Moji milí,
dnes, o Slavnosti seslání Ducha svatého, vám místo úvahy nad mešními texty nabízím
modlitbu k obnově svátosti biřmování:
Všemohoucí Bože, můj nebeský Otče, znal jsi mě před stvořením vesmíru a chtěl jsi, abych
vznikl pro to, abych sloužil ke Tvé slávě. Ze všech možných vesmírů, které jsi mohl vytvořit,
jsi stvořil tento a povolal jsi mě do něj přesně v místě a čase, které jsi pro mě vybral, abych
mohl splnit svou roli ve Tvém nepochopitelném plánu. Chtěl jsi, abych měl tu čest být
pokřtěn v Církvi, kterou jsi založil a udržuješ pro naše blaho. Přál sis, abych přijal Tělo a Krev
Tvého Syna a přebývání Tvého Ducha ve mě. Přál sis, abych byl také biřmován, aby náš vztah
byl ještě hlubší a abych mohl být ještě lepším nástrojem Tvé vůle.
Opírám se nyní o tuto mocnou svátost biřmování. Učiň mě skrze ni silným, abych nesl
veškerá emena, která musím snášet ve tvé službě. Učiň mě moudrým, abych přesně
rozpoznal a pak silným, abych odolal a rozřešil cokoli, co je v rozporu s Tvou vůlí, jak to
poznáváme zejména v krásné Tradici, kterou jsi provázel Církev v její autoritě, neomylnosti a
neporušitelnosti. I kdyby tato disharmonie měla pocházet od těch, které jsi zahrnul milostí
svěcení a dopřál jim nejvyšší místa v učení, vládě a posvěcování, učiň mě vytrvalým.
S důvěrou ve Tvůj plán se mnou to žádám pro sebe a pro bratry skrze dary Ducha svatého a
ve jménu Ježíše Krista, Tvého Syna, který s tebou žije a kraluje, jeden Bůh, na věky věků.
Amen.
Je dobré a vhodné se také upevnit v milosti posvěcující dobrou svatou zpovědí a přijetím
Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti.
Požehnaný Hod Boží svatodušní vám všem ze srdce přeje a vyprošuje Váš Otec Karel.