Milé děti,
na adventním věnci nám hoří dvě svíčky. Čteme 1. kapitolu Markova
evangelia, Jan Křtitel je na poušti. Proto má svatý Marek atribut lva.
Mk 1,1-8
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka
Izaiáše: "Hle, posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu.
Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!"
Když Jan titel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly
odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni
jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své
hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem
divokých včel. Kázal: "Za mnou přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se
sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít
Duchem svatým."
Když jsem byla malá, cesta autem do Chorvatska k moři
trvala dva dny... Tak dlouho? Jak to? Dnes se jezdí hlavně po
dálnicích. Většina z vás doma auto a rodiče na delší cesty
k babičce nebo na výlet volí raději bezpečné a rychlé dálnice
než křivolaké okresky. Podobně se staví i koleje pro vlak.
Nejezdí se z kopce do kopce, ani ostrými zatáčkami. V kopci
se vyhloubí průsmyk nebo tunel a suť se nasype do údolí, přes
řeku se postaví most. Dalo by se říci, že dálnice vlastně
vymyslel prorok Izajáš před 2 700 lety, když lidem hlásal: „Každé údolí se zvýší a každá
hora a pahorek se sníží!“ Připravit cestu, aby se po bezpečně a, snadno a rychle
cestovalo. Nic nového, že! On ale myslí připravit cestu k Pánu Bohu. Proroka Izajáše
potom připomíná i Jan Křtitel. Křtí v řece Jordánu a oznamuje, že za m přichází Ježíš,
který je ten pravý očekávaný Spasitel, kterému si Jan netroufne ani sahnout na boty.
Co to znamená pro nás? Co máme tedy dělat? Stavět dálnici ani
železnici pro pendolino po nás Pán Ježíš jistě nechce. My máme
opravdu rychle a bezpečně jít za Pánem Ježíšem. Co děláme špatně
a zbytečně nedělat, a naopak někde něco dobrého přidat... Z čeho
ubrat? Co dělám zbytečně? Na jakou horu to beznadějně šplhám?
Po jakých klikatých cestičkách bloudím a zdržuju se? Raději
bychom měli, já i ty, přidat v tom dobrém, co umíme. Místo válení a
hraní na počítači pomoci mamince, připravit pěkný dárek nebo
vymyslet ekvapení, ze kterého budou mít všichni doma radost.
Ubrat v dobrotách, med a luční kobylky jako Janu Křtiteli by nám
asi nestačily, to ne. Kdybychom nebyli vybíraví a jedli všechno, co
maminka uvaří? Přebrat hračky a ty, které by ještě mohly udělat radost a nejsou rozbité nebo
si s nimi nehrajete, dát tomu, koho potěší? A možná se trochu zklidnit od zábav, jako to
udělal Jan Křtitel. Proč šel právě na poušť? To najdete na jednom z následujících obrázků.
Děti, mějte se hezky a rovnejte cesty, ať jste Pánu Ježíši co nejdřív co nejblíž :))
Slyšte zvěst, kdo přijde k nám https://www.youtube.com/watch?v=veTudStuhUc