Milé děti,
na adventním věnci hoří 3 svíčky, jsme za půlkou adventu. Dnešní
neděli se říká Růžová - Radostná Gaudete. Na začátku mše svaté se čte:
„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko“.
Jan 1,6-8.19-28
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni
uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví,
když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a
nezapřel. Vyznal: "nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten
Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali.
Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl
prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani
Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: " křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy
neznáte; ten, který přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v
Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.
I dnes nám Jan Křtitel připomíná proroka Izajáše, abychom vyrovnali cestu Pánu. Láskou a radostí.
Kdo byl Jan Křtitel najdete v nábožku u Radky. Jeho otec Zachariáš, když se mu vrátil hlas,
prorokoval svému právě narozenému synovi Janovi: „A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť
půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v
odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha ...“. Jan a Ježíš se
znali. Poprvé se setkali ještě v době, kdy byli u svých maminek v bříšku
a radostí ??? Jan byl o půl roku starší a začal také dřív kázat. Připravoval
lidi na příchod slíbeného Spasitele. Dřív vzácnou návštěvu ohlašoval
posel a vysílala se delegace, která přípravy na příjezd organizovala, aby
všechno důstojně proběhlo. Dnes návštěvy ohlašujeme telefonem.
Jan Křtitel o sobě tvrdí, že je jen hlas, který ohlašuje příchod slíbeného Mesiáše. Nevytahuje se.
Skutečný Mesiáš žije, ale on to není. Rozvázat řemínek u opánků je stejné znamení pokory, jako
umýt někomu nohy. To byla práce otroků. Teprve po Janovi přijde ten, který bude křtít Duchem
svatým a ohněm. Janův křest nestačí, aby člověk mohl vejít do Božího království. Mezi těmi, kdo
přišli k Janovi, aby se od něho nechali pokřtít, byl i Ježíš. To ale
budeme slavit až poslední neděli Vánoční doby 10. ledna 2021.
Jan je skvělý ušlechtilý člověk. Nemluví o sobě, nedělá ze sebe
chytráka. Mluví o Ježíši. Pomáhá lidem najít k Němu cestu. Nehrne
se dopředu. Těší se, že všichni půjdou za Kristem a on zůstane
stranou. „On musí růst, já však se menšit.“
Dokážeme to i my? Je těžké přát druhým víc slávy než sobě, nechtít být obdivovaný víc než někdo
jiný. Nežárlit. Bez Ježíšovy pomoci to asi nezvládneme. Ježíš myl učedníkům nohy, nechal na sebe
plivat, nechal se ukřižovat. Ježíš trpěl za nás, abychom my jednou mohli být s Ním společně v nebi.
Mohli bychom to zkusit ještě teď do Vánoc. Přát i druhým pěkné dárky, aby i oni měli radost, i když
si myslíme, že si to fakt nezaslouží. Připravit dárek, který nám i nějakou práci, zabalit ho do
pěkného papíru, něco milého a vtipného napsat na přání. Na nikoho nezapomenout. Teď si myslíte,
že jsem se určitě zbláznila. Zkuste poprosit Ježíše, ať vám pomůže a poradí. Uvidíte, funguje to!
Raduj se v Pánu vždycky https://www.facebook.com/tligcz/videos/1012778932264291/
Vyvyšuji tebe Pane https://www.youtube.com/watch?v=eeUe2uA8bP8
Motto: Jan Křtitel připravoval cestu pro Pána Ježíše.
Zamyšlení:
O kom bylo dnešní evangelium?
O Janu Křtiteli.
Co dělal?
Mluvil k lidem a křtil je.
Kdo ještě za Janem Křtitelem přišel?
Farizeové.
A co oni? Co dělali?
Ptali se ho, kdo je.
Co jim Jan odpověděl?
Že je ten, kdo připravuje cestu pro Pána Ježíše.
Ano, to byl jeho úkol. Jan Křtitel se nesnažil ukazovat, jaký je sám dobrý. Vždyť sám řekl, že
není ani
Mesiáš, ani prorok.
Co je naším úkolem, zvlášť teď, v adventu?
Připravovat svoje srdce pro Pána Ježíše.
Jak třeba?
Sebezápory, dobrými skutky, modlitbou (můžeme připomenout předsevzetí ze začátku
adventu).
Budeme si pamatovat, že to všechno neděláme proto, abychom druhým ukázali, že jsme
dobří,
ale děláme to pro Pána Ježíše.
Závěr:
Budeme plnit svá adventní předsevzetí z lásky k Pánu Ježíši.