Milé děti,
dnešní evangelium se pro nás dnes čte jako na objednávku.
Mk 1,40-45
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil:
„Chceš-li, můžeš očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl
ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho
malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč
a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi,
ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš
jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a
tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) nemohl veřejně vejít do
města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k
němu chodili (lidé) odevšad.
Nemocný přišel a před Ježíšem z úcty poklekl a zeptal se: Jestli chceš, uzdrav mne.“
Ježíš chtěl, bylo mu nemocného líto, dobře znal utrpení lidí. Věděl, že malomocenství je
těžká nevyléčitelná nemoc. Už Mojžíš podle pokynů Hospodina ustanovilkon (LV 13,1-
2,45-46), kterými se musí řídit každý malomocný. Nesmí žít mezi zdravými lidmi,
nejlépe za branami města. Nebylo mu pomoci. Nevyléčitelná nemoc byla nakažlivá. Když
se k němu náhodou někdo blížil, volal: „Nečistý, nečistý!“, aby sám nikoho dalšího
nenakazil. Při tom zvonil zvonečkem, aby ostatní z dálky varoval. Nikoho se nesměl
dotýkat. Dohled nad nemocnými měli kněží, kteří dohlíželi, zda se nemocný uzdravuje
nebo ne. Kdo byl prohlášený za zdravého, přinesl na poděkování oběť většinou v podobě
nějakého obětního zvířete.
Uzdraveného proto Ježíš posílá za knězem a připomíná mu i oběť na poděkování Bohu za
uzdravení. Ježíš ještě jednu podmínku: „Ne, abys o tom říkal!“ Ale uzdravený
neposlechl. Ježíš musel zůstat v ústraní a nemohl mezi lidi. Jako člověk byl od chvíle
nečistý, protože se nemocného dotýkal. Kdo ale opravdu hodně chtěl, nebál se a měl víru,
že Ježíš je Boží syn a není nečistý, mohl Ježíše vyhledat a být s ním.
Malomocenství je nemoc o které se píše již ve Starém Zákoně a je dodnes nevyléčitelná. S
nemocnými se často ošklivě a bezcitně zacházelo, vyháněli je na opuštěná místa a nikdo
jim nechtěl pomáhat. Svatý Damian de Vouster jim obětoval celý život. Podívejte se na
film Molokai. Stojí za to, i když je dabovaný slovensky. Co potřebujete, rodiče přeloží :)
Molokai https://gloria.tv/post/4ZxVhDMLhW311JEDLNW3tPoaW
Covidová pandemie toto evangelium připomíná od jara.
Chodíme v rouškách, abychom jeden druhého nenakazili.
Požaduje se od nás zodpovědnost, abychom se vůči sobě
chovali ohleduplně. Nemáme ani zvoneček, ani nemusíme
křikem varovat druhé, pokud jsme nemocní. Nikdo nás nikam
nevyhání, ale máme dodržovat hygienická opatření a včas
karanténu. Je o nás postaráno, zůstávat a učit se doma, svěřit se
lékařům. Nejdřív jako náš dnešní uzdravený s úctou, na
kolenou, prosit Ježíše, jestli chce, aby nás uzdravil a nemoci
zbavil. On jediný je Pánem našeho života, On je Pánem i nad
všemi nemocemi. Nebát se přijít, mít víru, naději a důvěru, získat odpuštění, posilu a
uzdravení. Ježíš chce! Chce tak, jak je to pro nás nejlepší, tomu věřte!
On je Pán https://www.youtube.com/watch?v=tSypMgv3c7s
Chci, buď čistý!
Mk 1,40-45 (liturgický překlad)
6. neděle v liturgickém mezidobí cyklu B
Ježíš vykonal mnoho zázraků, jimiž uzdravil nemocné – o jednom z nich, který byl
malomocný, čteme v dnešním evangeliu.
Tento člověk potřeboval k tomu, aby za Ježíšem přišel a byl uzdraven, dvě důležité
vlastnosti. Pokud nevíte, které to byly, dozvíte se to z tajenky!
1. řádek – číslo v textu
2. řádek – pořadí písmene ve slově
3. řádek – tajenka!!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1
a
K Ježíšovi přišel jeden _____ (5) a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“
Ježíš měl s ním soucit. _____ (8) _____ (10), dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A
hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu
_____ (4): „Ne _____ (11) někomu o tom _____ (2)! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť
za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na _____ (9).“ On odešel, ale začal to _____ (3)
rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl _____ (1) vejít do města, ale
_____ (7) venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili (lidé) _____ (6).
Namaluj, jakou radost z Ježíše máš ty? Taky radostí tancuješ?
Nezapomeň aspoň děkovat!