Ahoj děti,
naposledy jsme si vyprávěli o tom, jak Pán Ježíš učedníkům seslal slíbeného
Pomocníka, Ducha svatého v podobě ohnivých jazyků a za velkého hukotu. Hned po této
události – Letnicích (jak vám vyšlo minule v křížovce) se ujal slova apoštol Petr a mluvil o
Pánu Ježíši tak přesvědčivě, že se ho lidé ptali, co mají dělat, aby se k nim mohli přidat. Petr
jim řekl, že musí litovat svých hříchů a nechat se pokřtít. A mnozí ho opravdu poslechli. V
ten den se nechalo pokřtít na 3000 lidí a stali se součástí rodiny Ježíšových učedníků,
křesťanů. Petr tedy v síle Ducha svatého nebojácně kázal a tak vyplnil jednu z výzev Pána
Ježíše: Běžte do celého světa a kažte evangelium všem lidem.
Někdy v těch dnech po Letnicích se šli Petr a Jan pomodlit do chrámu a u Krásné
brány je oslovil chromý žebrák a prosil je o almužnu. Petr ho vybídl, aby se na ně podíval a
řekl mu: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista
Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za ruku a pomáhal mu vstát. V tom se chromý postavil
a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, radoval se a chválil Boha. Ti, co poznali, že je to ten
chromý, co žebral před chrámem, byli u vytžení a žasli, že chodí. Petr a Jan tedy v síle
Ducha svatého uzdravili chromého.
Jiný příběh se stal zase apooštolovi Filipovi. Anděl mu řekl, aby se vydal z
Jeruzaléma po cestě, co vede do Gázy. Vydal se tam a viděl, jak kolem projíždí správce
pokladů etiopské královny (pozn. Etiopie je země v Africe). Vracel se domů a četl úryvek z
Bible. Duch řekl Filipovi, aby šel k Etiopanovi a ten se Filipa zeptal, jestli ví, o kom se v
tom úryvku vypráví. Filip nastoupil do vozu a vyprávěl etiopskému dvořanovi o Ježíši.
Když jeli kolem vody, Etiopan Filipa požádal, aby ho pokřtil. Vystoupili tedy z vozu a Filip
ho pořtil. Tím vyplnil slova Pána Ježíše: "Křtěte je (všechny národy) ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého a učte je vše, co jsem vám přikázal."
Tyto příběhy nám můžou být povzbuzením. Také my jsme se totíž stali učedníky
Pána Ježíše - při křtu – kdy sjme dostali Ducha svatého. Posiluje nás, dává nám odvahu.
Stejně jako tehdy Petrovi, Janovi, Filipovi a dalším. Oni si také jistě sami se vším nevěděli
rady, nebyli vždy odvážní, ale naslouchali Pánu Bohu a nechali se vést Duchem svatým.
To bychom měli zkusit také. Když si nevíme rady, když nám chybí odvaha, najít si chvíli,
kdy budeme potichu a poprosit třeba jednoduše "Přijď ke mně Duchu svatý a pomož mi s
tím."
úkoly:
-na prvním obrázku chybí v textu některá slova, zkus je doplnit
-Pán Ježíš vyzýval učedníky,aby šli ke všem národům a to se i stalo. Dostali se na různé
kontinenty – do Afriky, Ameriky, Austrálie – zkus všechny misionáře najít
-přidala jsem ještě nějaké obrázky o událostech, o kterých jsme si povídali, nějaký si
vyberte a vybarvěte ho