Milé děti,
ve čtvrtek to bude 40 dní, co jsme slavili, že Ježíš
vstal z mrtvých. Celou dobu se Ježíš učedníkům
zjevuje, aby poznali, že skutečně vstal z mrtvých.
Ještě tomu moc nerozumí, ale všechno pochopí, na
za 10 dní sestoupí Duch svatý. Pro nás je to také
pěkně složité, že? Apoštol a evangelista Jan to
všechno vysvětluje příteli Teofilovi v 1. kapitole knihy
Skutky apoštolů. Ježíš všechno zařizuje tak, aby mohl
odejít ke svému Otci do nebe. Učedníci se musí osamostatnit a pokračovat v Jeho díle.
Vzniká prvotní církev. Tomu ještě předchází, že se devět dní spolu s Pannou Marií modlí,
aby dostali sílu Ducha svatého všechno dobře plnit. „Čekejte, se splní Otcovo
zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem
svatým, uplyne těchto několik dní. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a na sám konec
země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když
upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a
řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do
nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Když přišli do města, vystoupili
do horní místnosti domu, kde pobývali. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se
ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.
Jak tomu me rozumět, že je Ježíš v nebi a sedí po Otcově pravici? To znamená, že je
na čestném, na pravém, na správném místě (řídí se tím dodnes společenské chování,
například muž vůči ženě nebo někomu, koho si obzvlášť vážíme jde po naší pravici).
Ježíše zakryje oblak, podobně jako Mojžíše, když rozmlouval s Hospodinem ve Stanu
setkávání cestou do Zaslíbené země. Oblak je symbolem Boha.
Objevují se dva muži v bílém rouchu, jsou to andělé, Boží
poslové. Známe je, ženám u hrobu oznamovali, že Ježíš vstal z
mrtvých. Tentokrát oznamují, že Ježíš odešel do nebe a že
zase znovu přijde na konci světa jako Král. Pamatujete? Na
začátku adventu čekáme na 1. příchod Ježíše jako malé
miminko a také na 2. příchod Ježíše jako Krále na konci časů.
Apoštolové se pak s Marií a dalšími ženami 9 dní modlí.
Čekají na sílu Ducha svatého. Číslo 9 se v mnoha jazycích podobá slovu nový (novem -
novis, neun - neu aj.) Odtud název modlitby „novéna“. Devítka značí proměnu:
připravuje novou proměnu, asi jako se miminko potřebuje v těle maminky vyvíjet 9
měsíců, aby se mohlo narodit. Děti, taky se vám stává, že se chcete v něčem zlepšit a
řeknete si, že to budete opravdu poctivě pravidelně dělat? Jeden, druhý den dobrý, ale třetí
a další dny už to moc nejde? V církvi je zavedené, že pokud opravdu usilujeme o proměnu
v dobro, máme se vytrvale modlit 9 dní. Právě jako tenkrát učedníci.
I my teď máme 9 dní do slavnosti Seslání Ducha svatého na to, abychom prosili o
proměnu k lepšímu. Promyslete si, co je nejvíc potřeba. Příště si povíme více. Ježíš se
nikam neztratil, je stále s námi i když jej nevidíme. Připravený pomáhat nám být lepší. Pro
starší děti by byla jistě předem dobrá i svátost smíření, abychom v duši udělali co nejvíc
místa pro Krista. Snad to všichni stihneme :))
Děti, těším se, že se uvidíme na nábožku na faře v pondělí nebo ve středu od 16 hodin za
dodržení všech předpisů. A všechno si to povíme :)) Ahoj Lída