Ahoj děti,
potom, co jsme si vyprávěli o tom, jak začali učednící Pána Ježíše, posílení mocí
Ducha svatého mluvit o Pánu Ježíši, uzdravovat a křtít v Jeho jménu, představíme si
svatého Pavla, který nám je jistě povědomý; z jeho listů totiž čteme skoro každou neděli při
mši svaté. Na jeho příkladu můžeme krásně porozumět tomu, co to znamená obrácení,
odvrácení se od zla k dobru.
Pavel, pronásledovatel křesťanů
Pavel byl muž, který se snažil být zbožným Židem. Vyznal se ve svatých písmech a byl
přesvědčen, že Ježíš nemůže být Spasitel, ale že je podvodník. Proto šel Pavel od jednoho
města k druhému, aby ty, kteří vyznávali Ježíše, od jejich víry odvrátil nebo aby je
potrestal. Když jel do Damašku, aby tam vyslídil křesťany a zajaté je přivedl do Jeruzaléma,
zažil něco, co jeho život zcela změnilo. Ozářilo jej světlo z nebe. Padl k zemi a uslyšel hlas:
Proč mě pronásleduješ?
Pavlovo obrácení
Pavel nevěděl, co se stalo. Zeptal se: Kdo jsi, Pane? A uslyšel odpověď: Jsem Ježíš,
kterého pronásleduješ. Avšak nyní vstaň! Jdi do města. Tam se dozvíš, co máš dělat. Pavel
šel do Damašku. Tam se setkal s Ananiášem, Ježíšovým učedníkem. Ananiáš nechtěl věřil,
že se Pavel setkal s Pánem, a že se z něj stal učedník. Avšak Pán mu řekl: Vyvolil jsem
Pavla. Ať se stará, aby mé jméno poznaly všechny národy. Pak přijal Ananiáš Pavla do
své církevní obce.
Pavel, apoštol národů
Od té chvíle už nebyl Pavel pronásledovatel, ale hlasatel Krista. V Damašku a ostatních
městech hlásal Ježíše Krista jako Spasitele. Stal se pocestným kazatelem, mluvil v
židovských modlitebnách. Zakládal křesťanské obce. Hlásal, že Židé a Řekové, lidé ze
všech národu země patří k novému Božímu lidu.
Pavel pronásledován
Pavel byl pronásledován a zaháněn od jednoho města k druhému. Psal dopisy obcím, které
založil. V nich je napomíná a posiluje. Říká, co pro člověka znamená víra v Ježíše Krista a
co znamená žít jako křesťan. Nakonec byl Pavel zajat a jako zajatec poslán do Říma. Tam
byl odsouzen a popraven. Zemřel pro Ježíše Krista.
Zpracováno podle knihy „Bůh mluví ke svým dětem“, deti.vira
Úkoly:
-luštěnka o obrácení svatého Pavla
-osmisměrka
-poslední aktivita je vitráž (kterou si můžete vybarvit), kde je Pavel zobrazen se svými
atributyknihou (=Biblí, listy které psal obcím – v Korintě, Efezu a podobně jsou
součástí Bible a často se z nich čte v kostele) a mečem (tím byl Pavel sťat)
atribut=symbol, který se nějak váže k životu svatého a podle kterého můžeme poznat, o
jakého světce jde