Milé děti,
na slavnost Zjevení Páně 6. ledna, si připomínáme, jak tři
mudrci z východu přišli poklonit narozenému Ježíšovi.
Slavíme svátek Tří králů. Na dveře píšeme K+M+B+2021
Mt 2,1-12
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále
Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se:
"Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho
hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když
to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.
Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával
se jich, kde se Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u
proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy,
protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes
tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do
Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. ho najdete, oznamte mi to, abych
se mu i přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou
viděli na východě, šla před nimi, se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli
hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou
Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, proto se vrátili do své
země jinou cestou.
Kdo má kamarády z východních zemích, zjistí, že se na východě slaví Vánoce až nyní 6. ledna
na Slavnost Zjevení Páně – na Zjevení pohanům. V západních zemích se slaví Narození Ježíše
25. prosince, kdy se Ježíši přicházejí poklonit prostí pastýři zjevení pro Židy. Mudrce vede
hvězda. Přicházejí z pohanských zemí, barva pleti naznačuje původ z Evropy, Asie a Afriky, z
tehdy známého dálného světa. Jsou rozdílného věku a každý přináší jiný dar. Zlato - symbol
Ježíšovy královské moci, kadidlo - symbol Ježíšova Božství a myrhu - symbol Ježíšova poslání,
tím je spása světa. Všechno nasvědčuje, že Ježíš přišel na svět pro každého bez rozdílu.
Stvořitel celého vesmíru je chudý, nechává se chovat a je odevzdaný do péče lidí. Přichází nás
zachránit, abychom jednou mohli být spolu s Ním v nebi.
Mudrci opustili všechno s pohodlí a šli pouští za hvězdou. Za světlem, které i nám ukazuje
cestu k Lásce. To světýlko máme v duši, všichni o něm víme, jen se nám ho někdy nechce
poslechnout... Evangelium je pěkně napínavé. Mudrci jdou hledat narozeného Krále
samozřejmě do královského paláce. Tím rozlítí krutého a sobeckého Heroda, který o ničem
neví. Nový král? Vyzvídá. Mudrci se klaní u jesliček a na pokyn ve snu odcházejí zpátky domů
jinudy, aby náhodou Ježíše neprozradili. Josef s Marií hned v noci také na pokyn ve snu
prchají s malým Ježíškem do bezpečí, až daleko do Egypta.
A co mám dělat já? Kam se jít poklonit? Do kostela k betlému - světí se voda, kadidlo a křída
Jaké dary mám přinést? Legenda Čtvrtý král vám napoví. Jste šikovní, přijdete na to sami :))
Pro starší: Cesta čtvrtého krále https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/ctvrty-kral
Pro mladší: Čtvrtý král https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175237254-ctvrty-kral/
A na závěr – tři králové – Kašpar + Melichar + Baltazar + 2021 jsou jména králů.
Naši koledníci přejí Boží požehnání na celý rok a křídou píší na dveře
- K ristus + m ansionem + b enedicat + 2021: K ristus požehnej tomuto domu - 2021