Slavnost posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích.
Dnes slavíme slavnost posvěcení našeho kostela. Před 26 lety byl kousek země, na které
žijeme, zasvěcen Pánu Bohu a jeho bohoslužbě. Někteří si možná pamatujete, co tu bylo
před tím, než zde stál kostel. Takzvané pískoviště, plné psích výkalů a rozbité lavičky. Něco
posvětit znamená vyjmout to z profánního používání a věnovat to Bohu. Není třeba
připomínat, že to je vlastně původní smysl celého stvoření. Po hříchu našich prarodičů "celé
tvorstvo bylo vydáno marnosti" (Řím 8, 20). Díky hříchu si na ně dělá nárok ďábel. Pán Ježíš o
něm mluví jako o vládci tohoto světa. "Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce
tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ (Jan 12,
31-32). Jeho nárok má právní charakter a ďábel jako velký legalista se ho domáhá. Tento
nárok je zrušen - vyplacen Ježíšovou obětí. Pán Ježíš přináší do tohoto světa a zpět dobývá
Boží království. Znamením jeho vlády jsou právě místa a věci, vyňaté z profánního užívání a
zasvěcené Bohu.
Náš kostel je místo, které patří Bohu a vše co se v něm děje by mělo Boha ctít a chválit.
Zároveň je náš kostel zasvěcený Panně Marii a jejímu Neposkvrněnému početí. Podle pana
architekta Synka představuje ochranný Mariin plášť, pod kterým nacházejí hříšníci útočiště.
Jak příhodné zasvěcení! Maria byla už od početí vyňata z ďáblovy jurisdikce a je tou, které se
nejvíc bojí.
Co platí o zasvěcení míst a věcí, platí s ještě větší naléhavostí o zasvěcení lidí. Postavili jsme
se pod Boží vládu v okamžiku svého křtu. To je zásadní moment našeho života, nejdůležitější
zasvěcení. Nicméně, je to teprve začátek. Jako svobodné osoby se můžeme k svému
zasvěcení hlásit, nebo se mu vzdalovat. Proto každý rok o Velikonocích obnovujeme svůj
křestní slib. Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu říká, že nejdokonaleji se Bohu
zasvětíme rukama Panny Marie. Ona přivedla Boha do našeho světa a ona také může přivést
nás k Bohu.
Není náhoda, že Pán právě prostřednictvím Panny Marie upomíná svět na všechny tyto věci.
Drtivá většina soukromých zjevení jsou zjevení mariánská. V roce 1917 při svém zjevení ve
Fatimě Panna Maria žádala, aby jí papež výslovně zasvětil Rusko. Podle Panny Marie by toto
zasvěcení bylo schopno zastavit šíření ruského bludu - komunizmu - do celého světa. Z
různých důvodů, především z lidských a politických ohledů, se tak nestalo, nebo stalo pouze
všeobecně, v rámci zasvěcení celého světa. Marxismus se rozšířil po světě a ne jenom v
rámci takzvaného komunistického bloku. Přinesl a stále ještě přináší nezměrné utrpení. Jeho
projevy vidíme dnes v přímém přenosu ve zprávách z USA i Evropy.
Během rozhlasového vysílání 26. ledna 1947 ctihodný biskup Fulton Sheen mluvil jako by
viděl do 21. století. Popsal, jak věří že bude vypadat antikrist. Sheen zemřel v roce 1979 ve
věku 84 let. Proces jeho blahořečení začal v roce 2003. Byl biskupem v Rochestru ve státě
New York.
Podle biskupa Sheena bude antikrist jiný, než by mnozí očekávali. Alespoň ze začátku.
Sheen varoval, krátce po druhé světové válce, že od teď už to nebude boj o kolonie ale o
duše lidí. Lidé se rozdělí do dvou absolutních náboženství: 1/ to, ve kterém se Bůh stal
člověkem a 2/ to, ve kterém se člověk postaví na místo Boha - bratři v Kristu a soudruzi v
antikristu.
Daleko do budoucna vidoucí arcibiskup řekl, že antikrist nebude nazýván tím jménem, neboť
jinak by neměl žádné následovníky. Stejně jako ďábel který se nepodobá pohádkovým
figurkám, nechrlí síru, nechodí v červených kamaších, nemává trojzubcem a špičatým
ocasem. Tato maškaráda pomohla ďáblovi přesvědčit lidi o tom, že vlastně neexistuje. Ďábel
ví, že silnější je ve chvíli, kdy lidé věří, že neexistuje. Když si ho člověk neuvědomuje, o to
větší mocí vládne. Bůh sám sebe definoval jako "Jsem, který jsem", ďábel naopak jako "jsem,
který nejsem."
