Ahoj děti,
vzpomínáte si ještě, jak jsme mluvili před Vánoci o Janu Křtiteli? O tom Janovi,
jehož rodiče byli Alžběta a Zachariáš - který nemluvil až do Janova narození, protože
neuvěřil Bohu, že by s Alžbětou mohli mít dítě, i když už jsou staří. Zachariáš potřeboval
trochu času, aby tu zprávu od Boha přijal a když se Jan Křtitel narodil, velice se ze svého
syna radoval a oslavnou modlitbu, kterou se tehdy modlil, se modlíme dodnes. Jan byl od
Boha poslán připravovat cestu Pánu Ježíši, a tak když mu bylo kolem třiceti let:
Měl procházet pouští i okolím Jordánu a volat lidi k pokání. Přicházelo za ním
mnoho lidí a naslouchali mu. Říkal jim: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.
Změňte se a neste ovoce, které ukazuje, že vám je líto zlých činů, které jste udělali. Soud
Boží je blízko.“ Lidé se ho ptali: „Co tedy máme dělat?“ Jan odpovídal: „Rozdělte se s
chudými o svůj oděv i o své jídlo. Přestaňte okrádat a vydírat své bližní, nečiňte nikomu
násilí!“ Přicházelo za ním stále víc lidí a nechávali se od něj pokřtít na znamení odpuštění
hříchů.
Jednoho dne přišel za Janem k Jordánu i Ježíš. Když vstoupil do vody, Jan zvolal:
„Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ale Ježíš nedal jinak a Jan ho musel
pokřtít. Když pak Ježíš vystupoval z vody, uviděl rozevřená nebesa a z nich na něj sestoupil
Duch svatý jako holubice. Z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si
vyvolil.“ (...)
Následujícího dne, když Jan spatřil přicházejícího Ježíše, zvolal: „Hle, beránek Boží,
který nese hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl, že je větší než já. Při jeho křtu jsem
viděl, jak Duch svatý sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ten bude křtít
Duchem svatým. Viděl jsem to a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“
(Příběhy z Bible, Anna de Graaf)
Myslíte, děti, že Pán Ježíš potřeboval být pokřtěn, a tak očištěn od hříchů jako ostatní
lidé? Určitě ne, žádné hříchy totiž neměl! Přesto je to, že byl pokřtěn od Jana v Jordánu,
velmi důležité. Dal lidem příklad, že to takto mají dělat. Protože my lidé hříchy děláme a tak
očištění a odpuštění potřebujeme. Ježíš ale také tím, že do Jordánu vstoupil, očistil vody pro
křest všech lidí. Můžeme si to představit tak, že lidé špínu (=hříchy) v Jordánu, když byli
omyti, nechávali a Pán Ježíš je tím, že se do ní ponořil, vzal na sebe.
Křest v Jordánu je pro nás důležitý ještě z jednoho důvodu. Slyšíme, jak Bůh Otec o
Ježíšovi z nebe říká Ty jsi můj milovaný Syn. A protože víme, jak jsme si minule povídali,
že je to nebeský Otec každého z nás, říká také každému z nás Ty jsi můj milovaný
syn/milovaná dcera. A i pro nás platí výzva tebe jsem si vyvolil. Říct o někom, že ho máme
rádi, tomu rozumíme, ale co znamená to druhé? Je to vlastně docela jednoduché: máme být
přáteli Pána Ježíše a učit se od něho.
Dnes jsem připravila doplňovačku textu, obrázek, který připomíná křest jak ho
známe dnes (Kdy kněz lije vodu na hlavu dítěte nebo dospělého a říká: Já te křtím ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého). Potom aktivitu, kde si připomeneme, jak je zobrazován
Duch svatý a ještě jednu, kde je na obrázku potřeba najít všechno, co se do Ježíšovy doby
nehodí. Na závěr si vytiskněte, vystřihněte a správně seřaťe obrázky o Ježišovu křtu.
Můžete také poprosit rodiče, aby vám ukázali fotku z vašeho křtu a vyprávěli vám o
něm.