Milé děti,
v dnešní evangeliu jsme opět s učedníky v Jeruzalémě. Vrátili se tam i ti
dva, kteří se s Ježíšem potkali na cestě do Emauz a pak Ho poznali při
večeři při lámání chleba. Ježíš je posílá zpátky do Jeruzaléma k ostatním
učedníkům.
Lk 24,35-48
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše
poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed
nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že
vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a pr vám v mysli vyvstávají
pochybnosti? Podívejte se na ruce a na nohy: vždyť jsem to sám! Dotkněte se a
přesvědčte se: duch ece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim
ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili.
Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před
nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě
byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v
Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus
bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem
národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“
se vám někdy stalo, že vyprávění, které jste slyšeli bylo tak úžasný, že jste si říkali, že to
snad ani není možné? Že se m to snad jenom zdá? Někdo vykřikne: „To je neuvěřitelné!
Fakt! Hurá!“ Asi takovou radost měli učedníci, když se dozvěděli, že Ježíš opravdu vstal z
mrtvých. Prostě nechápali, jak je to možné. I tento úryvek najdete v Cestě světla na 6.
zastavení https://www.farnoststrasnice.cz/img/aktivity/e-cesta-svela_01.html Ježíš je po
vzkříšení trochu stejný jako člověk a i trochu jiný jako vzkříšený Syn Boží. Teď stojí mezi
učedníky. Kde se tu tak najednou vzal? Opět stejně pozdraví: „Pokoj vám!“ Nic. Nepoznávají.
Myslí, že je duch. Ježíš si nechá na sebe sáhnout. Rány po ukřižování Ježíše nebolí, jsou
oslavené. Jsou stálá památka na oběť na kříži. Pak si kus pečené ryby a jako člověk ji sní.
Vysvětluje jim proroctví z Písma. Tomu snad trochu rozumí. Než odejde do nebe,
potřebuje, aby učedníci měli jistotu, že vstal z mrtvých. Jinak by o Něm těžko mohli lidem po
celém světě přesvědčivě vyprávět.
Také my se potřebujeme s Ježíšem setkávat. I za námi
přichází. Většinou v druhých lidech. Pomáhá nám a radí,
abychom Jej poznali, důvěřovali Mu, věřili a měli Ho
rádi. I my bychom měli s kamarády a všemi lidmi hledat
to dobré, co nás spojuje a vede k dobru.
Pane, děkujeme Ti za Tvou nekonečnou trpělivost a
lásku.
Nebojte se, radujte se https://www.youtube.com/watch?v=371qP1GMKW0