Milé děti,
doufám, že vám minulé povídání pomohlo naučit se růženec a doufám, že jste se ho
také zkusili třeba s rodiči pomodlit.
Dneska navážeme na příběhy se Starého zákona a řekneme si něco o praotci
Abrahámovi.
BŮH VOLÁ ABRAHAMA
Gn 12, 1-8
Abraham byl pastýř. Bůh k němu promluvil: Vyjdi! Vytáni ze svého domova od
svých příbuzných, z domu svého otce. Jdi do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe
velký národ. Požehnám ti a tvé jméno bude velké. Na tobě všichni lidé poznají,
co znamená být požehnaný. Všem, kteří ti přejí dobré, přeju i já dobré. Všechny,
kteří ti přejí zlé, prokleju. V tobě budou požehnáni všichni lidé.
Abraham vyšel, jak mu Bůh přikázal. Bylo mu sedmdesát pět let. Vzal s sebou
svou ženu Sáru, synovce Lota, všechna svá zvířata a všechny, kdo pro něj
pracovali. Abraham šel do země, kterou Bůh slíbil jemu a jeho dětem. Do dobré a
úrodné země, do země Kenaan. Tam postavil Abraham svému Bohu oltář.
BOŽÍ SMLOUVA S ABRAHAMEM
Gn 15,1-8; 18
Jedné noci mluvil Bůh s Abrahamem. Řekl: Neboj se: Budu tě chránit a učiním tě
bohatým. Abraham odpověděl: K čemu je mi bohatství, když mi odpíráš to
nejdůležitější: Nemám syna, který by byl mým dědicem a který by nesl dál mé
jméno. Avšak Bůh vyvedl Abrahama před stan: Pohleď vzhůru k nebi. Pohleď na
hvězdy. Tolik synů a dcer budeš mít, Abraham uvěřil Bohu a Bůh jeho víru
uznal.
Abraham rozbil svůj stan u dubů v Mamre. Za poledne seděl ve vchodu do stanu.
Tu spatřil tři muže, kteří přicházeli. Abraham vstal a běžel jim naproti: Nepřejděte
mě. Pojďte a odpočiňte si. Abraham dal cizincům k jídlu máslo a mléko, maso a
chléb. Po jídle se jeden z hostů zeptal: Abrahame, kde je tvá žena Sára? Abraham
odpověděl: Je ve stanu. Ale cizinec řekl: Příští rok v tuto dobu zase přijdu. Tvá
žena Sára bude mít syna.
Sára stála za Abrahamem ve stanu. Slyšela, co cizinec říkal. Smála se a myslela si:
Cizinec asi neví, jak jsem stará; také Abraham už je starý. Ale cizinec se zeptal:
Copak je u Boha něco nemožné?
ABRAHAMOVA VÍRA
Bůh dodržel svůj slib. Sára, stará žena, se stala matkou. Abraham, starý muž, se
stal otcem a dostal dědice. Sára a Abraham dali synovi jméno, které mu určil
sám Bůh: Izák, tzn.: ať se Bůh laskavě usmívá. A Izák rostl.
Bůh chtěl Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Vezmi syna, svého jediného,
kterého miluješ, a přines mi ho jako zápalnou oběť. Ráno vzal Abraham osla a
naložil na něj dříví. Pak zavolal své služebníky a syna. Tři dny šli až k jedné hoře.
Tam nechal Abraham služebníky a osla. Řekl jim: Zůstaňte zde. Izák se mnou
půjde na horu. Až se pomodlíme a přineseme oběť, vrátíme se. Izák nesl dříví.
Abraham nesl nůž: a nádobu se žhavým uhlím. Otče, řekl Izák, máme dříví a oheň.
Avšak nemáme žádnou oběť. Bůh se o to postará, odpověděl Abraham. Na hoře
postavil Abraham oltář z kamení. Nahoru naložil dříví. Potom svázal svého syna
Izáka a položil jej na dříví. Vzal nůž.
Tu uslyšel hlas: Abrahame: Nedělej chlapci nic zlého: Ukázal jsi mi, jak mě
posloucháš a jak mi důvěřuješ. Byl jsi hotov dát mi Izáka - svého jediného syna.
Když se Abraham rozhlédl, spatřil berana, který se zachytil v houští. Položil zvíře
na oltář a přinesl Bohu oběť. Pak sešel s Izákem dolů.
z knihy "Bůh mluví ke svým dětem"
ÚKOLY
1) Seřaď popletená písmenka a vyjdou ti dvě slova, dvě ctnosti Abraháma (můžeš je také
najít v posledním odstavci vyprávění)
ŠPUNOSLOST: _____________________
RŮDĚVA:_________________________
2) Doplň text:
Abrahám byl_____________ . Jeho žena se jmenovala _______________ . Byli již staří
a neměli ___________ . Bůh ale Abrahámovi slíbí _________, kterého pojmenu
______ . Nejprve mu ale Bůh určí, že má jít do země __________ . Bůh si pro
Abrahama vymyslel ještš jednu zkoušku. Abrahám mu měl obětovat svého ________ .
Když Bůh vidí, že mu Abrahám plně důvěřuje (chtěl mu darovat i svého syna), požehná
jemu i celému jeho _________ .
3) Zvláště pro mladší děti (prvňáčky), ale nejen pro ně, je tu také komiksové vyprávění o
Abrahámovi.
4) Zkus namalovat Abraháma pod hvězdnou oblohou, když mu Bůh slibuje, že bude mít
tolik synů a dcer, kolik je hvězd na nebi.