Milé děti,
dneska si povíme něco o prvním čtení. Ve čtvrtek jsme slavili,
že Pán Ježíš vstoupil na nebe. Učedníci zůstali sami. Jak jim asi
je?
Sk 1,15-17.20-26
Petr se postavil před bratry bylo tam shromážděno na sto
dvacet lidí a řekl: „Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu
předpověděl Duch Svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal
vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl
účast na této naší službě. Stojí totiž v knize Žalmů: ` jeho dům zpustne, nikdo v něm
nebydlí' a `jeho úřad dostane jiný'. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi
chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu do dne, kdy byl od
nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy
dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš příjmení měl Justus a Matěje. A takto se modlili:
„Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této
apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil.“ Losovali
tedy, a los padl na Matěje. Byl proto ibrán k jedenácti apoštolům.
Ježíš sice slíbil, že jim pošle rádce Ducha svatého. Zatím nic. Musí si poradit sami. Petr
promlouvá k lidem. Potřebují doplnit počet apoštolů na 12. Chybí Jidáš. Koho vybrat?
Někoho, kdo také chodil s Ježíšem a docela dost toho slyšel, aby o něm mohl ve světě kázat.
Vyberou dva, ale potřebují jen jednoho. Který z nich bude pro tuto službu lepší? Nevědí si
rady. Modlí se a prosí Ježíše, aby jim poradil. Mají velkou víru. Věří, že Ježíš vidí do srdce
každého člověka a ví, jací jsme. To je přece dobře. Teď je
potřeba se rozhodnout. Ale jak? Ježíš to ví. Oba kandidáti
jsou dobří. Budou mezi nimi losovat. Na koho padne los, ten
bude na místě Jidáše.
Nevíme, jestli házeli korunou nebo tahali zlomenou sirku.
Vyhrál Matěj. Až po seslání Ducha svatého dostali apoštolové
sílu a odvahu hlásat ve světě křesťanství. Matěj prý odešel do
Afriky mezi lidožrouty. Kolem r. 63 prý byl kamenován a
potom zabit sekyrou.
Jsou známé 3 Matějovy výroky – promlouvají i k nám:
- "Obdivuj věci kolem sebe tak, abys v nich objevil Boží velikost." - ve všem vidět Boha
- "Duši vychováváme ve víře a v poznání tím, že bojujeme proti tělu, tvrdě s ním zacházíme
a nedovolujeme mu žádný hříšný požitek." - žijeme ukázněně, slušně a umíme se ovládat
- "Když hřeší tvůj soused, tehdy máš hřích i ty. Kdyby ses choval jak učí Slovo, i tvůj soused
by se styděl hříšně žít!" - tím, jak žijeme, máme odpovědnost za druhé, protože nás
napodobují
Pane, pomoz nám dobře a moudře se rozhodovat, buď naším rádcem, amen!“
Přij´d již, přijď Duchu stvořiteli https://www.youtube.com/watch?v=HDowi-_Pi0w