4. neděle velikonoční
Mešní texty
1. čtení – Sk 2,14a.36-41
Žalm 23,2-3a.3b-4.5.6
2. čtení – 1 Petr 2,20b-25
Evangelium Jan 10,1-10
Tato neděle se také nazývá nedělí Dobrého Pastýře. Jsme postaveni před obraz pastýře,
pečujícího o své stádo, ale pastýře jiného, než je zvykem.
Primární povinnost pastýře je dvojí: chránit stádo a vést ho k dobrým pastvinám. V nedělním
evangeliu používá Ježíš obraz pastýře, aby ukázal, jak chrání a vede své stádo. Kristus je
Dobrý Pastýř“, a když vidí, jak přichází vlk, nechová se jako nájemník, který prchá, ale
zůstává, aby chránil stádo.
Proč se však Ježíš nazývá nejen pastýřem, ale „dobrým pastýřem“? Říká nám: „Dobrý pastýř
dává život za ovce.“ Zatímco pastýř, který by jen dělal svou práci, by chránil své stádo před
vlky a jinými predátory, dobrý pasýř bude riskovat pro své ovce život. Je ochotný zemřít za
své ovce. Slyšeli jsme to už tak často, že si možná neuvědomujeme, jak absurdní to ve
skutečnosti je. Není konec konců lidský život cennější než ovce, nebo dokonce stádo ovcí?
Proč by obětování něčího života za jaká hloupá zvířata bylo „dobré?“
Toto je ta paradoxní „nelogika“ evangelia: Ten, který je naším Stvořitelem, Všemocný Bůh,
se dobrovolně vzdává svého života, aby nás ochránil před ničivými vlky - Satanem a jeho
padlými anděly - kteří se neustále snaží na nás útočit. "Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš
protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil." (1Petr 5, 8). Jak kázal Basil
ze Seleucie: „Kvůli svému stádu byl pastýř obětován, jako by byl ovcí. Neodmítl smrt.
Nezničil své popravčí, ačkoliv měl moc to udělat, neboť jeho utrpení nebylo z donucení.
Položil svůj život za ovce ze své vlastní svobodné vůle.“ (Homilie 26.2). Pastýř byl obětován,
jako by byl ovce, jak říká sv. Pavel: "Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti
nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v
podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. (Filipanům 2, 6-
8). Aby zachránil ovce, stane se pastýř ovcí a za nás se vzdá vlkům.
Kristova oběť pro jeho ovce nás nejen zachraňuje ed vlky, dává nám také příklad k
následování, jak píše sv. Petr v dnešní epištole. "Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám
tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích." (1 Petr 2, 21). Jsme povoláni napodobovat obětní
příklad našeho Pána a být také ochotni položit naše životy pro spásu duší. Je to nemožné
udělat z naší vlastní síly, ale Kristova samotná oběť nám dává prostředky, díky nimž můžeme
pro něj položit své životy. Jak kázal svatý Řehoř Veliký: „Dobrý pastýř položil svůj život za své
ovce, aby proměnil své tělo a krev na svátost pro nás a aby utěšil ovce, které vykoupil, svým
vlastním tělem jako jídlem. (Čtyřicet evangelních homilíí, 15).
Ježíš Kristus je Dobrý Pastýř. Pokládá svůj život za své ovce tím, že se stává jedním z nás, aby
nás zachránil. A volá nás, abychom následovali jeho příklad tím, že dáme své vlastní životy, a
dává nám potravu, aby nás posílil pro tento skvělý úkol. Jak dobrého pastýře máme!
váš Otec Karel