Milé děti,
prázdniny uběhly jako voda nebo vám díky opatřením ani nepřišlo, že
nějaké byly? Ubíhá i postní doba, je 3. postní neděle.
Jan 2,13-25
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do
Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i
směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal
všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a
stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud!
Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že
je psáno: `Horlivost pro tvůj dům stravuje.' Židé mu však namítli:
„Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento
chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet
let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve
byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co m chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu,
které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho
jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal
všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.
Asi si řeknete: „To je drsné chování, to bych do Ježíše nikdy neřekl.“ Někdy je to potřeba. I
rodiče občas zahartusí, když nejdou věci tak, jak mají, že?
Bůh si přeje být stále mezi mi lidmi: „Ať mi udělají svatyni a budu bydlet uprostřed
nich,“ se píše v knize Exodus. Izraelité putovali do Zaslíbené země, místem setkávání s Bohem
byl Stan setkávání - v krásné přenosné Arše úmluvy byly uložené desky Desatera. Král
Šalamoun pak nechal v Jeruzalémě vystavět nádherný kamenný chrám. Byly tu nejen desky
Desatera, ale i Áronova hůl, v misce mana a sedmiramenný svícen. Začátkem 6. století př. Kr.
ho vypálili Babyloňané.
Druhý chrám postavili lidé po návratu z Babylonského
zajetí někdy roku 70 př. Kr. byly nejen desky Desatera, ale i
Áronova hůl, v misce mana a sedmiramenný svícen. V roce
70 ho zničili Římané. Zbyla jen Zeď nářků. Do tohoto
chrámu přinesli Marie a Josef malého Ježíše a obětovali
za něho dvě hrdličky. Za 12 let tu celí ustrašení po 3
dnech našli Ježíše, jak rozmlouvá s učiteli Zákona.
Dnes slyšíme, jak Ježíš přichází do chrámu slavit velikonoční svátky. V domě svého Otce ale
najde nepoctivé směnárníky a prodavače obětních zvířat. Poutníci si potřebovali koupit nějaké
obětní zvíře, přece je nemohli hnát dalekou cestu od domova. Běžné peníze byly „nečisté“.
Mívaly vyobrazeného císaře a proto je vyměňovaly za mince chrámové. Každý se z toho snažil
co nejvíc vydělat. Místo, které bylo svaté, kam se lidé chodili poklonit Bohu, bylo příčinou
zmatků, podvodů a lži. Není divu, že se Ježíš rozčílil a všechny vyhnal. Bránil svůj vlastní
domov. Domov radostného setkávání Boha s lidmi.
Ježíš m ukazuje, jak se máme i my v kostele, v místě setkávání, chovat. Chodíme tam,
abychom si něco vymodlili? Abychom na setkání s Bohem vydělali? Nebo přicházíme na
návštěvu rádi a ještě přinášíme nějaký dárek, radost a poděkování? Těšíme se, že m bude v
kostele s Pánem dobře? Nezůstáváme sedět někde vzadu v koutku nebo dokonce v předsíni?
Kostel se vždycky stavěl uprostřed města či vesnice. Aby byl Bůh stále uprostřed nás. Je
Bůh také uprostřed nás doma, mezi kamarády, teď i uprostřed online nebo skypu? I my sami
bychom měli být chrámem a pečovat o Ježíše, aby se mu u nás líbilo. A občas mu dovolit, aby
vyhnal všechno zlé a hříšné, aby nás probral k lepšímu.
Až na kříž https://www.youtube.com/watch?v=SHUX_G0YQKg