Ahoj děti,
minule jsme si připomněli, co je to advent, doba, kdy se připravujeme na Vánoce a
zvláště na to, abychom se radostně a tedy s čistým srdcem setkali s Pánem Ježíšem u
jeslí. Dnes, když už nám na věnci hoří dvě svíčky, si připomene Jana Křtitele, který
ostatní na příchod Pána Ježíše připravoval. Jeho rady, o kterých čteme v následujícím
úryvku z dětské bible jsou ale užitečné i dnes pro nás.
Můžeme se zamyslet, jak jsme na tom s přípravou cesty pro Pána Ježíše. A dnes
zvlášť vůči druhým lidem, jestli mezi sebe nestavíme nějaké překážky (nemluvíme s
někým), nebo nehloubíme nějaké jámy (zlobíme, hádáme se). Zkusme se rozhlédnout
kolem sebe a všimnout si, kdo by byl rád, kdybychom si s ním chvíli pohráli/pomohli
mu/usmáli se na něj a nebo (a to je také moc důležité) se za něj můžeme pomodlit.
A teď už necháme mluvit samotného Jana, který odešel na poušť, aby mohl lépe
slyšet, co mu Pán Bůh říká. A protože žil na poušti jedl med a kobylky a měl oblečení z
velbloudí kůže.
"Jan, syn kněze Zachariáše a jeho ženy Alžběty, žil na poušti. Když ho Bůh povolal
už jako svého posla, šel do krajiny u řeky Jordánu a řekl lidem: Obraťte se! Změňte svůj
život! Dejte se pokřtít v Jordánu, aby Bůh vaše hříchy odpustil. Bylo to tak, jak je napsáno v
knize proroka Izajáše:
Hlas volá na poušti: Připravte pro Pána cestu, vystavte Bohu přímou silnici. Každé
údolí ať je vyvýšeno, každý vrch a pahorek snížen. Co je křivé, ať se napřímí, hrbolaté cesty
ať jsou rovné. A každé stvoření ať prožije spásu, kterou dává Bůh.
Za Janem k Jordánu přišlo mnoho lidí. Dali se pokřtít a ptali se: Co máme dělat? Jan
pravil: Kdo má dva oděvy, ať dá jeden tomu, kdo nemá žádný. Kdo má co jíst, ať se podělí s
hladovým. Celníkům řekl: Neberte víc, než kolik je ustanoveno. A vojákům: Nikoho
nevydírejte, neutiskujte, buďte spokojeni se svým žoldem.
Mnozí si mysleli, že Jan je Mesiáš, Zachránce. Ale Jan jim řekl: Já vás křtím vodou.
Po mně přijde ten, který je mocnější než já. Já nejsem hoden, abych mu rozvázal sandály.
On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm."
z knihy "Bůh mluví ke svým dětem", (Lk 3,21-23)
V aktivitách, co jsem připravila, si nejprve připomeneme, jak se Jan Křtitel narodil -
přiřazování obrázků a popisků. Potom je tam obrázek s různými symboly, kde je potřeba
vybarvit vše, co se nějak týká Jana Křtitele a nakonec si v kvízu můžete otestovat, co
všechno jste se o Janu Křtiteli naučili.
Přiřaďte texty o tom, jak se narodil Jan Křtitel, ke správným obrázkům pod nimi:
Anděl se zjevil knězi Zachariášovi, když vykonával službu v chrámu. Zachariáš se lekl, ale
anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena. Se svojí ženou
Alžbětou budete mít syna a dáte mu jméno Jan.
V tu chvíli se splnilo vše, co řekl anděl Gabriel. Zachariáš opět začal mluvit, radoval se a
chválil Boha.
Alžběta se Zachariášem se radovali a věděli, že jejich syn je velikým darem od Boha. Když
nastal den jeho narození, přišli i jejich sousedé a příbuzní a radovali se s nimi. Chtěli mu dát
jméno po tatínkovi Zachariáš, ale Alžběta řekla: „Bude se jmenovat Jan.“ I Zachariáš to
potvrdil – vzal si tabulku a napsal: "Jeho jméno je Jan."
Zachariáš tomu nechtěl uvěřit, protože oba už byli staří. Anděl mu řekl: „Protože jsi neuvěřil
mým slovům, budeš němý, dokud se nestane vše, co jsem ti zvěstoval.“ Od té doby
Zachariáš opravdu nemohl mluvit a s lidmi se dorozumíval jen různými znameními. Vrátil
se domů a stalo se, co řekl anděl – začali spolu čekat miminko.