Milé děti,
v neděli skončil jeden veliký den, kdy jsme osm dní slavili Ježíšovo
zmrtvýchvstání. To neznamená, že by Velikonoce končily. Velikonoční doba
trvá 50 dní od Ježíšova zmrtvýchvstání.
Je tu opět číslo 40 + 10. Doba čekání + přípravy = 50. Ježíš vstal z mrtvých a
hned něco chystá? Ano, Ježíš odejde do nebe. Ale za 40 dnů. Do doby
bude s učedníky. Často za nimi přichází, dává jim spoustu rad a ponaučení.
Než odejde do nebe ke svému Otci, chce učedníky „zaškolit“, jak mají dál
pokračovat v Jeho učení.
O tom, co všechno se událo po Ježíšově zmrtvýchvstání najdete v Cestě světla i s obrázky
www.farnoststrasnice.cz/img/aktivity/e-cesta-svela_01.html . Cesta světla zachycuje 14 událostí
neboli zastavení jako u křížové cesty. Světlem je Pán Ježíš. Projdeme se s m od vzkříšení,
nanebevstoupení po seslání Ducha svatého. O některých událostech jsme si povídali -
prázdný hrob, Marii Magdalenu, Tomáše a další si povíme.
Dnešní 4. zastavení je Cesta do Emauz. Dva učedníci celí smutní odchází do nedaleké vesnice
Emauzy. Ježíš je mrtvý, pochovaný v hrobě. Tím všechno krásné skončilo.
Cestou to stále dokola probírají. Přidává se k nim jakýsi neznámý člověk.
Zvědavě se vyptává a oni mu o všech tragických událostech v Jeruzalémě
vyprávějí. On ničem jako neví. Ale po chvíli jim On sám dokazuje, že se to
všechno muselo stát, aby se naplnilo proroctví z Písma. Zaujatě
poslouchají. Už jsou skoro doma, zvou poutníka, ať u nich přespí. Stále Ho
nepoznávají. Konečně! U stolu, když láme chléb! Rozdává a Ho není
vidět. Teprve po chvíli jim dojde, že to byl Ježíš. Jak jim s Ním bylo dobře,
jak jim hořelo srdce! Nejdřív pozorně poslouchali, co jim Ježíš říkal a
potom s ním byli u stolu při lámání chleba.
Je to podobné setkání jako to naše - s Ježíšem při mši svaté. Nejdřív se u ambonu čte z Písma.
Tato část se nazývá Bohoslužba slova. Čte se a rozebírá Slovo Boží, jak je napsané
v Bibli. Druhá část se nazývá Bohoslužba oběti. U obětního stolu, u oltáře, kněz
proměňuje chléb v tělo Pána Ježíše a víno v Jeho krev. Zpřítomňuje se událost
Velikonoc. V obou částech mše svaté je Pán Ježíš přítomný, podobně jako
s učedníky cestou do Emauz. Jen jestli i nám srdce hoří radostí, jako tenkrát jim?
Povídat s Ježíšem si můžeme kdykoli, cestou ze školy, na výletě. Když si na něho
během dne vzpomeneme. Rád se k nám připojí. Ať i nám hoří srdce!!!
Svatý Ignác z Loyoly byl původně voják. V bitvě si těžce poranil nohu a musel dlouho ležet. Nudil
se. Nabízeli mu všemožné knížky, ale nic ho nebavilo. Jen když četl knihu o Ježíši, měl dobrou
náladu. Začal se tedy o Ježíše víc zajímat, přijal křest a pak dokonce založil řád jezuitů - být jako
Ježíš. Mají ve znaku právě hořící slunce jako symbol hořícího srdce pro Ježíše. IHS znamená Iesus
Hominum Salvator – Ježíš Spasitel lidí. Jezuitou je také papež František.
Děti, začínáte po dlouhé době chodit do školy, zkuste si o všem s Ježíšem povídat, třeba i o
tom, co vás zklamalo, co vás mrzí, čeho se bojíte. A taky co se povedlo, jak jste si setkání s
kamarádama pěkně užili :))
Pane Bože, prosíme, otevírej nám oči. Buď s námi během dne na cestě, zastavuj nás, ukazuj,
povídej si s námi, poraď a pomoz nám v tom, co nás trápí, a zůstaň s námi. Amen.
Děti, od tku 23. 4. začíná příprava na 1. svaté přijímání pro ty, co ještě nechodí a rádi by.
Přijďte i s rodiči. Více najdete v ohláškách. Náboženství ale zatím zůstává on line, stýská se mi...