Milé děti,
o zdraví a o nemocech se stále mluví i v dnešní době...
Mk 1,29-39
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem
do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně
ležela v horečce. Hned mu o pověděli. Přistoupil,
vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer
a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo
u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých
duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za
tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se
pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni hledají!“ Odpověděl jim: Pojďme jinam,
do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel. A procházel
celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.
Markovo evangelium je nejkratší ze všech čtyř evangelií. Přesto se tam vešla zpráva o
uzdravení Petrovy tchýně (tchýně je maminka manžela nebo manželky, tchán je tatínek
manžela nebo manželky). Byla nemocná a asi dost stará. Petr ji měl rád. Záleželo mu na
ní. Ale jak uzdravit? Marek píše, že se o Ježíšovi jen zmínili. Co tím mysleli? Chtěli
Ho varovat, aby se nenakazil? Omlouvali tím, že není připravené občerstvení pro návštěvu?
Volali raději k nemocné lékaře nebo čekali radu a pomoc přímo od Ježíše?
Ano. Sotva se Ježíš o nemocné dozvěděl, šel k ní, vzal jí za ruku a pomohl jí vstát z postele.
Rázem byla zdravá a hned měla sílu připravit pro návštěvu občerstvení. Takovou
pohotovou reakci asi nikdo nečekal. Zázrak! Zpráva se rychle rozšířila. Začali přicházet
další nemocní a lidé, kteří v sobě měli zlo, aby i je Ježíš uzdravil. Věřili. Ježíš moc nad
nemocemi i nad zlem. To je opravdu skvělá radostná zpráva, to je to pravé evangelium!
Sílu na všechnu pomoc Ježíš čerpá z modlitby. V tichu, o samotě, v rozhovoru se svým
Otcem. Když Ho lidé hledají, jde za nimi. Prochází i dalšími městečky a vesnicemi, aby
uzdravil co nejvíc lidí. Nemá čas si ani pořádně odpočinout. Nevadí. Přišel, aby pomáhal.
Marek píše: „...nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za
mnohé“(Mk 10,45) Ježíš je tu pro nás! Chce být s námi a pomáhat nám! A co my?
Kde hledáme pomoc a radu? Než zavoláme pomoc, jako
první se krátce pomodlíme? Radíme se nejdřív s lidmi, s
internetem nebo s Ježíšem? Ježíš nám poradí, vybere a
pošle tu NEJ správnou pomoc. V podobě člověka nebo
nastane v pravý čas nějaká nečekaná událost... Hledáme
pomoc, abychom se uzdravili nebo abychom došli do nebe?
Co je důležitější? Hlavně zdraví? – jak se dneska všude hlásá? Bez zdraví nejde žít?
Hlavně Boží požehnáníto moc neslyšíme. Boží požehnání v sobě totiž skrývá i zdraví!
Je to i pomoc a posila, abychom mohli smysluplně a spokojeně žít, mít se rádi. Plnit tady na
světě dobře úkoly, které nám Ježíš svěřil. Ježíše za nás prosí i Panna Maria. Poděkujme jí!
Jsme děti tvé http://chvaly.nasefara.cz/?list=jsme-deti-tve