Ahoj děti,
nejprve si tady připomeneme, jak to dopadlo s Herodem a třemi mudrci, jak jste si to
měli podle obrázků minule vyprávět:
A tak se tito mudrcové vydali na dalekou cestu. Zářící hvězda jim ukázala, kudy mají jít.
Dovedla je až do Jeruzaléma. Tu stanuli před palácem, kde bydlel vladař Herodes. Mysleli
si, že jsou u cíle. Ptali se: “Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme jeho hvězdu na
východě a přišli jsme se mu poklonit.” Jak to uslyšel Herodes, velmi se znepokojil. Žádné
dítě se v královském paláci sice nenarodilo, ale bylo tu jedno proroctví. Začal se bát o svůj
trůn. Proto si dal zavolat židovské učence a znalce starých knih a vyptával se jich, kde se
má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: “V Betlémě, neboť tak je psáno v prorockých
knihách.”
Herodes řekl mudrcům. “Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a až ho najdete, oznamte
mi to, abych se mu také já šel poklonit.” Mudrci krále vyslechli a vydali se na cestu. A hle,
hvězda šla před nimi, až se zastavila na místě, kde to dítě bylo. Mudrci vešli do chléva a
uviděli tam děťátko s Josefem a Marií. Klaněli se mu, padli před ním na zem a darovali mu
zlato, kadidlo a myrhu.
Herodes byl krutý král. Nechtěl se vůbec klanět dítěti, ale chtěl ho zabít. Jen aby nepřišel o
svůj trůn. Mudrcové však dostali ve snu od Boha pokyn, aby se už do Jeruzaléma nevraceli.
I Josefovi se ve snu ukázal anděl a řekl: “Vstaň, vezmi dítě i matku, uprchni do Egypta a
zůstaň tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes chce dítě zahubit.” - Představte si, děti! Sotva
se malý Ježíš narodil, už ho chtěli zabít. Herodes brzy pochopil, že ho mudrci neposlechli a
o dítěti mu neřekli. Velmi se rozhněval. Nechal v zemi pobít všechny malé chlapce do dvou
let. Ale Ježíš byl už dávno s rodiči v bezpečí, aby až vyroste, mohl vykonat, co si Bůh přál.
Bible pro děti, Miriam Holíková
Ještě než se Josef s Marií byli nuceni vydat do Egypta, šli za malého Ježíše
poděkovat do chrámu v Jeruzalémě jak bylo tehdy zvykem. Ani netušili, jak hezké setkání je
tam čeká. I na tomto místě byli lidé, kteří v miminku Ježíši poznali Boží dítě, Spasitele.
Byla to prorokyně Anna, která skoro celé dny trávila v chrámě, modlila se a povzbuzovala
ostatní. Naslouchala lidem a jejích trápením, ale také uměla slyšet, co jí říká Bůh. Když
viděla přicházet Josefa a Marii s malým Ježíškem, hned poznala, že je to Boží syn a měla
velkou radost. I její tělo v tu chvíli jako by omládlo a roztančilo se radostí.
V té době byl v chrámě jako každý den také stařičký Simeon, kterému Bůh slíbil, že
nezemře, dokud neuvidí Spasitele. Jakmile také on uviděl malého Ježíše, věděl, že je to on.
Simeon se začal modlit a sám Bůh promlouval jeho ústy. Zvedl Ježíše do výšky a
prorokoval, že bude světlem pro mnohé národy. Pak ještě rodičům požehnal a děkoval
Bohu, že se stalo, co mu bylo slíbeno a mohl se setkat s Božím synem.
Po útěku do Egypta se Josef, Marie a malý Ježíš na pokyn anděla vrátli do Nazareta,
kde potom žili.
Abyste si lépe představili místa, o kterých teď mluvíme (Betlém, Jeruzalém,
Nazaret), připojila jsem mapku, kde si je můžete najít. Také je tu doplňovačka o
představení Ježíška v chrámě a obrázky k vánočnímu příběhu, které se ale musí správně
seřadit a jeden obrázek (o kterém jsme nemluvili) vám napoví, co si budeme vyprávět příště.