Fungovala tato maškaráda od roku 1947? V roce 2013 průzkumy ukázaly, že 69% těch, kteří
věří v Boha, věří, že ďábel je jen symbol. Podrobnosti průzkumu ukázaly, že 83% katolíků
věří, že ďábel je pouhý symbol.
V roce 2017 v rozhovoru pro španělské noviny El Mundo uvedl nový generální představený
Jezuitů, pocházející z Venezuely, Arturo Sosa, že "jsme si vytvořili symbolické figury, jako
například ďábla, abychom si vysvětlili zlo. Tuto postavu také mohou představovat sociální
podmínky, neboť jsou zde lidé, kteří jednají zle, protože se nacházejí v podmínkách, ve
kterých je těžké jednat opačně."
Nicméně Sheen věděl, že ďábel není žádný symbol. Místo toho je popisován, jako anděl,
padlý z nebe a jako Princ tohoto světa, jehož posláním je nám namlouvat, že neexistuje
žádný jiný svět. Jeho logika je jednoduchá: Pokud neexistuje nebe, není ani peklo. Pokud
není peklo, neexistuje hřích. Pokud neexistuje hřích, není žádný soudce a když není soudce,
pak dobro je zlem a zlo dobrem.
Náš Pán o něm říká, že je vrahem od počátku a nestojí v pravdě, neboť v něm žádná pravda
není. Když lže, vyjadřuje svůj charakter, neboť je lhářem a otcem lži.
Sheen připomíná, že nám Pán Ježíš řekl, že antikrist se bude velice podobat jemu
samotnému a tak bude schopen svést dokonce i vyvolené.
Jak tedy bude podle Sheena vypadat antikrist a jak získá následovníky pro své anti
náboženství?
Bude zahalen do podoby velkého humanisty. Bude mluvit o míru, prosperitě a nadbytku ne
jako o prostředcích, které nás mají vést k Bohu ale jako o cílech všeho.
Bude psát knihy o nových ideách Boha, které by vyhovovaly způsobům, podle kterých lidé
žijí. Přinese víru v astrologii, aby učinil nikoli lidkou vůli, ale hvězdy zodpovědnými za hříchy.
Bude vysvětlovat vinu psychologicky jako potlačenou erotiku. Učiní, že se lidé budou krčit
studem, pokud o nich jejich druzi řeknou, že nejsou dostatečně otevření a liberální. Bude tak
do široka otevřený, že ztotožní toleranci s indeferentizmem k dobru a zlu, pravdě a omylu.
Bude šířit lež, že lidé se nikdy nezlepší, pokud se nezlepší jejich společnost, ve které žijí a tak
dá průchod sobectví jako hnací síle příští revoluce. Bude podporovat vědu ale jen aby měl
zbraně pro to, aby mohl jedním zázrakem vědy zničit druhý. Bude podporovat rozvody pod
rouškou toho, že nový partner je nezbytný pro život. Bude zvětšovat lásku k lásce a snižovat
lásku k člověku. Stvoří náboženství, aby zničil náboženství. Bude dokonce mluvit o Kristu.
Nazve ho největším člověkem, jaký kdy žil. Jeho posláním, řekne, je osvobození člověka od
služby pověře a fašizmu, který ale nikdy nebude definovat.
Americké průzkumy z roku 2018 ukazují, že 33% katolíků věří v astrologii, 36% v reinkarnaci
a 46% ve věštby. Také ukazují, že 76% katolíků si přeje, aby církev povolila antikoncepci, 61%
chce, aby nesezdané páry, které spolu žijí, mohly přijímat eucharistii, 62% aby se dovolilo
přijímání rozvedeným a znovu sezdaným bez anulace jejich předchozího manželství, 46%
žádá o uznání gay/lesbických manželství.
Do daleka vidoucí biskup Sheen ukázal, jak není učedník nad mistra. Popisuje antikrista,
který používá ta samá pokušení, jaká použil na Pána Ježíše na poušti. (Mimochodem, Ježíš
nebyl na poušti pokoušen nejakou symbolickou figurou).
