Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj

Úvod do křesťanství


Předběžná osnova přednáškových setkání
Praha-Strašnice, 2002 - 2004

Setkání se konají v průběhu školního roku každou středu od 18,45 hodin ve farní učebně. Sledujte v kalendáři.

 

Náboženskost - přirozená vlastnost lidství

 • Člověk přirozeně tíhne k nadpřirozenu - touha po Bohu
 • Bůh se zjevuje a přichází za člověkem - osobní charakter Boha
 • Odpovědí člověka je celobytostný postoj víry

 • Exkurz: Vztah vědy a víry

Bůh (Otec) - Bůh, který vstupuje do lidských dějin

 • Bůh skrze slova a činy vstupuje do lidských dějin, které se tak stávají dějinami spásy
 • Zapsání Božích činů - vznik a smysl Bible, vznik kánonu (seznamu) biblických knih
 • Smlouva mezi Bohem a člověkem (první lidé - Noe - Abraham - Sinajská smlouva)
 • Smysl vyvolení a dějin Izraele - Bůh se dává lidem postupně poznat
 • Proroci a jejich poslání

 • Exkurz I: Vztah Písma a Tradice
  Exkurz II: Výklad Starého zákona; vztah Starého a Nového zákona

Kristus - vrchol Božího Zjevení a Spasitel světa

 • Starozákonní očekávání Mesiáše
 • Osoba Ježíše Krista - tajemství příchodu Božího království
 • Kristus jako naplnění a překonání starozákonního očekávání; nový obraz Boha
 • Velikonoce (poslední večeře - soud - sestoupení do pekel - zmrtvýchvstání)
 • Velikonoční víra jako základ křesťanství; otázka historičnosti zmrtvýchvstání
 • Ježíš Kristus - pravý Bůh a pravý člověk jako obsah velikonoční víry

 • Exkurz: Stručný nástin postupného vývoje nauky o Kristu v dějinách (od prvopočátků až po současnost)

Duch svatý - Duch Ježíše Krista

 • Ježíš Kristus a Duch svatý
 • Duch svatý jako první dar Vzkříšeného - letnice a síla prvotní církve
 • Duch svatý jako milost - niterný princip naší víry
 • Dary Ducha svatého
 • Duch svatý jako naplnění dějin spásy
 • Duch svatý jako třetí Božská osoba

 • Exkurz: Otázka "Filioque" - rozpor mezi křesťanským Východem a Západem

Trojjediný Bůh - Otec, Syn a Duch svatý

 • Kristus - vrchol Božího zjevení a trojiční víra; plnost sebezjevení se Boha
 • Od v dějinách spásy zjevujícího se Trojjediného Boha k tajemství Trojice
 • Neproniknutelné tajemství a snahy o přiblížení se ze strany člověka
 • Trojjediný Bůh a dějiny spásy

Člověk povolaný ke spáse

 • Porušení lidské přirozenosti
 • Vykoupení v Kristu (smíření s Bohem - nové stvoření - přivtělení ke Kristu)
 • Situace vykoupeného - nově stvořeného člověka
 • Působení milosti Boží a život křesťana - vztah víry a skutků
 • Křesťanská víra v nesmrtelnost - velikonoční víra a úděl člověka po smrti

 • Exkurz I: Člověk jako duše a tělo
  Exkurz II: Ďábel
  Exkurz III: Ježíš Kristus - jediný Prostředník a Spasitel; mnohost náboženství a otázka spásy nekřesťanů

Církev - Boží lid Nové Smlouvy

 • Námitky proti církvi
 • Boží lid Staré Smlouvy
 • Založení církve (pozemský Ježíš a církev - velikonoční zrození - svatodušní posvěcení)
 • Struktura církve (tříčlenná hierarchie a svátost svěcení: biskup - kněz - jáhen)
 • Petrův primát a jeho předání
 • Charakter církve (jednota/jedinost - svatost - všeobecnost - apoštolskost)
 • Poslání (úkoly) církve
 • Podstata církve (církev jako Tělo Kristovo a Nevěsta Kristova)

 • Exkurz I: Vztah Starého a Nového Izraele (židovství a křesťanství); dějinné zatížení a Boží plán spásy
  Exkurz II: Dvojí princip v církvi (Petr a Jan)
  Exkurz III: Jedna církev Kristova a mnohost církví; ekumenická otázka
  Exkurz IV: Poslání magisteria (učitelského úřadu) a otázka výkladu dogmat (článků víry) v církvi

Společenství svatých

 • Věřím ve společenství svatých - obsah víry
 • Společenství svatých osob (podstata úcty a její dějinné proměny)
 • Panna Maria (v tajemství Krista a církve - jako obraz církve a věřících - v životě křesťana)

Slavení velikonoční víry

 • Křesťanské slavení - liturgie (starozákonní předobrazy a plnost uskutečnění v Kristu)
 • Podstatné a nepodstatné v liturgii - dějinné proměny a různost liturgických tradic
 • Neděle - primární svátek křesťanů
 • Liturgický rok; vánoční a velikonoční cyklus
 • Svátosti jakožto slavení velikonočního tajemství - cesty, kudy Bůh přichází k lidem

 • Exkurz: Liturgická Tradice a liturgický tradicionalismus

Povolání ke křesťanskému životu - křesťanská morálka

 • Otázka vztahu konkrétního života a křesťanských mravních principů
 • Učení církve v mravních otázkách a život křesťana
 • Některá diskutovaná témata: hodnota lidského života (umělý potrat, eutanázie, trest smrti, válka), lidská sexualita (manželství a sexualita a otázka předmanželské sexuality, manželství a rozvod, antikoncepce, homosexualita), sociální spravedlnost (otázka chudoby a bohatství, dluh Třetího světa), křesťan a politika atd.
Twitter Facebook YouTube RSS