Milí bratři a sestry,
podle usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 452 platí od 24. 4. 2020 tato opatření týkající
se bohoslužeb:
1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky
bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).
2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny
ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku
přijetí Eucharistie.
3. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
4. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie, a
po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.
5. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
6. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy
(kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
7. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
8. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
9. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje
shromažďování lidí.
10. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a
individuální duchovní péči.
11. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.
Uvolňování počtů účastníků bohoslužeb pak proběhne následovně:
Od 24. 04. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob.
Od 11. 05. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 30 osob.
Od 25. 05. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 50 osob.
Od 8. 06. 2020 konání bohoslužeb bez omezení počtu osob.
V našem kostele budou od 25. 4. 2020 mše svaté prozatím takto:
Pondělí až sobota: 18.00 hodin
Neděle: 9.00 a 18.00 hodin
Kostel bude otevřený k soukromé modlitbě denně od 14 do 16 hodin.
Vstup do kostela bude pouze bočním vchodem od budovy fary. V 16 hodin se kostel zavře
kvůli desinfekci. Otevře se zase těsně před mší svatou. WC budou mimo provoz.
Je možné se individuálně domluvit na svátosti smíření, svátosti nemocných, křtu dítěte,
svatbě a podobně. Telefon 777 101 941 - P. Karel Kočí
Stále platí dispenz biskupa od nedělní účasti na mši svaté. Chápu, že mnozí jste v euforii z
uvolňování opatření. Přesto je zde stále velká - možná větší, než na začátku epidemie -
možnost nákazy, třeba během cestování dopravními prostředky nebo prostě kontaktem s
druhými. Rizikové skupiny, především senioři, by měly velmi zvážit, zda se do kostela vydají.
Například P. Vladimír se na veřejné celebrování (v jeho případě spojené s cestováním) zatím
necítí. Z toho také vychází náš prozatimní počet všednodenních i nedělních bohoslužeb.
Povolený počet účastníků bohoslužeb budeme samozřejmě dodržovat.
Žehná vám a na shledanou se těší,
V Praze dne 24. 4. 2020 P. Karel Kočí, farář