Milé děti,
jak slavíte Velikonoce? Dnes je to osmý den, kdy Pán
Ježíš vstal z mrtvých. A víme, že židé slavili významné
svátky vždycky osm dní. Dnes tedy končí jeden velký
Den oslavy Ježíšova vzkříšení. Učedníci se bojí, aby
nedopadli jako Ježíš. Jsou zamčeni v domě někde v
Jeruzalémě a klepou se strachy. Najednou je tu Ježíš,
radostně je zdraví a říká, se nebojí. Když Ježíše zatkli
a soudili, všichni strachy a zbaběle utekli. Tenkrát vytrval
jenom Jan. Viděl, jak voják Ježíšovi kopím probodl bok,
ze kterého vytryskla krev a voda - Ježíšovo odpuštění za
lidskou zlobu. A teď je před nimi Ježíš živý a ukazuje své
rány. Nejen, že jim nic nevyčítá, nezlobí se, že zmizeli, ale dokonce jim hned dává
důvěru a sílu zvládnout náročný úkol. Posílá je mezi lidi odpouštět hříchy. Svěřuje
jim důležité poslání, které od svého Otce. Mojžíšovi na hoře Sinaj Bůh Otec
říká, že je:„Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný“ (Ex 34,6).
Na nikoho se nezlobit, nikomu nevyčítat, být milosrdní - mít milé srdce a odpouštět.
Nesmíme ale zanedbávat to důležité. Všímat si, kde je potřeba pomoci, komu udělat
radost, rozdělit se, být trpělivý.
Toto poslání se od učedníků předává dál kněžím do dnešní doby. Je to svátost
smíření...víc najdete
https://www.farnoststrasnice.cz/img/aktivity/svatost_smireni_karantena.pdf
Svatá Faustyna Kowalská, polská řeholnice, se moc snažila, aby lidé věděli o Božím
milosrdenství. Chtěla, aby se lidé radovali z toho, že Bůh je milosrdný, že nám
odpouští naše hříchy. Nechala namalovat obrázek Ježíše, který je známý právě jako
obraz Božího milosrdenství.
Papež František ustanovil dokonce celý rok Božího milosrdenství, právě proto,
abychom si uvědomovali, jak moc nás Pán Bůh rád. Chce, abychom se tak
chovali i ke svým bližním. K lepšímu pochopení nám poslouží Ježíšova podobenství,
která si přečtěte a dole máte obrázky na vybarvení a doplnění.
O Milosrdném Samaritánovi L10, 25-37 , O marnotratném synu L 15, 11 – 32 nebo O
dvou dlužnících Mt 18, 23-35.
Osmý den se Ježíš opět objevuje mezi učedníky, Tomášovi ukazuje ruce a bok a říká
důležitou větu. Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili.
Vy jste viděli skutečně Ježíšovy rány? A věříte, že Ježíš vstal z mrtvých? Jestli ano,
tak jste lepší než apoštol Tomáš, můžete se tedy stát Ježíšovými učedníky!!!!
obrázky podobenství O marnotratném synu najdete na
https://deti.vira.cz/kalendar/postni-doba/podobenstvi-a-pribehy-pro-postni-dobu/o-
marnotratnem-synu
...a písničky:
Láska Kristova http://chvaly.nasefara.cz/?list=laska-kristova
Raduj https://www.youtube.com/watch?v=aIBJ1ioEsS4
..a už kvetou pampelišky
http://chvaly.nasefara.cz/?list=pampelisky&akordy=ano&filtr=&stitek=
Evangelium – Jan 20,19-31
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj
vám! Jako Otec poslal mne, tak i posílám vás.“ Po těch slovech na dechl a řekl
jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec,
nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On
jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím
svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden
byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš išel zavřenými dveřmi, stanul
mezi nimi a řekl: Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se
na ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi uviděl,
uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými
učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem
zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v
jeho jménu.