ZÁZRAČNÝ RYBOLOV A NANEBEVSTOUPENÍ PÁNA JEŽÍŠE
Lukáš 24, Jan 21( podle knihy "Bible svatá pro děti", R. Brunelli, M. Fjodorov)
Po svém vzkříšení z mrtvých Ježíš často vídal své apoštoly i jiné lidi.
Petr a jeho přátelé se vrátili ke své rybářské práci. Jednou tvrdě pracovali celou noc, ale nic
neulovili. Když už se rozednívalo a oni veslovali směrem ke břehu, uviděli na pláži muže,
který jim řekl, aby znovu hodili sítě do moře. Apoštolové poslechli - a ulovili tolik ryb, že
jim téměř potrhaly sítě.
Tehdy pochopili, kdo je ten muž. Vrátili se na břeh - Petr se vrhl do vody, takže plaváním
dosáhl břehu dříve - a poznali Ježíše. Rozdělal oheň, blízko něhož bylo připraveno několik
chlebů. "Doneste pár ryb," řekl. "Upečeme si je a společně posnídáme."
Ježíš vcházel do domů zavřenými dveřmi, zjevoval se a mizel, své přátele nabádal a
povzbuzoval, aby věřili ve Slovo Boží.
Tak proběhlo čtyřicet dní a potom Ježíš ukončil svá setkání. Zavedl své apoštoly na
Olivovou horu a promluvil k nim naposled. Slíbil jim dar Ducha svatého, který je třetím
ztělesněním Boha, po Otci a Ježíši samém. S pomocí Ducha svatého mohli uskutečnit úkol,
který jim byl svěřen. Jaký? Ježíš jim ho uložil těmito slovy: "Jděte do celého světa, pozvěte
všechny národy, aby se staly mými učedníky, naučte je to, co jsem já naučil vás, a pokřtěte je
ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého. Já se vrátím k Otci, ale budu s vámi až do konce
věků."
Když to Ježíš pověděl, zdvihl se od země a stoupal, dokud jim ho oblak nevzal z očí. A potom
se objevili dva andělé a řekli: "Nehleďte vzhůru: Ježíš odešel ke svému Otci a vašemu Otci;
znovu přijde na konci věků."
deti.vira.cz
1. Pán nás chce navštěvovat, tak jako učedníky. Pán Ježíš chce ještě být se svými
učedníky, než odejde do nebe. Připravuje je na to, co bude.
2. Když uvěříme, že nám Pán Ježíš může pomoci, bude naše práce požehnaná.
Učedníci lovili celou noc a nic neulovili, ale až když dali na Pána Ježíše, ulovili mnoho ryb.
3. Pán Ježíš nás obdarovává vrchovatě ("a ulovili tolik ryb, že s ejim téměř trhaly
sítě")
4. Pan Ježíš nás povzbuzuje. Pán Ježíš zve své učedníky, aby nabrali síly a jedli s Ním.
Nepřipravuje všechno za ně, připraví chleby a vybízí je, aby i o ni s něčím přišli ("doneste pár
ryb") a tak vytvořili společenství. Pán nás rád vyslechne, když za ním přijdeme a řekneme mu
o svých radostech a trápeních.
5. Pán Ježíš nám dává úkol. Petrovi dává nakonec úkol být pastýřem, ale ne ovcí. Petr
se má stát zástupcem Pána Ježíše na zemi a starat se o všechny křesťany. Petr se stane prvním
papežem.
6. Pán Ježíš nás nenechává samotné, daroval nám Ducha svatého. Poté, co Pán Ježíš
všechny a všechno připraví na svůj odchod k Otci, svolá své učedníky na Olivovou horu
(nedaleko Golgoty, kde předtím trpěl na kříži), promluví k nim naposledy a slíbí jim
Pomocníka, Ducha svatého. Učedníci pak nejsou smutní, ale naopak plní pokoje a radosti a v
tomto společenství (i s Pannou Marií) se pak 10 dní modlí a očekávají dar Ducha svatého.
Pán Ježíš ukazuje učedníkům, jak mají pokračovat a říkat lidem, v co uvěřili. Nemusí se bát,
že by na to nestačili, budou k tomu mít posilu z nebe. Mají vlastně být a žít jako Pán Ježíš.
Ale není to výzva jen pro ně, nebo pro nějaké vyvolené, ale pro nás pro všechny. Naší
největší inspirací k tomu, jak žít by měl být Pán Ježíš, aby když se budeme snažit žít jako On,
se námi mohli inspirovat další lidé a taky v Pána Ježíše uvěřit.
Úkoly:
-z bublin v komiksu se mi ztratil text, dokážeš ho správně doplnit? (příště si to
budeš moct zkontrolovat;-)
-obrázek s prostřeným stolem nám připomíná, že Ježíš s učedníky jedl, ne
všechno na stole se ale dá jíst, najdeš 9 věcí, co nejsou k jídlu?
-vystřihni, slož a nalep si rybu, aby Ti připomínala zázračný rybolov
Texty do bublin
Pas moje ovečky.
Pojďte snídat.
Nic.
Pán je to!
Pojďme na ryby.
Nemáme.
Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.
Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.
Petřě, miluješ mě?
Nemáte něco k jídlu?