Slavnost Nejsvětější Trojice
Mešní texty
1. čtení – Ex 34,4b-6.8-9
Mezizpěv: Dan 3,52.53.54.55.56
2. čtení – 2 Kor 13,11-13
Evangelium Jan 3,16-18
Dnešní slavnost je shrnutím všeho, co jsme měli před očima v posledních týdnech.
Velikonoce s Ježíšovým ukřižováním a zmrtvýchvstáním, jeho nanebevstoupení a nakonec
předání Ducha církvi a tím v určitém slova smyslu světu. Pokud svět chce najít své místo v
Bohu, je zde církev, která se s každým, kdo chce, dělí o Božího Ducha.
Texty slavnosti Nejsvětější Trojice nám dílo jednotlivých osob Trojice představují a
připomínají. Mojžíš se na hoře Sinaj setkává s Bohem, suverénním vládcem všeho stvoření a
přijímá od něho zákon. Darování zákona je projevem Boží péče o člověka, upadlého do
bludu, omylu a zmatku, jenž potřebuje vedení a podporu pro své svobodné rozhodování. Je
to projev Boží lásky. Evangelista Jan nám připomíná, že "Bůh tak miloval svět, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Je to naprostý a
konečný projev Otcovy lásky k nám lidem. Tento projev jeho lásky k nám nemůže nic
překonat. Nic k ní už nemůže být přidáno. Bůh nám dal vše. Všimněme si ale skryté
podmínky: "žádný, kdo v něho věří," ra je tou podmínkou, jejímž splněním se nám otevírá
přístup k Bohu jaký je, k Bohu Trojjedinému. Svatý Pavel to ve svém pozdravu všechno
shrnuje a přidává výsledek tohoto otevření se Bohu, jak se on sám lidem zjevuje: " Milost
Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!" Tím výsledkem
je přítomnost Božího ducha v člověku a v důsledku věčný život. Bůh "je ten, který je", Jahve z
hořícího keře. My jsme vznikli. Jsme "ti, kteří nebyli."
Církev poukazuje na spojení jednotlivých osob Nejsvětější Trojice s jejich činy: Otec Stvořitel,
Syn Vykupitel a Duch Posvětitel. Všechny tři osoby se však jako jeden Bůh účastní všeho
Božího jednání. Bůh Otech tvoří vše podle řádu, který vidí v sobě. Logičnost stvoření je
odrazem onoho Logu - slova, které bylo od počátku u Boha a které bylo Bůh. (Jan 1, 1). Tvoří
vlastně podle vzoru, "plánu", kterým je jeho Jednorozený Syn, jenž je ale zrozený v Božském
sebepoznání Otce. Otec poznává sebe v Synovi a podle tohoto poznání tvoří věci a
především člověka. Otec Syna miluje. Nemůže jinak. Vždyť Syn je dokonalý obraz Otce. Tato
Božská láska, třetí osoba Nejsvětější Trojice je Božím sebesdílením v Trojici a také provází
Boží projevy navenek - stvoření. Je vtisknuta do stvoření. Ve stvoření, jmenovitě v člověku,
Bůh vidí svůj obraz a nemůže ho nemilovat. Svatý Augustin ve své knize Vyznání píše "Veliký
jsi, ó Bože a veškeré chvály hodný; Tvá moc je veliká a Tvá moudrost je bez konce. Pohnul jsi
nás k tomu, aby ve chválení Tebe bylo naše potěšení; Neboť jsi nás stvořil pro sebe a
nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě!" a jinde: "Ó Bože, vzdálit se od Tebe
znamená upadnout, obrátit se k Tobě znamená povstat, zůstávat v Tobě znamená
existovat."
Bůh nás stvořil z lásky. Ve svém vtěleném Synu Ježíši Kristu nás z lásky vykoupil a v Duchu
svatém s námi tuto svou lásku sdílí. Toto je konečná logika všeho. Bez ní nemůže nic
existovat a proto jen v ní je věčný život, který s sebou zároveň přináší překonání všech
pozemských zmatků, odstředivých tendencí a konečného rozpadu. "Vy však jste z Boha, děti,
a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve
světě. Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha; kdo zná Boha,
slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil
a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska." (1 Jan 4, 4-8).
váš Otec Karel