Milé děti,
Zdravím vás o Velikonocích velikonoce totiž stále trvají. Jak
jsme si říkali, oslava u Židů trvala vždy 8 dní, latinsky
„oktáv“. Na svatbě v Káni dokonce došlo víno. Celý tento týden
slavíme Velikonoční oktáv. Osm dní jako jeden den. Od
Ježíšova vzkříšení v sobotu po západu slunce až do Bílé neděle Božího milosrdenství, tuto
neděli 11. 4. do západu slunce. Velikonoce jsou největším a nejvýznamnějším křesťanským
svátkem. Naše víra stojí právě na tajemství zázraku Ježíšova vzkříšení. Nikdo u toho nebyl.
Církev se domnívá, že o Ježíšově vzkříšení jako první věděla maminka Panna Marie. Tak by to
udělal asi každý z nás, že. Podle evangelií se pak Ježíš ukázal nejprve Maří Magdaleně, potom
dalším ženám a učedníkům. Kdo věří, že Ježíš vstal z mrtvých, je KRISTOVEC – KŘESŤAN.
V tomto bodě dějin izraelského národa se rozděluje židovské náboženství na pravověrné Židy,
kteří neuznávají Ježíšovo zmrtvýchvstání a na křesťany, kteří věří v Ježíšovo vzkříšení.
Na velikonoční pondělí, po pomlázce, jste si o tom možná četli v evangeliu Mt 28,8-15
….Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno
stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: „Řekněte, že
jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to
urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti.“ Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se
jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.
Tento úryvek dosvědčuje lež. Cožpak někdo ví, co se kolem něho děje, když spí? A kdyby
vojáci něco zaslechli, jistě by vyskočili a zloděje chytili. Jenže velerada nechtěla uznat Ježíše
jako vzkříšeného Božího syna, ale pouze jako proroka. Proto na pravého Spasitele Židé dál stále
čekají... Apoštol Pavel píše:
„Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, je klamná naše zvěst a klamná je i naše víra“
V neděli se v evangeliu bude číst o nevěřícím apoštolu Tomášovi. Dalo mu to práci, chtěl
důkazy, aby uvěřil. To je podstatné i pro nás!!!
Ježíš nám svým vzkříšením otevřel cestu do nebe, kterou zavřel Adam s Evou. Ale všechno
na zemi má svůj význam a důvod. Bůh nás na cestě do nebe vychovává. Cíl je až tam v nebi. Je
to jako s housenkou https://youtu.be/XbQP_PoSTqY máme se proměnit v ušlechtilé lidi.
Před 11 lety zemřel skvělý pan biskup Jaroslav Škarvada. Možná si jej
babička nebo dědeček pamatují. Měl těžký život, ale všechno bral s
humorem a vírou v Ježíše. Jeho heslo bylo: ´Já jdu domů, do náruče Boží´
Pročtěte si s někým dospělým jeho zajímavé vzpomínky, určitě se pobavíte.
Jeho víra vás určitě zaujme víc, než moje povídání
https://www.vira.cz/texty/clanky/jaroslav-skarvada-ja-jdu-domu.
Myslím, že by nám pan biskup uměl v dnešní ustrašené době dobře poradit. Cíl je v nebi, tak se
ničeho nebojte a oslavujte Hospodina!!! Jsou přece Velikonoce!!!
Oslavujme Hospodina, dobrý je http://chvaly.nasefara.cz/?list=oslavujme-hospodina
Nebojte se, radujte se https://www.youtube.com/watch?v=371qP1GMKW0