme nebo protože musíme?
- Chodíme v neděli do kostela na mši svatou, protože se těšíme nebo musíme?
- Ráno a večer se chceme nebo musíme pozdravit s Ježíšem, poděkovat, poprosit o odpuštění a
povídat si s ním o všem, co prožíváme? Svěřit mu i svá tajemství? Poradit se s ním?
Máme tím „splněno“? Nebo z lásky něco přidáme?
Ježíš nám dává svobodu se rozhodnout. Všichni jsme Boží děti, On nás
miluje a těší se z našeho vzájemného kamarádství. A co když nás někdo
pěkně rozčiluje? Přát mu dobro, jako přeji sám sobě? Možná i o trochu
víc. Ježíš dokonce za každého nás dobrovolně položil život! Z lásky!!!
Pane Ježíši, nauč mě mít rád Tebe, druhé i sebe tak, jako máš rád Ty mě!
Až na kříž: https://www.youtube.com/watch?v=SHUX_G0YQKg
Děti, čekají vás prázdniny, pěkně je prožijte, nezapomeňte, že Pán Ježíš přišel za učedníky i
zavřenými dveřmi. Když nyní nemůžeme my za ním, kostely jsou převážně zavřené, přichází on za
námi kamkoli, jen čeká, ho pozveme! Vyběhněte ven do přírody, podzim se svátečně oblékl a
chválí Boha v celé své pestrobarevné nádheře!
Pán Ježíš znal dobře Starozákonní knihy, proto pohotově odpovídal. Jak znáš Bibli ty?
V tajence najdeš, co je Bible.....
1. Kolik ovcí bylo u Ježíšových jeslí?
H: jedna J: dvě
I: tři K: nevíme
2. Co proslavilo Kánu Galilejskou?
N: první Ježíšův zázrak O: Ježíš tam vstoupil na nebe
P: Ježíš tam chodil do školy R: je to rodiště Panny Marie
3. Proč lidé přinášeli k Ježíšovi děti?
F: aby je pokřtil G: aby je biřmoval
H: aby jim podal sv. přijímání I: aby jim požehnal
4. Co znamená slovo „Effatha“?
F Odstup, satane! GVstaň a jdi!
H Otevři se! I:Obraťte se!
5. Co se stalo v Káně Galilejské?
Z Ježíš tam uzdravil slepého A Ježíš tam proměnil vodu ve víno
B Ježíš tam kázal v chrámě C apoštolové tam lovili ryby
6. Odkud pocházel svatý Pavel?
H: z Říma I:Kafarnaa
J: z Atén K: Tarsu
7. Jak se jmenoval apoštol, který byl vybrán místo Jidáše?
L: Barsabáš M: Justus
N: Matěj O: Josef
8. O kom řekl Ježíš: „Dala všechno, co měla na živobytí“?
G: o Marii Magdalské H: o své matce Panně Marii
I: o chudé vdově J: o ženě s alabastrovou nádobou
9. Komu řekl Petr: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám“?
E: výběrčímu daní F: chromému od narození
G: celníkovi Zacheovi H: slepému u rybníka Siloe