Prvním pokušením bude proměnit kámen v chleba. Pozemský mesiáš se stane pokušením
prodat svobodu za bezbečí. Chléb se stane politickou zbraní a jen ti, kteří myslí jako on
budou smět jíst. Některé diktatury k tomu už položily základy. "Buď pomůžeme vaší zemi a
vy přijmete naše nemorální prostředky, systém, způsoby, nebo se o pomoc obraťte na vaši
vládu." Vidíme to denodenně, jak se vyváží politika mocných států, do těch ubohých. Nikdy
nic není zadarmo. Ani vývoz demokracie, ani zbraně africkým, asijským a dalším státům.
Druhé pokušení bude udělat zázrak tím, že se člověk bezstarostně vrhne dolů z výšin. Bude
to pokušení opustit výšiny pravdy, kde kraluje rozum a víra, kvůli těm nízkým hlubinám, kde
masy žijí ze sloganů a propagandy. Antikrist nechce žádné proklamace nezměnitelných
principů ze vzdušných výšin církve ale masovou organizaci skrze propagandu. Doměnky a ne
pravdy. Komentátory a ne učitele. Průzkumy a ne principy, Přirozenost, ne milost. A k těmto
zlatým telatům se lidé obrátí od jejich Krista.
Za třetí, žádost Kristu, aby se poklonil pokušiteli a získal tak všechna království světa se stane
pokušením mít nové náboženství bez kříže, liturgii bez slova, které se stane, město člověka
bez města Božího, náboženstí pro vzývání náboženství, nebo politiky, která je náboženstvím
- tím, které dává císaři i to, co patří Bohu. Kolik lidí dnes vyhlíží spásu v a skrze politiku?
Biskup Sheen viděl antikrista, který připraví anticírkev, která se bude opičit po pravé církvi,
protože dábel je opice Boží. Bude mít všechny známky a charakteristiky církve, ale obrácené
a vyprázdněné od svého obsahu. Bude mystickým tělem antikrista, která bude navenek ve
všem připomínat mystické tělo Krista.
Církev byla v minulých staletích kriticky odmítána, protože si činila nárok na to, že je
katolická a univerzální, spojující všechny lidi na základě jednoho Pána, jedné víry a jednoho
křtu. Ale v nové éře, to co hlavně zaujme ztracené duše na anticírkvi, bude její katolický
nebo mezinárodní charakter. Zničí všechny národní hranice, bude se smát patriotizmu,
osvobodí lidi od úcty k vlastní zemi, povede je ktomu, aby byli pyšní na to, že nejsou
Američany, Francouzi nebo Brity, ale členy revoluční třídy pod vládou svého vikáře, který
nebude vládnout z Vatikánu, ale z Kremlu. Kremlem zde Sheen myslí ďábelský komunizmus.
Uprostřed vší té zdánlivé lásky k lidstvu a silných řečí o svobodě a rovnosti bude mít antikrist
jedno tajemství a to neřekne nikomu. Nebude věřit v Boha, neboť jeho náboženství bude
bratrství bez otcovství Boha.
Sheen pokračuje, že nemá obavy o církev, ale o svět. Nebojíme se o ztrátu neomylnosti
církve ale o to, že svět upadne do omylu. Nebojíme se o zničení eucharistie, ale o zničení
rodiny. Nebojíme se o to, že by Bůh mohl být sesazen, ale že bude vládnout barbarství.
Dobrý biskup radil, abychom se uchovávali ve stavu milosti posvěcující, nalézali víru, pokud ji
nemáme a modlili se. Protože největším problémem dnešního světa je duše. Kvůli ní se děje
všechen ten zápas. A abychom hledali pomoc u svatého Michaela a Panny Marie. Protože
ten čas je blíž, než si myslíme.
Stejně jako papež, univerzální duchovní autorita, náměstek Kristův na zemi měl ve své
pravomoci zasvětit celý svět a jakoukoli jeho část Panně Marii, tak má každý biskup
pravomoc učinit toto zasvěcení pro svou diecézi, každý farář má právo zasvětit svou farnost
a každý otec rodiny svůj dům a svou rodinu. Nezapomínejme také, že při všech svých
zjeveních Panna Maria vybízí k pravidelné modlitbě růžence, jako mocné zbrani proti zlu.
V zasvěcení naší farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie hledáme uprostřed
stupňujících se zmatků našeho světa útočiště v jejím srdci. Věříme, jak ona sama v roce 1917
prohlásila, že její Neposkvrněné srdce nakonec zvítězí.
V Praze dne 17. 6. 2020 P. Karel Kočí