5. neděle postní A - katecheze
Milé děti,
moc vás zdravím a doufám, že se vám i všem doma
daří dobře. Povedlo se vám splnit úkol z minulého
týdne? Máte připravené kartičky se splněným úkolem?
Těším se, že pošlete, co všechno jste zvládli :))
Evangelium dnešní neděle je o vzkříšení Lazara. Jak
víme z Bible, Lazar měl dvě sestry, Marii a Martu.
Každá byla úplně jiná. Marie byla klidná, ráda se
modlila, takový snílek, který miloval Pána Ježíše.
Dokázala sedět u jeho nohou, poslouchat a jak se zdá,
o víc se moc nezajímat. Marta naopak energicky
zajišťovala všechno, co bylo doma potřeba. Vyběhla
přivítat Pána Ježíše, když přicházel, chystala
občerstvení, všechno domlouvala. Kdyby se pak ale nezlobila, že Marie nic nedělá,
bylo by to vpořádku. Známe to konečně všichni, kteří máme sourozence, ze školy, ze
skautu nebo z tábora. Pak ale zjistíme, že ten snílek vedle nás, který jakoby „nic
nedělá“, dokáže zase úplně jiné užitečné a krásné věci, které by nás třeba vůbec
nenapadly. Vlastně obě tyto povahy se krásně doplňují, sestry se mají se rády a Pán
je má taky moc rád. Vždyť Marta je nakonec ta, která řekne Marii, že Ježíš přichází,
aby za ním mohla jít i ona. Obě čeká velká zkouška. Jejich bratr zemřel. Obě jsou
nešťastné, ale mají víru. Víru, že Ježíš dokáže cokoli, i křísit mrtvé. Také Ježíšovi je
Lazara líto, i on zapláče. soucit i s námi, je mu nás líto, ale ví, kdy a proč co
dělá. Někdy nás hned nevyslyší. Chce jen naše dobro, chce v nás probudit víc víry a
lásky. Má nás moc rád a záleží mu na každém z nás.
Doma se sourozenci to asi také není pořád růžové. Hlavě teď, v karanténě. Navíc se
stýská po kamarádech, po babičce a dědovi. Ale rádi se máme.
- napište alespoň 5x pro a 5x proti, co je na karanténě dobré a co ne, možná budete
mile překvapeni. I to je Ježíšova výchova.
Evangelista Jan zaznamenal ještě jeden důležitý moment s apoštolem Tomášem.
Tomáše známe jako nevěřícího. Když chtěl po Vzkříšení nejprve vidět Ježíšovy
rány, aby uvěřil. Zde naopak vybízí ostatní, aby šli s Ježíšem i do nebezpečného
Jeruzaléma, aby s Ježíšem zemřeli. Věrnost až na smrt.!
- dokázali bychom to i my?
- a ještě nějaké úkoly a doplňovačky pro malé i velké
https://deti.vira.cz/files/files/importovano/DL-Cyklus-A-5-nedele-postni-Deti-
Vira.jpg
https://deti.vira.cz/files/files/importovano/lazar1.jpg ;
5. nedělě postní A
Jan 11,1-45
Sestry poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to
Ježíš uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby byl oslaven Boží Syn.“
Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva
dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do Judska!“ To
pověděl a dodal: Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“ Učedníci mu řekli: „Pane,
spí-li, uzdraví se.“ Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku.
Tehdy jim Ježíš řekl přímo: Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám,
abyste uvěřili. Pojďme k němu!“ Tomáš, zvaný Blíženec, řekl ostatním učedníkům:
„Pojďme i my, zemřeme spolu s ním!“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je čtyři
dny v hrobě. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v
domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď,
že bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu
odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení
a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a ří ve mne, neumře
navěky. Věříš tomu? Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží,
který přijít na svět.“ S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí:
„Je tu Mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu.
Ježíš byl v duchu hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho položili?“
Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“
Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby
on neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ležel
kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu namítla: Pane,
zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit,
uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti,
že jsi vyslyšel. jsem ovšem věděl, že vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli
zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi poslal.“ Po těch slovech zavolal
mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy
plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z
těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo.
Mám rád své sourozence a kamarády?
Jsem na ně hodný? Přeji jim dobro?
Modlím se za sourozence
a kamarády, věřím,
že i jim Ježíš pomáhá.
Pane, děkuji Ti za ně.
Vím, že nás máš
moc rád, že můžeš
všechno